JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.11. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.11. 2018. godine.

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

*****************

 

MPI “MODRIČA” MODRIČA

RISTE MIKIČIĆA 90

74 480 MODRIČA

 

KONKURS

 

za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na radno mjesto

 

- Pripravnik – diplomirani ekonomista, jedan izvršilac.

 

Opis posla:

- Knjiženje poslovnih promjena i kontrola ispravnosti dokumentacije za knjiženje, vođenje robnog i finansijskog knjigovodstva, upoznavanje procedura uvoza i izvoza

- Aktivno učešće u izradi poreskih prijava

- Pomoć pri administrativnim poslovima

- Poslovi prodaje

- Poslovi nabavke

- Poslovi naplate od kupaca

- Ispitivanje tržišta

- Ostali poslovi po potrebi poslodavca

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- VSS ekonomskog smjera (diplomirani ekonomista)

- Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS bez radnog iskustva u struci

- Poznavanje rada na računaru (korištenje Microsoft Office min. Word, Excel)

- Poznavanje engleskog jezika i/ili njemačkog jezika

- Odlične prezentacijske i komunikacijske sposobnosti – verbalno i pismeno izražavanje

- Sklonost timskom radu

 

Lokacija: Riste Mikičića br.90; 74480 Modriča

 

Konkurs je otvoren do 8.12.2018 godine. Svi zainteresovani kandidati svoje biografije mogu dostaviti na e-mail adresu biljana.vasic@mpim.ba ili lično dostaviti u sjedište društva na adresu AD MPI “Modriča” Modriča, Riste Mikičića br.90, 74 480 Modriča.

******

 

 

 

“MP PANDUREVIĆ” DOO MODRIČA

74 485 MILOŠEVAC

 

OGLAS

za posao

 

1.       Projektant (m/ž) - 1 izvršilac

 

Opis radnih aktivnosti:

 Dizajniranje narudžbi u skladu sa zahtjevima kupca,

 Priprema programa za laser,

 Izrada ponuda za kupce,

 Priprema tehničke dokumentacije za proizvodnju,

 Koordinacija sa timom iz tehničke pripreme u proizvodnji,

 Saradnja i koordinacija sa ostalim sektorima u kompaniji,

 Rad po izdatim nalozima i instrukcijama pretpostavljenog,

 Predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode.

 

Uslovi:

 SSS/VSS - poželjno tehničkog, mašinskog ili građevinskog usmjerenja,

 Poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office),

 Poznavanje softvera za 3D modeliranje (AutoCad i SolidWorks),

 Vozačka dozvola B kategorije,

 Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu,

 Sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima,

 Postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose,

 Osoba treba da je komunikativna, spremna na timski rad, rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoinicijativna, kreativna.

 

Nudimo:

 Stalni radni odnos,

 Mogućnost napredovanja,

 Obuka i usavršavanje,

 Rad u mladom i stručnom timu.

 

Zainteresovani kandidati motivacijsko pismo i CV mogu slati na:

E-mail: info@pandurevicmp.com ili

Telefon: 053/870-117; 053/250-508

***********

 

“MP PANDUREVIĆ” DOO MODRIČA

74 485 MILOŠEVAC

 

OGLAS

za posao

 

Pozicija: Komercijalista (m/ž) - 1 izvršilac

 

Opis radnih aktivnosti:

 Odgovaranje na direktne i telefonske upite,

 Pravovremeno prosljeđivanje potrebnih informacija nadređenima, saradnicima ili klijentima,

 Primanje i slanje dnevne obične i e-mail pošte i vođenje evidencije o tome,

 Pisanje poslovnih dopisa i pisama prema dobijenim uputstvima, popunjavanje različitih formulara, obrazaca i sl.,

 Kontaktiranje sa dobavljačima, pregovaranje i zaključivanje narudžbi,

 Saradnja i koordinacija sa ostalim sektorima u kompaniji,

 Rad po izdatim nalozima i instrukcijama pretpostavljenog,

 Pravovremeni obilazak kupaca.

 

Uslovi:

 SSS/VSS - poželjno društvenog smjera,

 Poznavanje rada na računaru (MS Office),

 Vozačka dozvola B kategorije,

 Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu,

 Sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima,

 Osoba treba da je komunikativna, spremna na timski rad, rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoinicijativna, kreativna.

 

Nudimo:

 Stalni radni odnos,

 Mogućnost napredovanja,

 Obuka i usavršavanje,

 Rad u mladom i stručnom timu.

 

Zainteresovani kandidati motivacijsko pismo i CV mogu slati na:

E-mail: info@pandurevicmp.com ili

Telefon: 053/870-117; 053/250-508.

 

**************

JU OŠ “MILAN RAKIĆ” VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik engleskog jezika – pripravnik - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10 i 25/14).

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu, i

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

* Uvjerenje o državljanstu,

* Izvod iz matične knjige rođenih,

* Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

* Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci, izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18). i to:

- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

 

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18) 

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

 

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola “Milan Rakić”, Bukovica Velika, 74213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora.

 

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

 

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

************

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŠAMAC

NIKOLE PAŠIĆA 54

76 230 ŠAMAC

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

 

Na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana:

- Diplomirani sociolog - opšti smjer - VSS - VII stepen - 240 ECTS bodova

 - 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeća potrebna dokumenta (original ili ovjerene kopije):

1. Biografiju,

2. Diplomu o završenom obrazovanju,

3. Dokaz o činjenici nepostojanja radnog staža u struci sa VSS, nakon sticanja iste, odnosno prilaže se ovjerena fotokopija radne knjižice (naslovna strana, kao i stranica sa relevantnim podacima: ime, prezime i dr., podaci o školskoj spremi, uključujući stranice o zaposlenju i stažu) ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nije registrovan u podacima iz matične evidencije,

4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

6. Uvjerenje o državljanstvu,

7. Kopiju lične karte,

8. Izvod iz matične knjige rođenih,

9. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne stariji od 6 mjeseci (nakon izbora kandidata).

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa biće obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Centar za socijalni rad Šamac, Nikole Pašića 54

76 230 Šamac.

 

********

 

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za izbor nastavnika

 

 Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac, pripravnik, na godinu dana odnosno do povratka radnika sa bolovanja.

 

Uslovi:

1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br.1/16.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/17 i 31/18) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18)

2. Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju iz Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

8. Kratku biografiju,

 

- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

 

- Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua,

(Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18.).

 

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

 

- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Dositej Obradović” Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2., za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

 

**********

 

 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DONjI ŽABAR

NIKOLE TESLE 37

76 273 DONjI ŽABAR

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

na neodređeno vrijeme

 

 

I

          Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU “Centar za socijalni rad Donji Žabar”, i to:

         

- Diplomirani pravnik u oblasti socijalne zaštite - 1 izvršilac

 

II

          Opis poslova:

(1)     vođenje postupka i rješavanje o postavljanju stalnog staraoca i pružanje pravnih savjeta staraocima i štićenicima,

(2)     davanje odobrenja staraocu o preduzimanju poslova koji prevazilaze okvire redovnog poslovanja ili upravljanja štićenikovom imovinom, rješava o postavljanju privremenog staraoca

(3)     rješava o postavljanju staraoca za poseban slučaj,

(4)     rješava o reviziji starateljstva,

(5)     rješava o produženju starateljstva i nakon punoljetstva u slučajevima predviđenim zakonom,

(6)     rješava o prestanku starateljstva,

(7)     vođenje starateljskih knjiga,

(8)     izdavanje uvjerenja na osnovu službene evidencije iz oblasti starateljstva i

(9)     vrši nadzor nad organom staranja.

(10)   vođenje postupka i rješavanje o zasnivanju potpunog i nepotpunog usvojenja,

(11)   raskid usvojenja i

(12)   vođenje evidencije o usvojenju.

(13)   podnošenje tužbe za poništenje braka,

(14)   pokretanje postupka (podnošenje tužbe) za utvrđivanje očinstva u slučajevima koje zakon predviđa,

(15)   davanje odobrenja staraocu za podnošenje tužbe za utvrđivanje očinstva,

(16)   pokretanje i vođenje parnice za ostvarivanje prava na izdržavanje starijih i samohranih lica i

(17)   davanje saglasnosti na otpust iz državljanstva stanovnicima Republike Srpske,

(18)   vođenje upravnog postupka i rješavanje o pravima iz oblasti dječije zaštite, a to su sljedeća prava:

1. pravo na naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva i produženog porodiljskog odsustva i odsustva zaposlenog roditelja i usvojioca radi njege djeteta,

2. pravo na materinski dodatak

3. pravo na pomoć za opremu novorođenčeta,

4. pravo na dodatak za djecu i

5. praćenje i primjena propisa iz oblasti dječije zaštite

 

III

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto;

5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

 

IV

 

Posebni uslovi:

(19) Visoka stručna sprema VII stepen, završen pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova pravnog smjera,

(20) Jedna godina radnog iskustva u struci

(21) Položen stručni ispit iz oblasti socijalne zaštite.

 

V

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na javni oglas (sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidat je dužan dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- biografija;

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);

- ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi;

- dokaz o traženom iskustvu (uvjerenje, potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

- izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite iz oblasti socijalne zaštite (ovjerena fotokopija)

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje.

 

Svi traženi dokumenti treba da budu dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji ne stariji od šest mjeseci.

 

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

 

VI

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII

Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u “Službenom glasniku opštine Donji Žabar” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

          Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU “Centar za socijalni rad Donji Žabar” Nikole Tesle br.37 76273 Donji Žabar, sa naznakom: Prijava na konkurs.

 

**************

 

 

OPŠTINA ŠAMAC

K. A. KARAĐORĐEVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u

Opštinskoj upravi opštine Šamac

 

I - Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi opštine Šamac:

 

1.       Portir – 1 namještenik.

-        Odjeljenje za opštu upravu opštine Šamac.

 

II – Opis poslova:

 

- vrši obezbjeđenje zgrade opštinske uprave,

- kontroliše iznošenje i unošenje stvari u zgradu opštinske uprave,

- kontroliše ulaz stranaka u zgradu opštinske uprave i upućuje ih u određenu kancelariju,

- kontroliše kretanje stranaka u zgradi i odgovoran je za bezbjednost u zgradi opštinske uprave,

- najavljuje, kontroliše i vodi evidenciju prijema stranaka u zgradi opštinske uprave,

- najavljuje, kontroliše i vodi evidenciju prijema stranaka kod funkcionera opštine,

- kontroliše kretanje službenika i radnika u toku radnog vremena,

- odgovoran je za kućni red u zgradi opštinske uprave, te ističe i skida zastavu na istoj,

- odgovoran je za održavanje službene odjeće - opreme,

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika odjeljenja.

 

III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

 

IV - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

Srednja stručna sprema – III ili IV stepen tehničkog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i radnim zadacima.

 

V - Potreba dokumenta

 

Prilikom podnošenja prijave na konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

- da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

2. Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju:

- diplome o stručnoj spremi,

- potvrdu o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 1 godinu.

 

VI – Intervju i izbor kandidata

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni poštom i na internet stranici opštine Šamac.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenju i opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

VII – Rok za podnošenje prijava i objavljivanje konkursa

 

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Zavoda RS.

          Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Šamac, 76230 Šamac, K. A. Karađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obaviješteni.

 

*******

 

 

OSNOVNI SUD U TESLIĆU

KARAĐORĐEVA 9

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za prijem sudijskog pripravnika-volontera

 

- Sudijski pripravnik-volonter ............................................... izvršilaca  1

 

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove:

 

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin BiH,

2.       da je punoljetan,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

5.       da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:

-        VSS diplomirani pravnik,

-        poznavanje rada na računaru.

 

Prijem se vrši na period od 2 (dvije) godine.

 

Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava, osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje nesreće na poslu.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa:

 

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Uvjerenje da nije osuđivan za djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

-        Uvjerenje o diplomiranju,

-        Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,

-        Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

-        Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja primljeni kandidat prije početka obavljanja pripravničke prakse u svojstvu pripravnika-volontera).

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

******************

 

 

JU SŠC “MIHAJLO PUPIN” DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1.       Direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar “Mihajlo Pupin” Derventa raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta i to:

 

 

          - Psiholog (diplomirani psiholog, 240 ECTS) - puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u prosvjeti, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

                              Broj izvršilaca  1

 

          2.  Uslovi za učešće na konkursu

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Škola može, na traženo radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koju su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

 

3. Potrebna dokumentacija

 

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije, kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU SŠC “Mihajlo Pupin”, ul. Svetog Save bb, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 27.11.2018. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

5. Napomene

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

**********

 

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” VITKOVCI

74 265 VITKOVCI

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.       Nastavnik/profesor engleskog jezika ----------------------------------- 1 izvršilac

na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja, za 16 časova redovne nastave sedmično, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Uslovi konkursa:

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10 i 25/14). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

 

-        da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-        da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-        da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radog odnosa, i

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđenosti koje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

          Uz svojeručno potpisanu prijavu za prijem u radni odnos, sa adresom i brojem telefona i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata.

 

1.       ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za vrijeme provedeno na radu u istoj stručnoj spremi traženoj konkursom,

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen u prostorijama škole, u utorak, 27.11.2018. godine, u 13 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu JU OŠ “Vuk Karadžić” Vitkovci, 74265 Vitkovci, sa naznakom “za konkurs”.

 

*************

 

 

JU RAZVOJNA AGENCIJA OPŠTINE MODRIČA

PETRA KOČIĆA 4

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u

JU Razvojna agencija opštine Modriča

 

 

I  Direktor Agencije raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme.

 

1.       Diplomirani ekonomista _____________________ 1 izvršilac

 

II  Opis poslova

 

Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU Razvojna agencija opštine Modriča.

Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž traje za VSS 12 mjeseci.

 

III  Opšti uslovi

 

•        Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

•        Da je stariji od 18 godina

•        Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

•        Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u JU Razvojna agencija opštine Modriča.

•        Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da nije zasnivao radni odnos.

 

 

IV  Posebni uslovi

Pod 1. VSS/ VII  Ekonomski fakultet - diplomirani ekonomista

 

V  Sukob interesa

 

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

 

VI  Potrebna dokumenta

Uz prijavu za konkurs kandidat treba dostaviti:

-        Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od šest mjeseci).

-        Izvod iz matične knjige rođenih.

-        Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo shodno tački III opštih uslova, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja (ne starije od šest mjeseci).

-        Ovjerenu ličnu izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tački  V Sukob interesa.

-        Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu.

-        Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci.

-        Ovjerenu fotokopiju lične karte.

-        Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

 

Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove biće pozvani na intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

VII  Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i na oglasnoj ploči JU Razvojna agencija opštine Modriča.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Razvojna agencija opštine Modriča Modriča, Petra Kočića 4, sa naznakom “Prijava na konkurs za prijem pripravnika” u JU Razvojna agencija opštine Modriča.

 

************

 

JU OŠ “SVETI SAVA” MODRIČA

CARA LAZARA 29

74 480 MODRIČA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik razredne nastave sa iskustvom...................................................1 izvršilac

(na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja)

 

Opšti uslovi:

 

1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

 

Posebni uslovi:

 

Pod tačkom 1. da ima završen prvi ciklus studijskog programa - VSS - profesor razredne nastave, sa završenim učiteljskim fakultetom, nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, učitelj sa završenom učiteljskom školom koji se zatekao u radnom odnosu u vrijeme stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs i kratku biografiju, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

1.       uvjerenje o državljanstvu;

2.       izvod iz matične knjige rođenih;

3.       uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude izabran po okončanju procedure);

4.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku,

6.       ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

7.       uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

8.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa iskustvom,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja u sredstvu javnog informisanja.

 

Prijave sa dokumentima se dostavljaju u JU Osnovna škola “Sveti Sava” Modriča, ul. Cara Lazara br. 29 svakim radnim danom od 8 do 14 časova.

 

Na prijavi kandidat treba da napiše kontakt telefon i e-mail adresu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o datumu testiranja i intervjua, a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

***********

 

JU OŠ “RADOJE DOMANOVIĆ” OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta

 

-        Bibliotekar - 1 izvršilac, na pola radnog vremena na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, najdalje do 30.6.2019. godine

 

Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za bibliotekara.

 

Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

U skladu sa članom 103, 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” broj 44/17) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

 

-        Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera

-        Izvod iz matične knjige rođenih

-        Uvjerenje o državljanstvu

-        Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka

-        Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)

-        Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (Zavod za zapošljavanje)

-        Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara - (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)

-        Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos lica sa iskustvom

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

-        Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja intervjua.

 

-        Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

-        Kontakt telefon kandidata

-        Dokumenta slati na adresu JU OŠ “Radoje Domanović” Osječani Gornji; 74225 Osječani

 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik” 77/09 i 25/14).

 

**********

 

 

JPU “NAŠA RADOST” MODRIČA

CARA LAZARA 7

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

do 28.2.2019. godine u JPU “Naša radost” Modriča

 

 

I        Direktor Javne predškolske ustanove “Naša radost” Modriča raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

 

1.       Vaspitač u predškolskoj ustanovi..…………..……………6 izvršilaca

 

 

II       Opis poslova

 

Vaspitač u JPU “Naša radost” Modriča obavljaće sljedeće poslove: rad sa djecom u grupi od 16 mjeseci do 6 godina u skladu sa Programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

 

III      Opšti uslovi

 

1)      Da je državljanin Republike Srpske i BiH

2)      Da je stariji od 18 godina

3)      Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4)      Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u ustanovi.

 

IV      Posebni uslovi

 

1.       Visoka stručna sprema - Pedagoški fakultet - smjer VASPITAČ.

 

V       Potrebna dokumentacija

 

Uz prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi:

•        Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;

•        Izvod iz matične knjige rođenih;

•        Ovjerenu kopiju lične karte;

•        Ovjerenu kopiju diplome;

•        Ovjerenu kopiju dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku;

•        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

•        Potvrda da se vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS;

•        Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure;

•        Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

VI      Rokovi

 

Rok za podnošenje prijava je 5 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” i na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Modriči.

 

VII    Ostale odredbe

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JPU “Naša radost” Cara Lazara 7, Modriča, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARAJ”.

 

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

 

Za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, intervju će se obaviti dana 22.11.2018. godine u 10 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana