JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.03. 2019. godine

15.03.2019 00:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.02. 2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

*****************

 

OPŠTINA VLASENICA

     

  raspisuje

JAVNI KONKURS

 

I Načelnik opštine Vlasenica  raspisuje  javni konkurs  za  prijem pripravnika   u Opštinsku upravu opštine Vlasenica sa visokim obrazovanjem na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana za  jednog izvršioca i srednjom stručnom spremom na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci za jednog izvršioca.

 

1.  Diplomirani pravnik – 240 ECTS........... ......................1 izvršilac

2.  Tehničar elektroenergetike ...........................................1 izvršilac

 

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog  obrazovanja prvi put zasniva radni odnos  u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

II Opšti uslovi

1. da  je  državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

III  Posebni uslovi:

 

Diploma o završenom visokom obrazovanju odgovarajućeg smjera (pod brojem 1.)

Svedočanstvo o završenoj srednjoj školi IV stepen odgovarajuće struke (pod brojem 2.)

 

IV   Uz prijavu na  javni konkurs kandidat  prilaže   sljedeća dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.  izvod iz matične knjige rođenih,

3.  ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

4.  ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije otpušten  iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

5.  ovjerenu izjavu  kod nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

6.  ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),

7. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije obavljao pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja ,

8.  diplomu  o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je  visoko obrazovanje  stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko  kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu  visokoškolske ustanove da diploma nije izdata (pod brojem 1.)

9. svjedočanstvo  o završenoj srednjoj školi IV stepen  odgovarajuće struke (pod brojem 2.)

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj  sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme.

 

VV Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene  i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa.

 

VI Postupak prijema kandidata Komisija će provesti po Pravilniku o postupku zapošljavanja pripravnika  u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica.

 

VII   Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana  objavljivanja u  dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica ili putem pošte, na adresu opština Vlasenica, ul. Svetosavska 14, sa naznakom “Prijava na javni konkurs”. Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu može se obratiti Bunijevac Pavlu  na telefon 056/490-075.

O rezultatu  javnog konkursa svi kandidati biće obaviješteni, a dokumenta priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

*********************

 

 

JU OŠ “NIKOLA TESLA”

PILICA, ZVORNIK

 

                  raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik ili profesor muzičke kulture, 7 časova sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja, sa iskustvom, položen stručni ispit  – 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2) Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15),

- Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 74/18).

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za kandidate

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Nikola Tesla”  Pilica, 75412.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku i “Glasu Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                 

                                                                                                                                         © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica