ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.10. 2018. године

12.10.2018 00:37 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.10. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

****************************

                                                                                             

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

КОЗЛУК

расписује:

                                                                                                                      

КОНКУРС

 

за пријем у радни однос

1. Наставник  ликовне културе, 12 часова, одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, један извршилац – приправник.

Мјесто рада ЦШ Козлук.

Кандидат треба да поред општих услова  предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 1/16) и посебних услова у складу са чланом 104. став 2. и став  3. Законом о основном васпитању  и образовању (“Службени гласник РС” број  44/17; 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник  РС” број:74/18), испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, 77/09, 86/10;25/14 и 76/15).

Кандидати су дужни да доставе сљедећа документе:

- пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената која се достављају

- увјерење о држављанству

- родни лист или овјерену копију личне карте

- љекарско увјерење о психофизичкој способности, не старије од шест мјесеци, прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава, прије заснивања  радног однос,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за кандидате са радним искуством,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, писменим путем ће бити обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић”, ул.  Дринска  70, 75413 Козлук.

                                                                                                                                                                               

***********

ЈУ  ОШ “КОСТА ТОДОРОВИЋ”

СКЕЛАНИ

расписује:

                                                                        

 КОНКУРС

 за пријем у радни однос

 

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

          Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

  Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

- Да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

       Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњености општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

  6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа (за наставника физике и наставника биологије);

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;  

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати пријаве достављају лично или поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Коста Тодоровић” Скелани 75436 Скелани, са назнаком “Комисија за избор”.    

**********

ОШ “АЛЕКСА ЈАКШИЋ”

МИЛИЋИ

Расписује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме:

         

1. Библиотекар (50% радног времена)................................................. 1 извршилац

(са положеним стручним испитом и радним искуством)

Кандидат  треба да испуњава  опште услове предвиђене Законом о раду  (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16), Услове прописане Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 44/17, 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и  25/14), Правилника о процедури и критеријумима  пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 74/18).  

          Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је  радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала злостављања дјеце, трговине људима, за кандидата који буде изабран школа ће тражити службеним путем.

         

Посебни услови:

Уз пријаву  (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс), за пријем у радни однос  потребно је доставити поред документације напријед наведене и сљедеће:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2. Увјерење о положеном стручном испиту,    

3. Додатак  дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи  не постоје подаци  о просјеку оцјена,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе/ надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа/ управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског /градског органа управе/ надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа. Уколико се не појаве на тесту и интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу  ЈУ Основна школа “Алекса Јакшић” Милићи, ул. Јована Ј. Змаја број 3.  а ближе информације могу се добити на телефон 056/ 745-400.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***********

ЈУ СШЦ “МИЛОРАД ВЛАЧИЋ”

ВЛАСЕНИЦА

расписује:

КОНКУРС

за радно мјесто

1. Стручни сарадник педагог, пуна норма, лице без искуства (до повратка раднице са породиљског боловања)

2. Наставник православне вјеронауке, 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

3. Наставник исламске вјеронауке, 1 час редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.                                                                            

                                                                                

I   Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност и психофизичку способност за рад са ученицима,

4. да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата

II  Посебни услови

Завршен факултет одговарајућег смјера у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова (Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и гимназијама, и то:

1. За радно мјесто под бројем 1. дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог, професор равноправне двопредметне групе предмета од којих је један педагогија

2. За радно мјесто под редним бројем 2. Теолошки факултет.

3. За радно мјесто под редним бројем 3. Теолошки факултет.

III Потребна документација:

• Потписана пријава на конкурс са кратком биографијом,

• Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

• Извод из матичне књиге држављана,

• Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (доставља се након одабира кандидата, а прије заснивања радног односа, не старије од 6 мјесеци),

• Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела а посебно за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће затражити службеним путем од надлежне установе након што кандидат буде изабран),

• Овјерена фотокопија дипломе, или увјерење о завршеном школовању,

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

• Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се одржати 24.10.2018. године у просторијама школе са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Контакт телефон 056/734-833, 056/490-711

Пријаве са документима слати поштом у запечаћеној коверти на адресу: СШЦ “Милорад Влачић” Власеница  Св. Апостола Петра и Павла 37, 75440 Власеница, са назнаком: Пријава на конкурс                                  

          *******************             

                                                                                        

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

БРАТУНАЦ      

расписује:

КОНКУРС

за попуну  радног  мјеста

1. Наставник музичке културе, 4 часа.................. 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом:

2. Наставник демократије и људских права, 3 часа................ 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом

3. Наставник географије, 2 часа................ 1 извршилац на одређено    вријеме до    31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Наставник математике, 4 часа............ на одређено вријеме до  31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

5. Наставник руског језика,  8 часова.................        1 извршилац на одређено вријеме до 28.12.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

6. Наставник основа информатике, 9 часова.......... 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника на обављању функције, са радним искуством и положеним стручним испитом;

7. Наставник разредне наставе за послове водитеља јутарњег чувања,  са    1/2 норме....... 1 извршилац на одређено вријеме до завршетка наставног процеса у школској 2018/2019. години.

Поред  општих услова прописаних Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09; 86/10; 25/14 и 76/15)

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број  44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2)  Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3)  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4)  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности  школа ће  прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, контакт телефоном)  и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова огласа, потребно је доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита,

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме, и дужина радог стажа по врстама посла,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије   ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Комисија ће у складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18) писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве  кандидата на јавни конкурс комисија неће узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”

Пријаве  са доказима о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком “За конкурс” или лично  у секретаријат школе.

*************

 ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

  БРАТУНАЦ”

расписује:

      КОНКУРС

   за попуну упражњених радних мјеста

                        

1. Психолог, један извршилац на неодређено радно                                                                           вријеме

2. Дипломирани инжењер електротехнике  један извршилац на одређено радно       

    смјер електроника  вријеме, до повратка радника са                                                                           боловања

                               

3. Професор православне вјеронауке    5 часова наставне норме  на одређено

                                                                  радно вријеме до 31.8.2019. год.

4. Професор исламске вјеронауке      1 час наставне норме на одређено

                                                                     радно вријеме  до 31.8.2019. год.

                                                                                      

1. За радно мјесто под редним бројем 1. Прима се лице са положеним стручним испитом за рад у школи.

2. За радно мјесто под редним бројем 2. Прима се лице  са положеним стручним испитом за рад у школи или лице са радним искуством  (члан 104. Став 7. Закона о средњем образовању и васпитању Службени гласник РС бр. 41/18)

3. За радно мјесто под редним бројем 3. и 4. Примају се лица са положеним стручним испитом вјероучитеља или лица са радним искуством (члан 104. Став 7. Закона о средњем образовању и васпитању ).

     

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/2016, 66/18), чланом  104. и 106.  Закона о средњем образовању и васпитању примјеном одредаба за поједина радна мјеста (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12 , 80/14 и 83/15) и  Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у  радни однос у средњој школи  (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 42/16).

Уз пријаву на конкурс у којој се мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије)

1. Диплому о одговарајућој  стручној спреми која се тражи конкурсом (завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент)

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

4. Увјерење о држављанству

5. Увјерење о положеном стручном испиту

6. Увјерење претходног послодавца о стеченом радном стажу у струци  

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату  из категорије породице погинулог борца

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од 6 мјесеци

11. Увјерење о неосуђиваности (школа ће затражити службеним путем за изабраног кандидата  а прије заснивања радног односа).

             

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће тестирање и интервју 22.10.2018 . године са почетком у 13 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју и у колико се не појаве у назначено вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које неће бити враћане кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

Пријаву са потребном документацијом слати на адресу:

ЈУ “Средњошколски центар Братунац”, Петра Кочића бб

   75420 Братунац или доставити лично у секретаријат школе.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица