ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.05 2018. године

01.06.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ЧЕЛОПЕК - ЗВОРНИК

расписује

ОГЛАС

за пријем радника

На одређено вријеме:

1. Наставник математике, пуна норма, до повратка радника - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

          Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 102/14), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, 77/09; 86/10; 25/14).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити следеће документе:

- родни лист или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

          Љекарско увјерење доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малолетним лицем, за кандидата који је изабран прибавиће школа службеним путем.

          Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

          Тест и интервју ће се обавити у понедјељак, 11.6.2018. године, у школи у Челопеку, са почетком у 9 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

          Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Челопек бб, 75400 Зворник.                                                                                                                                                                                                            

*********

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ПОЛЕТАРАЦ”

СРЕБРЕНИЦА

 расписује                                                                                   

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника  на неодређено вријеме

 Директор Јавне установе Дјечији вртић “Полетарац” Сребреница расписује јавни конкурс за пријем радника на неодређено вријеме у ЈУ Дјечији вртић” Полетарац” Сребреница, како слиједи:

1. Рачуновођа............................................................ један извршилац

2. Спремачица............................................................један извршилац

3. Васпитач .................................................................. два извршиоца

II Опис послова

Опис послова утврђен је унутрашњом организацијом и систематизацијом радних мјеста ЈУ Дјечији вртић “Полетарац” Сребреница.

III Статус

Пријем радника на неодређено вријеме

Рачуновођа

Спремачица

Васпитач

IV Општи услови:

1. да је кандидат држављанин БиХ, односно РС,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора,

5. да се против кандидата не води кривични поступак,

6. да се на кандидата не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ.

V  Посебни услови:

За радно мјесто под редним бројем 1:

- Школска спрема: ВСС - VII степен или I циклус (240 ECTS бодова) економског смјера,

- Радно искуство: двије године радног искуства у одговарајућем степену образовања,

- Стручни испит: положен стручни испит за рад у органима управе.

За радно мјесто под редним бројем 2:

- Школска спрема III или IV степен средње стручне спреме,

- Радно искуство: 6 мјесеци радног искуства.

За радно мјесто под редним бројем 3:

- Школска спрема: I циклус (180 - 240 ECTS бодова) предшколског образовања и васпитања.

- Потврда о радном искуству.

VI  Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити  доказе о испуњавању општих и посебних услова како слиједи:

За позицију под редним бројем 1:

1. биографију,

2. овјерену фотокопију личне карте

3. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

4. диплому о завршеној стручној спреми

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи

6. доказ о радном искуству у струци (увјерење/потврда/рјешење и др,)

7. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца)

8. љекарско увјерење односно доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

Наведену документацију кандидати достављају као оригинал или као овјерену фотокопију.

За позицију под редним бројем 2:

1. биографију,

2. овјерену фотокопију личне карте

3. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

4. диплому о завршеној стручној спреми,

5. доказ о радном искуству (увјерење/ потврда/рјешење и др)

6. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

7. љекарско увјерење односно доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

         Наведену документацију кандидати достављају као оригинал или као овјерену фотокопију.

За позицију под редним бројем 3:

 1.  биографију,

 2.  увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

 3.  овјерену фотокопију личне карте,              

 4.  диплому о завршеној стручној спреми,

 5.  доказ о радном искуству  (увјерење/ потврда/рјешење и др)

 6.  љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са дјецом накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци);

 7. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старији од три мјесеца).

 Уколико кандидат нема положен стручни испит дужан је исти положити у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у предшколској установи, а у противном престаје му радни однос.

Наведену документацију кандидати достављају као оригинал или као овјерену фотокопију.

         Са свим кандидатима који испуњавају услове из конкурса биће обављен интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном гласилу те на огласној табли установе.

Рок за подношење пријава рачуна се од задње објаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Полетарац” Сребреница, улица Маршала Тита бб, са назнаком: Пријава на конкурс за пријем на неодређено вријеме.                                                                                                                                                      © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица