JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.11. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.11. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

*****************

 

JU SŠC “PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ”

ŠEKOVIĆI

 

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2018/2019 godini

 

 

1. Osnovi elektrotehnike.......................2 časa, do 31.8.2019. godine, pripravnik

 

 

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18),  kao i druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

 

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

• Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za šta uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

• Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za šta uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

 

 

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje, (240 ECTS bodova),

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 27.11.2018. godine, u 13.15 časova.

 

Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar II Petrović Njegoš”, ul. Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

 

***********

 

OSNOVNI SUD U ZVORNIKU

 raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem  u radni odnos

 

1. Upisničar - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

2. Arhivar-upisničar - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati za navedena radna mjesta treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- završena srednja stručna sprema – IV stepen, opšteg, ekonomskog ili tehničkog smjera, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Za navedena radna mjesta uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta,

- diplomu o završenoj navedenoj srednjoj školi ili uvjerenje,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatu od  poslodavca,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, dok o ranijoj neosuđivanosti sud će  pribaviti po službenoj dužnosti.

 

Po donošenju odluke o prijemu, izabrani kandidati su dužni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Priložena dokumenta uz prijavu moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije.

 

Rok za podnošenje prijava, sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave na oglas zainteresovani kandidati mogu dostaviti putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122, sa naznakom “Prijava na oglas”.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 

               ******************

 

 

OSNOVNI SUD U ZVORNIKU

 

raspisuje

 

PONOVLjENI

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika-volontera u Osnovnom sudu u Zvorniku

 

- Prijem sudijskog pripravnika - volontera radi obavljanja prakse, osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva – tri (3) izvršioca u određenom trajanju od dvije godine.

 

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

- da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi su:

- diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju.

 

Potrebna dokumente uz prijavu na konkurs (originali ili ovjerene kopije):

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diploma o završenom visokom obrazovanju VII stepena - pravne struke (240 ECTS bodova), ili uvjerenje o diplomiranju,

- uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visokog obrazovanja VII stepena,

- kopija lične karte,

- uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka.

 

Izabrani kandidati prije stupanja na rad, dostavljaju uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će za izabrana lica dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem.

 

Rok za podnošenje prijave sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Kandidati mogu dostaviti prijave putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122. sa naznakom “Prijava na konkurs”.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen razgovor - intervju, a prilikom izbora vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

************

 

OPŠTINA SREBRENICA

 

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

u Opštinskoj upravi Srebrenica na neodređeno vrijeme

 

 

I - Raspisuje se javni  konkurs za  popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme  u opštinskoj upravi opštine Srebrenica, i to:

1. Vatrogasac ............................................................................................................................1 izvršilac,

2. Vatrogasac – telefonista ...............................................................................................3 izvršioca,

II - Opis poslova

Opis poslova od tačke 1. do tačke 2. utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srebrenice (“Službeni glasnik opštine Srebrenice”, broj: 2/17).

- Vatrogasac (radno mjesto 4.11.b) - Spašava ljude, materijalna dobra i ostalu imovinu ugroženu požarom. Gasi požare i učestvuje u otklanjanju posljedica od požara i drugih elementarnih nepogoda. Radi na stalnom stručnom osposobljavanju na svim zadacima u okviru jedinice. Rukuje cjelokupnom vatrogasnom tehnikom za gašenje i spašavanje. Po završetku intervencije na gašenju požara i drugih intervencija sprema opremu koja je u toku gašenja odnosno intervencije korišćena. Prilikom gašenja požara prati tok požara i uočava tragove koji mogu poslužiti pri utvrđivanju uzroka požara, te o tome daje potrebne podatke. Radi na održavanju vatrogasnih sprava i opreme kao i njihovo čišćenje.  Obavlja dežurstvo, odnosno obezbjeđuje mjesto požara kada je to neophodno. Dežura u prostorijama jedinice i vodi računa o higijeni istih, kontroliše i vodi računa  o ispravnosti radio i telefonske veze. Sve radnje i uočene nedostatke unosi u knjigu dežurstva i druge knjige evidencije. U izuzetnim prilikama upravlja vozilima kategorije za koju posjeduje dozvolu. Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu starješine.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik

 

- Vatrogasac – telefonista (radna mjesta 4.17.b, 4.18.b i 4.19.b) - Obavlja operativno-tehničke poslove rukovanja i kontrole ispravnosti radio i telefonske veze.  Prima dojave požara i drugih elementarnih nepogoda gdje se traži pomoć jedinice. Zapisuje dojave, tj. podatke o mjestu, vremenu i vrsti događaja u obrascu o prijavi.  Provjerava sumnjive dojave o požarima i događajima koje su upućene telefonom.  Uspostavlja radio vezu sa posadom vozila koja interveniše i neprestano je održava.  O svim intervencijama obavještava dežurnu službu policijske stanice Srebrenica i centar za obavještavanje i uzbunjivanje prema utvrđenim šiframa javljanja. Uredno vodi evidenciju o odlasku, vremenu zadržavanja i povratku jedinice u sjedište tj. dnevnik rada, knjigu primopredaje dežurstva i ostale knjige evidencija.  U slučaju potrebe traži pomoć od Elektrodistribucije za isključenje struje, komunalno preduzeće za preusmjeravanje vode, hitnu pomoć i ostale subjekte.  Stalno radi na proučavanju i korišćenju karte područja koje obuhvata opština s ciljem bržeg snalaženja i upućivanja jedinice na intervenciju (najkraći i najbezbjedniji put).  Po naređenju ili samoinicijativno obavještava radnike o mobilizaciji.  Učestvuje u akciji gašenja požara po naređenju starješine jedinice.  Obavlja i druge poslove i zadatke koji mu naredi starješina jedinice

- Status radnog mjesta: namještenik.     

III - Nespojivost i sukob interesa 

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji  je nespojiv sa dužnošću službenika kako je propisano u članu 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16). Ove odredbe se odnose i na namještenike.

IV - Opšti uslovi

1. da  je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je  stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično  djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje  poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

5. da nije  otpuštan iz  organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

6.  da nije u sukobu interesa, odnosno da  ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

 

 

V - Posebni uslovi

- za radno mjesto pod rednim brojem 1.

• školska sprema: III ili IV stepen - SSS (tehničkog, vatrogasnog, građevinskog, metalskog, bravarskog, elektro, ili hemijskog smjera)

• radno iskustvo:  6 (šest) mjeseci,

• poseban stručni ispit: položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca ili za rukovodioca akcije gašenja požara,

• vozački ispit: položen vozački ispit “B” ili “C” kategorije za upravljanje motornim vozilima

 

- za radno mjesto pod rednim brojem 2.

• školska sprema: III ili IV stepen - SSS (tehničkog, vatrogasnog, građevinskog, metalskog, bravarskog, elektro, ili hemijskog smjera)

• radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci,

• poseban stručni ispit: položen stručni ispit za zvanje profesionalni vatrogasac

• vozački ispit: položen vozački ispit “B” ili “C” kategorije za upravljanje motornim vozilima

 

VI – Prijava na javni konkurs

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet Opštinske uprave Srebrenica, a može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave Srebrenica.

Tačnost  podataka  navedenih  u  obrascu  prijave  na  javni  konkurs  kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom  dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve  rubrike  u  prijavnom  obrascu  moraju  biti  čitko  popunjene,  uz  obavezan  svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje  posebnim  dokumentima,  a  odnose  se  na  ispunjavanje  dijela  opštih  uslova  javnog  konkursa.

 

VII -  Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs,  kandidati su  dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (za obe pozicije):

- Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže:

1) Biografiju

2) diplomu o završenoj stručnoj spremi - ovjerena fotokopija;

3) dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje profesionalni vatrogasac (ovjerena fotokopija)

4) isprave kojom  se dokazuje radno iskustvo  u struci ( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),ovjerene fotokopija

5)  vozačku dozvolu “B” ili “C” kategorije – (ovjerena fotokopija)

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša i  ovjerenu fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,

3) nije otpuštan  iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da ne postoji nespojivost u skladu sa poglavljem III konkursa.

Navedene izjave sastavni su dio propisanog obrasca Prijave na konkurs i ne  dostavljaju se posebno.

5) dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostavljaju samo izabrani kandidati.

 

VIII - Usmeni intervju i izbor kandidata

(1)     Sa svim kandidatima koji  budu ispunjavali uslove  konkursa Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće usmeni intervju,  na kome će se vršiti provjera znanja kandidata i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.  O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim ili usmenim putem i putem internet stranice opštine Srebrenica.

(2) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je  da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije  dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, i  ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz  poglavlja VI,  stav   ( 3) tačka   1), 2), 3) i 4), kao i  dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(3)Ako prvorangirani kandidat  u propisanom roku ne dostavi dokaze  iz prethodnog stava, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata,  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa odredbama stava 2. ovog poglavlja.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave  kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

 

 VIII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je  15 dana od dana objavljivanja konkursa. Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu  “Glas Srpske” i na internet stranici  opštine Srebrenica.

Ako konkurs  ne bude objavljen istovremeno,  rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.     

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: Prijava na javni   konkurs  za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Srebrenica.

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Kontakt  osoba: Vladan Milovanović, šef stručne službe načelnika - kabinet načelnika opštine Srebrenice;  telefon: 00387 56 44 55 07 i Izet Suljanović šef Odsjeka - Jedinica za zaštitu i spasavanje - Odjeljenje za društvene djelatnosti i javni servis, opštinske uprave Srebrenica.                            

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana