Ne­obi­čan klub još ne­obi­čni­jeg ime­na

Si­ni­ša Ko­ta­raš
Ne­obi­čan klub još ne­obi­čni­jeg ime­na
Ne­obi­čan klub još ne­obi­čni­jeg ime­na

Banjalu­ka - U go­di­ni ko­ju su, bar ka­da je o ru­ko­me­tu ri­ječ, obilježi­le afe­re, smje­ne i os­tav­ke, sud­ske tu­žbe i os­ta­li skan­da­li, kao pra­vo os­vje­ženje je do­če­ka­na po­ja­va no­vog i po sve­mu po­tpu­no ne­obi­čnog klu­ba, sa još ne­obi­čni­jim ime­nom - Ka­lu­đer.

Osno­va­li su ga ne­ka­dašnji čla­no­vi banjalu­čkih klu­bo­va ko­ji su tre­ni­ra­li ru­ko­met, a i ka­da su pres­ta­li, ni­ka­da ni­su pres­ta­li da ga vo­le i pra­te. Sve je po­če­lo ka­da su sa­dašnje ru­ko­me­tne su­di­je, Jo­van Ba­bić i Ognjen Da­ni­lo­vić, do­šli na ide­ju da oku­pe ne­ka­dašnje igra­če na re­kre­aci­ju to­kom ko­je bi se igrao isključi­vo ru­ko­met.

- Ni­smo željeli da, kao ve­ći­na re­kre­ati­va­ca, igra­mo fu­dbal ili bas­ket, već ru­ko­met i mi­slim da to ni­ka­da ni­ko ni­je ra­dio. To je do­če­ka­no sa odu­ševljenjem, a prvo okupljanje je bi­lo u de­cem­bru 2017, do­la­zi­lo nas je u za­vi­snos­ti od pri­va­tnih oba­ve­za, vi­še od 30 - po­ja­snio je Ba­bić.

Re­kre­aci­ja je tra­ja­la do pri­je če­ti­ri mje­se­ca ka­da su ma­lo uo­zbiljili pri­ču i osno­va­li klub. Na­ra­vno, prvo je tre­ba­lo osmi­sli­ti ime, a ono se sa­mo na­me­tnu­lo.

- Po­sli­je sva­kog okupljanja ima­li smo stan­dar­dno "tre­će po­lu­vri­je­me" ko­je se oba­ve­zno za­vrša­va­lo uz pje­smu Snježa­ne Đu­ri­šić "Oj, joj, ka­lu­đe­ru moj". Ni­je bi­lo di­le­me da će nam ta pje­sma bi­ti hi­mna, a on­da je bi­lo naj­lo­gi­čni­je da i klub na­zo­ve­mo po njoj. U po­čet­ku je ovo ime ve­ći­ni ljudi bi­lo ču­dno, ali sa­da su se svi već na­vi­kli - na­gla­sio je Ba­bić.

Ide­ja o osni­vanju je re­la­ti­vno brzo os­tva­re­na, ura­đe­no je sve što za­kon pre­dvi­đa, a skup­šti­na klu­ba održa­na je uz ve­li­ku po­moć i po­dršku Bo­rac m:te­la.

- Li­cen­ci­ra­li smo igra­če, tre­nin­ge pla­ća­mo sa­mi, a fi­nan­si­ra­mo se od čla­na­ri­na. Mo­ram da se po­hva­lim i da smo od na­ših pri­ja­telja do­bi­li po­moć, što zna­či da je ci­je­la ova pri­ča pre­po­zna­ta kao po­zi­ti­vna. To po­ka­zu­je i po­da­tak da su tri­bi­ne dvo­ra­ne u La­za­re­vu na na­šim uta­kmi­ca­ma re­do­vno pu­ne. Na­ra­vno, nas­to­ja­će­mo da u do­gle­dno vri­je­me obe­zbi­je­di­mo i spon­zo­re po­što naš rad i ta­kmi­čenje u Dru­goj li­gi RS ne izis­ku­ju ve­li­ke tro­ško­ve no­vac - tvrdi pred­sje­dnik Ka­lu­đe­ra.

Iako naj­mla­đi u Banjalu­ci, Ka­lu­đer je već sa­da ura­dio mno­go na afir­ma­ci­ji ru­ko­me­ta.

- Po­kre­nu­li smo akci­ju "Dan otvo­re­nih vra­ta" ko­jom je­dnom mje­se­čno po­zi­va­mo sve za­in­te­re­so­va­ne da do­đu na naš tre­ning i oku­ša­ju se na te­re­nu, a po­sli­je da nas­ta­vi­mo dru­ženje. Akci­ja je nai­šla na fan­tas­ti­čan odjek kod ljubi­telja ru­ko­me­ta. Ina­če, osje­ti­li su ljudi da je u pi­tanju po­zi­ti­vna pri­ča, pa na "fej­sbu­ku" ima­mo sko­ro 3.000 pra­ti­la­ca. Na­še ma­ji­ce, ko­je su ina­če vrlo ori­gi­nal­ne, su vrlo tra­žen ko­mad tka­ni­ne pa nam i to go­vo­ri da smo na pra­vom pu­tu i da ne mi­jenjamo kurs - zaključio je Ba­bić.

Ni­žu po­bje­de

Ipak, da ima­ju i ta­kmi­čar­ske am­bi­ci­je pot­vrdi­li su već na star­tu Dru­ge li­ge.

- Odi­gra­li smo do sa­da dvi­je uta­kmi­ce i sa­vla­da­li Slo­gu iz Prnjavo­ra sa 28:12, te La­kta­še sa 27:17. Na­ra­vno, že­li­mo prvo mjes­to, ali pri­je sve­ga da se dru­ži­mo i da na­ša pri­ča po­tra­je - ka­že Ba­bić.

Re­kre­ati­vo

Nas­ta­janje Ka­lu­đe­ra pod­sje­ća na FK Re­kre­ati­vo ko­ji us­pje­šno egzis­ti­ra sko­ro de­se­tak go­di­na.

- Na po­čet­ku ni­smo ra­zmišljali o njima, ali smo vre­me­nom uvi­dje­li sli­čnos­ti. Pri­mi­je­ti­li smo da kon­cep­cij­ski stra­šno li­či­mo na njih i dra­go nam je što smo njiho­vu fu­dbal­sku pri­ču pre­sli­ka­li na ru­ko­met. Na­mje­ra­va­mo da uspos­ta­vi­mo sa­radnju i da se dru­ži­mo - obja­snio je Ba­bić.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana