Manje lu­ta­li­ca, ve­ća bez­bje­dnost gra­đa­na

Manje lu­ta­li­ca, ve­ća bez­bje­dnost gra­đa­na 18.10.2018 11:57 | Ani­ta Jan­ko­vić-Re­če­vić

Banjalu­ka - U ve­te­ri­nar­skim am­bu­lan­ta­ma u Srpskoj ko­je spro­vo­de bes­pla­tnu ste­ri­li­za­ci­ju vla­sni­čkih i pa­sa lu­ta­li­ca ka­žu da vla­da ve­li­ko in­te­re­so­vanje vla­sni­ka za ovim za­hva­tom te po­zi­va­ju sve ko­ji ni­su pri­ja­vi­li svo­je ljubim­ce da to ura­de ra­di traj­nog i sis­tem­skog rje­šenja pro­ble­ma na­pu­šte­nih pa­sa i ve­će bez­bje­dnos­ti gra­đa­na.

Is­ti­ču da Pro­gram ma­so­vne ste­ri­li­za­ci­je pa­sa lu­ta­li­ca i bes­pla­tne ste­ri­li­za­ci­je vla­sni­čkih pa­sa ko­ji je kre­ira­la i fi­nan­si­ra­la fon­da­ci­ja "Dogs Trust", naj­ve­ća or­ga­ni­za­ci­ja za do­bro­bit pa­sa u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, osim što spre­ča­va ne­željena le­gla o ko­ji­ma se vla­sni­ci ne mo­gu bri­nu­ti, smanjuju i ri­zik od po­je­di­nih oboljenja u ka­sni­joj do­bi psa.

Pro­gram se re­ali­zu­je na po­dru­čju Banjalu­ke, La­kta­ša, Gra­di­ške, Ko­zar­ske Du­bi­ce, Pri­je­do­ra, Mrkonjić Gra­da, Pa­la, So­ko­ca, Vla­se­ni­ce, Zvor­ni­ka, Sre­bre­ni­ce i Bra­tun­ca.

Je­dan od par­tne­ra ove bri­tan­ske fon­da­ci­je je banjalu­čka am­bu­lan­ta "Vet cen­tar" či­ji vla­snik Bo­ran Ga­jić ka­že da je cilj pro­je­kta smanjenje bro­ja no­vih pa­sa lu­ta­li­ca i od­go­vor­no pos­tu­panje sa ljubim­ci­ma.

- Ne pos­to­ji ni­je­dan zdrav­stve­ni aspekt zbog ko­jeg ne bi tre­ba­lo ra­di­ti ste­ri­li­za­ci­ju ili kas­tra­ci­ju pa­sa, a ko­li­ko je va­žan taj za­hvat go­vo­re sta­tis­ti­čki po­da­ci da u ide­al­nim uslo­vi­ma za šest go­di­na od je­dnog pa­ra pa­sa mo­že da nas­ta­ne i do 67.000 po­to­ma­ka - re­kao je Ga­jić i do­dao da je op­ti­ma­lan rok za ste­ri­li­za­ci­ju psa izme­đu pet i po i šest mje­se­ci sta­ros­ti. Po­ja­snio je da ve­ći­na pro­ble­ma u ve­zi sa na­pu­šte­nim psi­ma nes­ta­je zbog ne­od­go­vor­nih vla­sni­ka jer ljudi čes­to ku­pe ili udo­me psa i na­kon ne­kog vre­me­na pus­te ga na uli­cu, a ta­da do­la­zi do ma­so­vnog raz­mno­ža­vanja.

- Ovaj pro­je­kat će du­go­ro­čno gle­da­no smanjiti broj na­pu­še­nih ži­vo­tinja. For­mi­ranje Re­gis­tra pa­sa je klju­čno za traj­no rje­ša­vanje ovog pro­ble­ma i na­da­mo da će us­ko­ro bi­ti uspos­tavljen - re­kao je Ga­jić.

Do­dao je da se pro­je­kat re­ali­zu­je od ma­ja u Banjalu­ci i da vla­da ve­li­ko in­te­re­so­vanje vla­sni­ka pa­sa.

- Već sa­da za­ka­zu­je­mo ope­ra­ci­je za mart idu­će go­di­ne, a se­dmi­čno u pro­sje­ku izve­de­mo de­set za­hva­ta - re­kao je Ga­jić i do­dao da ste­ri­li­za­ci­ja žen­ke u pro­sje­ku ko­šta od 120 do 200 KM, a ka­da se to­me do­da­ju tro­ško­vi os­ta­lih tre­tma­na iz pro­gra­ma vla­sni­ci ušte­de izme­đu 250 i 350 ma­ra­ka.

Na po­dru­čju Gra­di­ške pro­gram "Dogs Trus­ta" re­ali­zu­je ve­te­ri­nar­ska am­bu­lan­ta "Vu­kvet", ko­ja je do sa­da ste­ri­li­sa­la ili kas­tri­ra­la vi­še od 200 pa­sa.

- Osim za vla­sni­ke pa­sa, ovo je vrlo zna­čaj­no i lo­kal­nim za­je­di­ca­ma, jer šte­de no­vac bu­du­ći da bi oni mo­ra­li fi­nan­si­ra­ti ta­kve za­hva­te na­pu­šte­nih pa­sa - re­kao je vla­snik ove am­bu­lan­te Bo­ris Ku­kolj i do­dao da je zna­čaj pro­je­kta i ve­ća bez­bje­dnost gra­đa­na na uli­ca­ma.

U ve­te­ri­nar­skoj am­bu­lan­ti "No­va vet KK" iz Omar­ske kod Pri­je­do­ra ka­žu da je iseljavanje sta­no­vni­ka iz se­la ko­ji su os­ta­vi­li pse uzro­ko­vao po­ja­vu ve­li­kog bro­ja lu­ta­li­ca, zbog če­ga su oni svo­je akti­vnos­ti us­mje­ri­li upra­vo na se­la.

- Po­sli­je za­hva­ta psi pro­vo­de 24 ča­sa u am­bu­lan­ti na po­sma­tranju, ka­da do­bi­ja­ju anal­ge­ti­ke i an­ti­bi­oti­ke, a opo­ra­vak tra­je ne­ko­li­ko da­na - re­kli su u ovoj am­bu­lan­ti. Vla­sni­ci pa­sa ko­ji že­le kas­tri­ra­ti ili ste­ri­li­sa­ti svo­je pse mo­gu se obra­ti­ti ne­koj od am­bu­lan­ti ko­je se uključe­ne u ovaj pro­je­kat, a spi­sak se na­la­zi na saj­tu njnjnj.dog­strust.ba.

Šta uključu­je bes­pla­tni pa­ket

- ste­ri­li­za­ci­ju ili kas­tra­ci­ju

- va­kci­nu pro­tiv bje­sni­la 

- an­ti­pa­ra­zi­tni tre­tman 

- mi­kro­čip, te do­da­tno ušnu mar­ki­cu za pse © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica