JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.03. 2019. godine

22.03.2019 00:52 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.02. 2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****************

*************************

 

 OPŠTINA VLASENICA

 NAČELNIK OPŠTINE VLASENICA 

raspisuje

 

DOPUNU JAVNOG KONKURSA

 

Iza tačke I javnog konkursa, broj:02-014-119/19 od 1.3.2019. godine  dodaje se tačka 

 I a) koja glasi: diplomirani pravnik odrađivaće pripravnički u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica,  a tehničar elektroenergetike odrađivaće pripravnički u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici opštine Vlasenica.

 

U ostalim tačkama javni konkurs ostaje nepromijenjen.

 

************

 

JU OŠ”SVETI SAVA” ZVORNIK

 

raspisuje

 

 KONKURS

  za upražnjena radna mjesta

 

                                 

1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, u Područnoj školi Kula Grad.

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da  imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 44/17 i 31/18).

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18). 

Kandidati  su dužni dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju.

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10) Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

11) Uvjerenje o državljanstvu. 

                                                                     

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Komisija  pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”   Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: “Prijava na konkurs”.

Kontakt telefon: 056/490-615

*************

 

JU OŠ “SVETI SAVA” ZVORNIK

 

 raspisuje

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

                                  

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 6 časova u JU Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik.

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da  imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” 44/17 i 31/18).

 

 Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18). 

Kandidati  su dužni dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju.

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10) Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

11) Uvjerenje o državljanstvu. 

 

                                                                    

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Komisija  pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”   Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: “Prijava na konkurs”.

Kontakt telefon: 056/490-615

 

**************

JU SŠC “SREBRENICA”

raspisuje,

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo (doktor medicine) – 20 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 31.12.2020. godine;

2. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo (doktor medicine) – 7 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

 

I  Uslovi konkursa:

1. Kandidati treba da ispunjava opšte i posebne uslove utvrđene opštim propisom o radu, članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18), Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15)

• da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

• da je punoljetan,

• da je radno sposoban,

• da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, trgovine ljudima, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

2. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti, kao i lica koja imaju odgovarajuću stepen stručne spreme i stručno zvanje u određenoj oblasti kako je definisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) .

3. Kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.

4. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18),  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

 

II  Potrebna dokumentacija:

• svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail  i broj telefona);

• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• uvjerenje o državljanstvu;

          * ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kao dokaz radne sposobnosti, ne starije od 6 mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

          * uvjerenja o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

• ovjerena fotokopija diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje.

• dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena);

• uvjerenje ili potvrda, izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji u stručnoj spremi traženoj konkursom;

• uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, borca ili ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

 

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno na koje je kandidat konkurisao je 29.3.2019. godine u 11 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 29.3.2019. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli Škole 29.3.2019. godine do 10.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena  i neovjerena dokumentacija neće se razmatrati.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar “Srebrenica”, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

**************************

 

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” BRATUNAC

 

raspisuje se:

 

KONKURS

za popunu  radnog  mjesta

 

1. Nastavnik matematike,  puna norma .............................   1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - pripravnik, bez radnog iskustva;

 

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09; 86/10; 25/14 i 76/15)

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj  44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)  Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3)  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti  škola će  pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, kontakt telefonom)  i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova oglasa, potrebno je dostaviti:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog  borca

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije   ratnog vojnog invalida;

6. Uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Komisija će u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18) pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave  sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bratunac, Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom “Za konkurs” ili lično  u sekretarijat škole.

************

 

 

 

JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

   BRATUNAC”

-Školski odbor-

 

raspisuje

 

 

KONKURS

za  izbor direktora Škole

 

Za direktora škole može biti izabrano lice koje osim  opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu,  ispunjava i  posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole:

1. Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju  od najmanje četiri  godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2. Da ima najmanje 5 (pet) godina  radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju  u školi  nakon sticanja diplome iz tačke 1.

3. Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

4. Da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom

5. Da ima predložen program rada i da se  svojim radom  i sposobnostima  ističe u organizovanju  vaspitno-obrazovnog rada škole

6. Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u  Školi

 

Kandidat koji konkuriše za direktora škole, uz potpisanu prijavu, dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju: (ovjerene kopije  koje se neće vraćati kandidatima)

-  Kraću biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada

-  Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske odnosno  Bosne i Hercegovine

-  Izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte

-  Diplomu o završenom obrazovanju

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada

-  Ljekarsko uvjerenje  (dostavlja izabrani kandidat, ne starije od šest mjeseci)

-  Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu  kaznu zatvora (za izabranog kandidata zatražiće Škola po službenoj dužnosti)

-  Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 -  Potvrdu da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Školi

-   Predložen program rada direktora  u narednom četvorogodišnjem periodu.

 

Izbor direktora se vrši na period od 4 (četiri) godine.

Konkurs ostaje otvoren 15  (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Školski odbor će pismenim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom i kontakt telefonom,  u zatvorenoj koverti, kandidati mogu   dostaviti  lično kod sekretara Škole  ili  poštom na adresu :

JU “Srednjoškolski centar Bratunac” sa naznakom “prijava na konkurs za izbor direktora”, ul. Petra Kočića br.1. 75420 Bratunac© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica