Sud na­re­dio no­vo vje­šta­čenje po­vre­da pre­tu­če­ne že­ne

 Sud na­re­dio no­vo vje­šta­čenje po­vre­da pre­tu­če­ne že­ne 18.10.2018 13:56 | N. T.

Banjalu­ka - No­vim me­di­cin­skim vje­šta­čenjem, po na­re­dbi su­da, bi­će ut­vrđi­va­no ka­kve je po­vre­de Biljana Ke­se­ro­vić iz Banjalu­ke za­do­bi­la ka­da ju je na­pao njen su­gra­đa­nin Slo­bo­dan Mar­ko­vić (57).

Ovo je u po­novljenom pos­tup­ku pro­tiv Mar­ko­vi­ća, ko­me su­de za po­ku­šaj ubis­tva Ke­se­ro­vi­će­ve, na­lo­ži­la pred­sje­dni­ca sud­skog vi­je­ća Snježa­na Ku­drić.

- Sud će odre­di­ti ko će ura­di­ti vje­šta­čenje, a u ob­zir će bi­ti uze­te sve činjeni­ce i me­di­cin­ska do­ku­men­ta­ci­ja. Dok se to ne oba­vi, pro­ces će bi­ti pre­ki­nut - ka­za­la je Ku­dri­će­va.

Mar­ko­vi­ća je banjalu­čki Okru­žni sud u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne osu­dio na pet go­di­na za­tvo­ra zbog po­ku­ša­ja ubis­tva Ke­se­ro­vi­će­ve. Pre­su­du je u ma­ju ove go­di­ne uki­nuo Vrho­vni sud RS i pre­dmet vra­tio na po­no­vno su­đenje.

Bra­ni­lac op­tu­že­nog Miljkan Pu­car sma­tra da se u ovom slu­ča­ju ne ra­di o po­ku­ša­ju ubis­tva i da Ke­se­ro­vi­će­va ni­je za­do­bi­la po­vre­de ka­kve je tu­ži­laš­tvo na­ve­lo.

- Vrho­vni sud je u obra­zlo­ženju na­kon uki­danja pre­su­de izra­zio sumnju o vrsti i te­ži­ni po­vre­de ko­je je za­do­bi­la kao i na ut­vrđe­no činjeni­čno stanje - na­gla­sio je Pu­car.

Tu­ži­lac Sanja Ta­dić-Sto­ji­savljević is­ta­kla je da i dalje os­ta­je kod op­tu­žbi da je Mar­ko­vić po­či­nio po­ku­šaj ubis­tva.

- Vrho­vni sud ni­čim ni­je do­veo u pi­tanje kva­li­fi­ka­ci­ju kri­vi­čnog dje­la - ka­za­la je Ta­dić-Sto­ji­savljević.

Pre­ma uki­nu­toj pre­su­di, Mar­ko­vić je Ke­se­ro­vi­će­vu po­ku­šao da ubi­je 5. de­cem­bra 2016. go­di­ne ka­da ju je na­pao u pod­ze­mnoj ga­ra­ži i bru­tal­no pre­tu­kao drve­nom pa­li­com ko­ja je bi­la oblo­že­na naj­lo­nom. On je, na­ve­de­no je u op­tu­žni­ci, Ke­se­ro­vi­će­vu po­ku­šao da ugu­ra u vo­zi­lo, ali ni­je uspio pa joj je stao no­gom za vrat i nas­ta­vio da je tu­če kle­če­ći na njoj. Uhva­tio je za vrat i za­ve­zao joj pla­tno pre­ko us­ta da ne bi ga­la­mi­la, ali ga je ona ski­nu­la i po­če­la da do­zi­va u po­moć. Mar­ko­vi­ća su u ba­ti­nanju že­ne za­us­ta­vi­le njene ko­mši­je Ne­manja Či­go­je­vić i advo­kat Dar­ko Kre­me­no­vić, ko­ji su slu­čaj­no nai­šli i ču­li vris­ku.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica