JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.11. 2018. godine

JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 07.11. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************************

**************

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS

za

prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera

- Sudijski pripravnik - volonter

na period utvrđen Zakonom o polaganju pravosudnog ispita u Republici Srpskoj kao uslov za polaganje pravosudnog ispita.................  1 izvršilac

1. Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH,

- da je punoljetan,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

- završen pravni fakultet,

Svi kandidati za sudijskog pripravnika-volontera koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Okružni privredni sud Doboj ul. Svetog Save 22, Doboj.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena), u originalu ili ovjerene fotokopije. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti je dužan dostaviti izabrani kandidat.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske".

*************

JU OŠ "19. APRIL" DERVENTA

SVETOG SAVE 4

74 400 DERVENTA

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

- Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik - 1 izvršilac;

- Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme za rad u produženom boravku, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/19 godini sa iskustvom - 1 izvršilac;

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16), posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18).

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

−Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

−Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

−Uvjerenje o državljanstvu,

−Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

−Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta za koja se konkursom traži iskustvo,

−Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

−Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 20.11.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola "19. april" Derventa, Ul. Svetog Save br. 4 , 74400 Derventa sa naznakom – prijava na oglas, ne otvarati –

****************

JU OŠ "GORNjA SLATINA" GORNjA SLATINA

76 238 GORNjA SLATINA

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave...............1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja;

Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti i isto će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)      uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi,

4)      uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5)      dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (član 104. stav 6. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Test i intervju će se održati 20.11.2018. godine u prostorijama škole sa počekom u 12.30 časova o čemu će kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave biti i pismenim putem obaviješteni.

Kandidati koji se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu: JU OŠ "Gornja Slatina" 76238 Gornja Slatina.

**********

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MODRIČA

TRG NEMANjIĆA 4

74 480 MODRIČA

JAVNI KONKURS

Za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Modriča

I        Direktor JU Centra za socijalni rad Modriča raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme dva (2) pripravnika sa visokom stručnom spremom, i to:

1.       Pripravnik VSS, profesor specijalne edukacije i rehabilitacije –logoped i surdoaudiolog, 240 ECTS bodova, ……………1 izvršilac

2.       Pripravnik VSS, diplomirani psiholog, 240 ECTS bodova………1 izvršilac

II       Opis poslova

Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU Centru za socijalni rad Modriča.

Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž za VSS traje 12 mjeseci.

III      Opšti uslovi

1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5. Da nije zasnivao radni odnos u struci i da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

IV      Posebni uslovi

1. Visoka stručna sprema – VII stepen stručnosti, završen prvi ciklus studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija – logopedija i surdoaudiologija, 240 ETCS bodova ili odgovarajući ekvivalent.

2. Visoka stručna sprema – VII stepen stručnosti, završen prvi ciklus studijskog programa filozofski fakultet odsjek psihologija, 240 ETCS bodova ili odgovarajući ekvivalent.

V       Sukob interesa

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

VI      Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi:

− Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

− Izvod iz matične knjige rođenih,

− Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),

− Ovjerenu ličnu izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću, niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tački V (Sukob interesa),

− Ovjerenu kopiju lične karte,

− Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu,

− Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci,

− Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove, biće pozvani na intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja intervjua, svi kandidati će biti naknadno obaviješteni, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

VII Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli JU Centra za socijalni rad Modriča.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti putem pošte na adresu: JU Centar za socijalni rad Modriča, Trg Nemanjića 4 ili lično svakim radnim danom od 8 do 14 časova, sa naznakom "Prijava na konkurs - ne otvaraj".

Na prijavi, kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

******************

JU OŠ "STEVAN DUŠANIĆ" PRIBINIĆ

74 276 PRIBINIĆ

JAVNI KONKURS

1. Nastavnik biologije – 1 izvršilac (4 časa) sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. godine.

1.       Uslovi konkursa

1.1. Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba da ispunjava su:

a)       da je državljanin RS i BiH , a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b)      da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

v)       da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g)       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15), propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17)ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 73/18) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a)       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v)       Izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,

g)       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.1.    Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a)       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

v)       uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

g)       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

d)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca

3.       Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske", posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4.       Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:

JU OŠ "Stevan Dušanić" 74276 Pribinić, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku "prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI"

5.       Intervju i test

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana, 19.11.2018. godine, u 8 časova u prostorijama JU OŠ "Stevan Dušanić" Pribinić.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6.       Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

************

JU "MEDICINSKA ŠKOLA" DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

ISPRAVKA KONKURSA

Objavljenog u "Glasu Srpske" 24.10.2018. godine broj 2022-1/18 od 22.10.2018. godine tako da umjesto:

2.       Nastavnik pravoslavne vjeronauke, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine, nepuna norma - 5 časova sedmično..................................................................................................1 izvršilac.

3.       Nastavnik islamske vjeronauke, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do 31.8.2018. godine, nepuna norma - 1 čas sedmično..................................................................................................1 izvršilac.

Treba da glasi:

2.       Nastavnik pravoslavne vjeronauke, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, nepuna norma - 5 časova sedmično.............................................................................................1 izvršilac.

3.       Nastavnik islamske vjeronauke, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do 31.8.2019. godine, nepuna norma - 1 čas sedmično.............................................................................................1 izvršilac.

Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

*************

JU "TEHNIČKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

za izbor direktora škole

I        Mandat

1.       Imenovanje se vrši na period od četiri godine,

2.       Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

II  Uslovi za izbor (opšti uslovi)

1.       Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2.       Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad.

III      Posebni uslovi

1. Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine ili ekvivalent,

2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

5. Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi.

IV      Potrebna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

3. Ljekarsko uvjerenje (priložiti nakon izbora kandidata),

4. Diplomu o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent),

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

6. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

8. Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,

9. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji period,

10. Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada.

V       Rok za učešće na konkursu i dostavljanje prijave

1. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekretarijat škole, ili putem pošte, na adresu: JU Tehnička škola Doboj, Cara Dušana 18, 74000 Doboj, sa naznakom: "za konkurs za izbor direktora škole".

3. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju.

*****************

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Jednog nastavnika pravoslavne vjeronauke na 4 časa nastave sedmično sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

2. Jednog nastavnika islamske vjeronauke na 1 čas nastave sedmično sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

3. Jednog nastavnika njemačkog jezika na 2 časa nastave sedmično sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

4. Jednog nastavnika mašinske grupe predmeta na 2 časa teorijske nastave sedmično sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

5. Jednog nastavnika mašinske grupe predmeta na 6 časova praktične nastave sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

Opšti i posebni uslovi za kandidata

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (napomena - nije potrebno za pripravnika)

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, (napomena - nije potrebno za pripravnika)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne javi lice sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, razmatraće se i prijave pripravnika.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Šamac, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana, 20.11.2018. godine, u 13 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

**************

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆ

ODLUKA

o izmjeni dijela konkursa za izbor direktora

JU OŠ "Petar Petrović Njegoš" Boljanić

Konkurs za izbor direktora škole objavljen u "Glasu Srpske" Banjaluka dana 17.10.2018. godine u dijelu:

1. Posebni uslovi:

Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od 4 godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, mijenja se te nakon izmjene glasi:

1. Posebni uslovi:

Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od 4 godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18),

Ova odluka ima da se objavi posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Doboj, izdavanje na dana, 7.11.2018. godine, u "Glasu Srpske" Banjaluka; Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Lica koja su konkurisala na raspisani konkurs ne treba da podnose nove prijave, jer iste važe i za ovaj konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JUOŠ "Petar Petrović Njegoš" Boljanić, 74312 Boljanić sa naznakom "Prijava za izbor direktora škole.

**********

JU "EKONOMSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

1. Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke....... jedan izvršilac, sa radnim iskustvom na neodređeno vrijeme 4 časa nastavne norme 

2. Vjeroučitelj islamske vjeronauke .............jedan izvršilac, sa radnim iskustvom na neodređeno vrijeme 1 čas nastavne norme 

U pogledu vrste stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- Za radno mjesto pod 1. ... lice sa završenim odgovarajućim pravoslavnim teološkim fakultetom

- Za radno mjesto pod 2 .... diplomirani profesor islamske vjeronauke

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS" broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj: 41/18) i uslove Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik" RS br 102/2014 i 42 / 2016 ).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni da dostave:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. Ovjerenu fotokopiju diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca ,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11.     Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu, pod rednim brojem 2, imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole (putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj (može i lično u sekretarijat) i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se: 19.11.2018. godine u 11 časova u prostoriji br. 110.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od objavljivanja, u dnevnom listu "Glas Srpske".

*********

"HA-TRANS" DOO

MODRIČKI LUG BB

74 470 VUKOSAVLjE

OGLAS ZA POSAO

"HA-TRANS" d.o.o. Odžak, kompanija koja je već 20 godina prisutna kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Kompanija koju krase kvalitet usluge i dobar odnos sa kupcima. 2012 godine kompanija je pokrenula vlastiti servis, koji osim održavanja i popravki vlastitih voznih jedinica, nudi i održavanje drugih putničkih i teretnih vozila pravnih i fizičkih lica. Usljed razvoja kompanije i zbog povećanja obima posla, "HA-TRANS" d.o.o. planira angažovati najbolje kandidate na poziciji:

- Automehaničar/serviser.

Uslovi:

- 2 godine radnog iskustva na teretnom i putničkom programu,

- poznavanje stranog jezika (osnovni nivo),

- poznavanje rada na računaru,

- poznavanje rada na dijagnostici,

- spremnost za napredovanje,

- komunikativnost.

Nudimo:

- stimulativno radno okruženje,

- radni odnos u skladu sa zakonskim regulativama,

- kontinuirano profesionalno usavršavanje,

- nagrade za postignute rezultate.

Prijave slati na e-mail: info@ha-trans.com ili dostaviti lično u HA-TRANS d.o.o. u Modričkom Lugu. Za sve dodatne informacije kontakt broj 053/709-161.

*****************

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik informatike - 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik RS" broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 102/14 i 42/16).

U slučaju da se je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

          Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar "Jovan Dučić", ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

          Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedeljak, 19.11.2018. godine, u 13 časova u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana