Mno­gi do­la­ze i odla­ze, ali Sla­do­je­vić os­ta­je

Mi­lan Zu­bo­vić
Mno­gi do­la­ze i odla­ze, ali Sla­do­je­vić os­ta­je

Mrkonjić Grad - Izre­ka ka­že da se tre­ne­ri di­je­le na one ko­ji su do­bi­li ot­kaz ili će ga do­bi­ti, te da svi­ma njima je­dna pu­tni­čka tor­ba uvi­jek spa­ko­va­na sto­ji u ho­dni­ku. Ipak, to ne va­ži za stra­te­ga ko­šar­ka­ša Mla­dos­ti.

Go­ran Sla­do­je­vić za­po­če­će de­ve­tu se­zo­nu na klu­pi eki­pe iz Mrkonjić Gra­da, po če­mu je re­kor­der u Li­gi BiH i na ovom pros­to­ri­ma, ako ne ra­ču­na­mo ne­ke eki­pe ko­je nas­tu­pa­ju u ni­žim po­lu­ama­ter­skim ili ama­ter­skim ran­go­vi­ma ta­kmi­čenja. Is­pred njega je sa­mo Du­ško Vu­jo­še­vić, ko­ji je de­vet go­di­na za­re­dom pro­veo na klu­pi Par­ti­za­na, pa ta­ko Sla­do­je­vić ima pri­li­ku da na kra­ju se­zo­ne dos­ti­gne crno­gor­skog stručnjaka. Ipak, ni­je odmah do­bio fun­kci­ju gla­vnog tre­ne­ra već je dvi­je se­zo­ne bio po­mo­ćnik, ta­ko da je u klu­bu pu­nu de­ce­ni­ju. Za to vri­je­me je do­če­kao mno­ge ru­ko­vo­di­oce, di­re­kto­re, a da ne pri­ča­mo o igra­či­ma, ali je za­je­dni­čko za sve - is­pra­tio ih je i nas­ta­vio svoj po­sao.

- Bio sam asis­tent Zo­ra­nu Špi­ri­ću, za­tim je do­šao Bo­ban Jan­ko­vić, ko­ji je odra­dio po­lu­se­zo­nu da bi on­da upra­va me­ne pos­ta­vi­la na mjes­to prvog tre­ne­ra - pri­sje­ća se Sla­do­je­vić.

Ro­đen je u Va­re­šu 1967. go­di­ne i ko­šar­ku je po­čeo da igra u šes­tom ra­zre­du osno­vne ško­le, a na njego­vo opre­djeljenje za bavljenje ovim spor­tom naj­vi­še je uti­ca­la zla­tna ge­ne­ra­ci­ja Bo­sne iz Sa­ra­je­va.

- Ka­da je Bo­sna pos­ta­la šam­pi­on Evro­pe svi smo po­če­li da igra­mo ko­šar­ku, što je i bi­lo ra­zumljivo, jer su "stu­den­ti" u tom tre­nut­ku bi­li da­le­ko naj­po­pu­lar­ni­ji tim na ovim pros­to­ri­ma, pa se na sva­kom ko­ra­ku igra­la ko­šar­ka. Sa Va­re­šom sam igrao u Re­pu­bli­čkoj li­gi da bi po­sli­je to­ga nas­tu­pa­li u re­gi­onal­noj li­gi, dok sam u Mrkonjić Grad sti­gao 1993. go­di­ne - ka­zao je Sla­do­je­vić.

Igrao je po­zi­ci­ji plej­mej­ke­ra i je­dnu se­zo­nu nas­tu­pao je za klub iz Bi­je­log Polja, po­tom se vra­tio u Mla­dost, on­da igrao za Gor­cu iz Ši­po­va, da bi ka­ri­je­ru za­vršio 2001, ka­da je po­ki­dao Ahi­lo­vu te­ti­vu, baš u dre­su Mrkonjića­na. Šan­su na klu­pi do­bio je sa­svim slu­čaj­no.

- Na­kon za­vršet­ka ka­ri­je­re po­čeo sam da ra­dim u šum­skom gaz­din­stvu, da bi mi ta­dašnji pred­sje­dnik klu­ba Go­ran Mi­la­no­vić po­nu­dio pri­li­ku da se oku­šam kao tre­ner. Mi­slio sam da će to bi­ti ne­što krat­ko, ali evo os­tao sam sve ove go­di­ne. Li­je­po je, pa ne­ka tra­je ko­li­ko tra­je - is­ta­kao je Sla­do­je­vić.

Dok je bio igrač idol mu je bio ne­pre­va­zi­đe­ni Mir­za De­li­ba­šić, da bi po­sli­je to­ga vo­lio da gle­da ka­ko igra­ju Dra­žen Pe­tro­vić, To­ni Ku­koč, De­jan Bo­di­ro­ga, Vla­de Di­vac, Ale­ksan­dar Đor­đe­vić... dok od akti­vnih igra­ča po­se­bno ci­je­ni Mi­lo­ša Te­odo­si­ća. Od tre­ne­ra ni­je mo­gao ni­ko­ga po­se­bno da iz­dvo­ji, jer pra­ti rad svih srpskih stručnjaka, a kao tre­ner ra­dio je sa dos­ta igra­ča, me­đu­tim, tro­ji­cu je po­se­bno is­ta­kao.

- To su Ran­ko Ve­li­mi­ro­vić, Mi­loš Ko­ma­ti­na i Vo­jin Svi­lar. I os­ta­li su bi­li do­bri ili bolji ko­šar­ka­ši, is­to ta­ko i ljudi, ali su njih tro­ji­ca os­ta­vi­la po­se­ban pe­čat u klu­bu i na­pros­to sam uži­vao ra­de­ći sa njima - na­gla­sio je Sla­do­je­vić.

Tro­fe­ji

Ka­da su u pi­tanju tro­fe­ji do njih se ne mo­že do­ći la­ko, jer su go­di­na­ma una­zad u Re­pu­bli­ci Srpskoj do­mi­ni­ra­li banjalu­čki Bo­rac, pa za­tim Igo­kea. Ipak, sa Mla­dos­ti je osvo­jio dva Ku­pa Re­pu­bli­ke Srpske, što su naj­vre­dni­ji tro­fe­ji u is­to­ri­ji klu­ba. Igra­li su ne­ko­li­ko fi­na­la, dok su pet pu­ta bi­li po­lu­fi­na­lis­ti plej-ofa Li­ge BiH. Sla­do­je­vić je če­ti­ri pu­ta bio se­le­ktor re­pre­zen­ta­ci­je Re­pu­bli­ke Srpske na ko­šar­ka­škom Sa­bo­ru ko­ji or­ga­ni­zu­je Ko­šar­ka­ški sa­vez RS.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana