Iznua­tr SDS-a ras­kol, spolja je­din­stvo

Iznua­tr SDS-a ras­kol, spolja je­din­stvo 18.10.2018 14:06 | Dar­ko Mo­mić

Banjalu­ka - Pred­sje­dniš­tvo Srpske de­mo­krat­ske stran­ke po­di­jeljeno je na dva su­prot­stavljena ta­bo­ra ko­ji su ju­če žes­to­ko, ali za sa­da sa­mo ver­bal­no, ukrsti­li koplja na sje­dni­ci održa­noj u Banjalu­ci.

Iako je pred­sje­dnik SDS-a Vu­ko­ta Go­ve­da­ri­ca to po­ku­šao da pri­kri­je po­sli­je sje­dni­ce, izvor "Gla­sa Srpske" iz vrha SDS-a ko­ji je pri­sus­tvo­vao sje­dni­ci ka­že da je Pred­sje­dniš­tvo po­tpu­no po­di­jeljeno, ali da ni­je bi­lo te­ških ri­je­či me­đu njego­vim čla­no­vi­ma. Naš sa­go­vor­nik ka­že da je na sje­dni­ci, ko­ja je tra­ja­la sko­ro pet ča­so­va, vla­da­la ja­ko mu­čna atmo­sfe­ra, ali da je pos­ti­gnu­to je­din­stvo o to­me da se i dalje in­sis­ti­ra na ut­vrđi­vanju ko­na­čnih re­zul­ta­ta, dok su o pi­tanju sa­radnje sa SNSD-om sta­vo­vi žes­to­ko su­prot­stavljeni.

- Od po­čet­ka je bi­lo ja­sno da pos­to­je dva po­tpu­no su­pro­tna sta­va ka­da je ri­ječ o bu­du­ćnos­ti stran­ke, odno­sno o mo­gu­ćoj sa­radnji sa SNSD-om. Sje­dni­ca je pro­te­kla u ja­ko te­škoj atmo­sfe­ri i či­ni­lo se kao da svi je­dva če­ka­ju da se za­vrši. Na sre­ću, ni­je bi­lo sva­đe u smi­slu da je ne­ko ne­ko­ga uvri­je­dio ili po­di­zao ton, ali je sva­ko izno­sio svo­je sta­vo­ve i vi­dje­lo se da je Pred­sje­dniš­tvo ozbiljno po­di­jeljeno - ka­že naš sa­go­vor­nik.

On do­da­je da ni­je bi­lo ni­ka­kvog gla­sanja, jer je odlu­če­no da bu­de sa­zva­na sje­dni­ca Gla­vnog odbo­ra i da GO do­ne­se odlu­ku, ali tek na­kon što bu­du objavljeni ko­na­čni re­zul­ta­ti.

- Na je­dnoj stra­ni su pred­sje­dnik stran­ke Vu­ko­ta Go­ve­da­ri­ca i pot­pred­sje­dni­ci Ne­deljko Gla­mo­čak, Ne­manja Va­sić, Dra­gan Ću­zu­lan i Na­de Pla­nin­če­vić, kao i pred­sje­dni­ca Akti­va že­na Ale­ksan­dra Pan­du­re­vić i oni su žes­to­ki pro­ti­vni­ci sa­radnje sa SNSD-om, a na dru­goj su oni ko­ji su već u ja­vnost izni­je­li da su za ko­ali­ci­ju sa Do­di­kom, da­kle, ka­dro­vi Obre­na Pe­tro­vi­ća, odno­sno čla­no­vi Pred­sje­dniš­tva iz Do­bo­ja Ne­boj­ša Ma­rić i Ni­na Bu­kej­lo­vić, za­tim Kos­ta­din Va­sić, Mi­lo­van Cic­ko Bje­li­ca i Mi­ćo Mi­ćić. Pot­pred­sje­dnik iz izbor­ne je­di­ni­ce je­dan Dra­go Bun­da­lo i pred­sje­dnik Gla­vnog odbo­ra Mi­lan Mi­li­če­vić os­ta­li su ne­do­re­če­ni i iz ono­ga što su re­kli ni­je se mo­glo zaključi­ti da li su za ili pro­tiv sa­radnje sa SNSD-om - objašnjava naš sa­go­vor­nik.

On do­da­je da je Mir­ko Ša­ro­vić kao i uvi­jek iznio neo­dre­đen stav, pa se ne zna da li je za ili pro­tiv, dok je biv­ši pred­sje­dnik SDS-a Mla­den Bo­sić go­vo­rio da stran­ka ni­je bi­la u te­žoj si­tu­aci­ji od 2006. go­di­ne, ali ni on ni­je iznio ni­ka­kav pri­je­dlog u ve­zi sa sa­radnjom sa SNSD-om.

Pred­sje­dnik SDS-a Vu­ko­ta Go­ve­da­ri­ca po­sli­je sje­dni­ce je re­kao da u ovoj stran­ci "ne­ma stru­ja", a da će SDS mo­gu­ćnost ulas­ka u ko­ali­ci­ju sa SNSD-om ra­zma­tra­ti na sje­dni­ci Gla­vnog odbo­ra. On je is­ta­kao i da na sje­dni­ci ni­je ras­pravljano o njego­voj smje­ni.

- Pri­je šest mje­se­ci sam obe­ćao da, uko­li­ko bu­dem iza­bran za pred­sje­dni­ka RS, ne­ću dalje vo­di­ti SDS, a da ću u slu­ča­ju po­ra­za po­nu­di­ti os­tav­ku Skup­šti­ni SDS-a. Tog obe­ćanja se držim - ka­zao je Go­ve­da­ri­ca.

On je re­kao da je na sje­dni­ci da­ta po­drška da bu­de ut­vrđe­na pra­va is­ti­na o to­me šta se de­si­lo na izbo­ri­ma.

- Sa­če­ka­će­mo pre­li­mi­nar­ne re­zul­ta­te i ulo­ži­ti za­kon­ske pri­go­vo­re i žal­be. Tra­ži­mo pre­bro­ja­vanje gla­so­va sa po­se­bnim os­vrtom na ut­vrđi­vanje ne­va­že­ćih, kao i ori­gi­nal­nih lis­ti­ća - po­ru­čio je pred­sje­dnik SDS-a.

Izostali

Kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re po­sli­je sje­dni­ce Pred­sje­dniš­tva SDS-a ni­su pri­sus­tvo­va­li Mir­ko Ša­ro­vić, Mi­lo­van Bje­li­ca i Mi­ćo Mi­ćić ko­ji su pro­te­klih da­na da­va­li izja­ve u pri­log sa­radnji SDS-a i SNSD-a.

Po­se­bno in­te­re­san­tno je da su baš u tre­nut­ku ka­da su no­vi­na­ri pos­ta­vi­li pi­tanje o tim izja­va­ma, kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re na­pus­ti­li čla­no­vi pred­sje­dniš­tva iz Do­bo­ja Ni­na Bu­kej­lo­vić i Ne­boj­ša Ma­rić.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica