JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.05. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.05. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

 

******************

*************************

 

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI SAVA” TESLIĆ

MARKA PEJIĆA 8

74 270 TESLIĆ

 

 

KONKURS

za prijem doktora medicine u radni odnos na određeno vrijeme

 

I Podaci o radnom mjestu

 

1. Doktor medicine u JZU Dom zdravlja “Sveti Sava” Teslić, jedan (1) izvršilac, radni odnos na određeno radno vrijeme, u trajanju do 31.12.2019. godine.

 

II Uslovi za prijem

 

Potrebno je da kandidati ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu:

 

1. Da su državljani Bosne i Hercegovine,

2. Da su stariji od 18 godina,

3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

 

Pored opštih uslova kandidati su dužni da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:

 

- Završen medicinski fakultet,

- Položen stručni ispit,

- Posjedovanje licence za rad doktora medicine.

 

III      Potrebna dokumentacija

 

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, odnosno ovjerene kopije dokumenata kod nadležnog organa:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) koje će dostaviti izabrani kandidat u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru,

4. Ovjerenu kopiju lične karte (ne stariju od 6 mjeseci),

5. Ovjerenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu,

6. Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

7. Ovjerenu kopiju licence za rad doktora medicine.

 

IV      Podaci o prijavi na konkurs

 

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu JZU Dom zdravlja “Sveti Sava” Teslić, ulica Marka Pejića br.8. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće biti razmatrane.

 

**************

 

OSNOVNI SUD U MODRIČI

CARA LAZARA 9

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove daktilografa-zapisničara, broj izvršilaca 1 (jedan) i referenta za upravljanje predmetima, izvršenja kazni i arhivar, broj izvršilaca 1 (jedan), uz probni rad u skladu sa Zakonom.

 

II

 

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova referenta za opšte poslove,

5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

6. da ima završenu SSS, IV stepen,

7. poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to: uvjerenje o državljanstvu, rodni list, diplomu o stečenom zvanju iz tačke II podtačka 6. konkursa, uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka, potvrdu ili sertifikat o poznavanju rada na računaru, potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 4. konkursa.

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

 

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

III

 

Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove konkursa biće pozvani na intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili i-mejl adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa. Pravila sprovođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na njeb stranici Suda.

 

IV

 

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom “Prijava na konkurs za daktilografa/zapisničara - ne otvaraj” i/ili “Prijava na konkurs za referenta za upravljanje predmetima, izvršenja kazni i arhivara – ne otvaraj”.

 

V

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Konkurs će biti objavljen i na njeb stranici Suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Modriči.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

O rezultatima konkursa svi kandidati će biti obaviješteni putem telefonskog poziva ili putem i-mejla..

 

Izabrani kandidati će stupiti na rad nakon sprovedenog konkursa.

 

*************

 

JU OŠ “SVETI SAVA” KAKMUŽ

BARE I, BR. 11

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za sljedeća upražnjena radna mjesta u školi

 

1. Profesor likovne kulture - 5 časova u centralnoj školi i 5 časova u područnom odjeljenju Karanovac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi - 2 izvršioca

Ako se ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi razmatraće se i prijave pripravnika.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.44/17 i 31/18) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava - važi za sva radna mjesta su:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 01/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15), i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18)

 

Kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

• potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, i-mejl adresom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i i-mejl);

• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

• izvod iz matične knjige rođenih;

• ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od 6 mjeseci (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);

• uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

• ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u četvorogodišnjem trajanju u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

• uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku ili didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

• uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje (za pripravnika);

• uvjerenje o radnom stažu izdata od ranijih poslodavaca kod kojih je kandidat bio zaposlen (kandidati sa radnim iskustvom);

• uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Komisija će pisanim putem (putem mejla) obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua; a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu i testiranju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs, u skladu sa čl. 113. stav 1. Zakona, o izvršenom izboru kandidata po konkursu (putem mejla).

 

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Kakmuž, Petrovo, Bare I br.11,

74 317 Petrovo sa naznakom “za konkurs”.

 

**************

 

 

JU OŠ “SVETI SAVA” BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Brod

 

 

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Brod raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Brod.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole, kao i za poslove propisane članom 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18).

 

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

IV - Opšti i posebni uslovi

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Brod može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/18), te Statutom Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava”Brod i to:

Opšti uslovi

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

- da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18).

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V - Dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi

- Potvrdu kojom se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Kandidati su dužni dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VI - Rok i način dostavljanja konkursnih prijava

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom  listu “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Brod, Ul. Vuka Karadžića bb, 74 450 Brod sa naznakom “ZA ŠKOLSKI ODBOR - Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

 

VII – Način obavještavanja kandidata

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Brod u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja školi.

****************

 

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 74

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

          I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje radnog mjesta:

1. Nastavnik/profesor likovne kulture na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva sa rada, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme 5 časova redovne nastave.

II

1. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS broj 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

2. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18).

 

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. ovjerena foto kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

IV

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

 

V

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 5.6.2019. godine (srijeda), testiranje sa početkom u 12 časova a intervju sa početkom u 13 časova.

VI

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se ne pojavi na testiranje ili intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene.

 

VII

U slučaju da se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u razmatranje će biti uzete i prijave lica bez radnog iskustva.

 

VIII

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

IX

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

JU OŠ “Vuk Karadžić” 74317 Petrovo, Ozrenskih odreda 74, sa naznakom Javni konkurs za prijem u radni odnos.

 

X

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

XI

Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom konkursu o izvršenom izboru kandidata za prijem u radni odnos.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana