ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.08. 2018. године

10.08.2018 00:36 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

***************

ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР - ЗВОРНИК

 расписује се

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

1. Наставник математике, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 19 часова редовне наставе, 1 извршилац, на неодређено вријеме.

2. Наставник руског језика, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 4 часа редовне наставе, 1 извршилац, на неодређено вријеме.

3. Наставник машинства и обраде метала, 3 извршиоца, и то:

- 1 извршилац, приправник, 22 часа редовне наставе, на неодређено вријеме,

- 1 извршилац, приправник, 20 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2019 године,

- 1 извршилац, приправник, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2019 године.

Општи  услови  које кандидати  морају  да испуњавају су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

Поред општих услова кандидати су дужни да уз потписану пријаву на конкурс доставе сљедећа документа:

• Доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме у четворогодишњем трајању, са најмање остварених  240 ECTS бодова, и то за радно мјесто под редним бројем 1:

1. Професор математике,

2. Дипломирани математичар,

3. Професор математике и информатике,

4. Професор математике и рачунарства,

5. Дипломирани математичар и информатичар,

6. Професор математике и физике.

За радно мјесто под редним бројем 2:

1. Професор руског језика и књижевности,

2. Професор руског и српског језика и књижевности.

За радно мјесто под редним бројем 3:

1. Дипломирани инжењер машинства,

2. Професор машинства,

као и остали кандидати са стручном спремом наведеном у Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

• Доказ о просјечној оцјени током студирања.

• Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

• Уколико се по конкурсу тражи лице са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

• Уколико се по конкурсу тражи лице са радним искуством, право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале прописане услове,

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико  се по конкурсу тражи лице са радним искуством,

Сва тражена документа која кандидат доставља уз пријаву на конкурс морају бити оригинална или овјерене фотокопије.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса  ће бити обављено дана, 21.8.2018 године, са почетком у 11 сати у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу:

Технички школски центар, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом “за конкурс”.

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем

телефона 056/260-899.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ЗВОРНИК

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

“ВОЈИН КОМАДИНА”

ЗВОРНИК

расписује:

КОНКУРС

За пријем радника са радним искуством и положеним стручним испитом у радни однос

1. Наставник солфеђа  1 извршилац, (на одређено вријеме до 31.12.2018. године) 24 часа са звањем:

а) професор музике са завршеним теоретским одсјеком,

б) дипломирани музички педагог,

в) дипломирани професор солфеђа и музичке културе,

г) дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент црквеног хора) или професор црквене музике и појања,

д) дипломирани теоретичар умјетности: смјер музичка теорија и педагогија .

      2. Наставник гитаре 1 извршилац, (на одређено вријеме до 31.12.2018) 19 часова са звањем:

а) дипломирани музичар – гитариста,

б) дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил:музички извођач – гитариста .

      3. Наставник виолине 1 извршилац (на одређено вријеме до 31.12.2018)  24 часа са звањем :

а) дипломирани музичар –виолиниста ,

б) дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач –виолиниста.

      4. Наставник кларинета 1 извршилац  (на одређено вријеме до 31.12.2018) 17 часова са звањем :

а) дипломирани музичар –кларинетиста

б) дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – кларинетиста .

Приликом пријављивања на конкурс за радно мјесто из тачке 1. овог конкурса кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове.

Општи услови конкурса:

1) да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци ( прилаже се  након пријема у радни однос).

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.)

Уз потписану пријаву и документацију о испуњавању општих услова кандидати треба да доставе  документацију којом се доказује испуњеност посебних услова:

Посебни услови:

1) овјерена  фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240  ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи  не постоји просјек оцјене.

3 ) увјерење  издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

5) увјерење општинско-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6) увјерење општинско-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату ратног војног инвалида.

7) овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу

Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 21.8.2018. године,  у 10 часова  у просторијама ЈУ ОМШ “Војин Комадина” Зворник.

Кандидати се неће посебно позивати на  интервју и тестирање, а уколико се не појаве на  интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве са наведеном документацијом доставити на адресу: Јавна установа Основна музичка школа “Војин Комадина”, ул. Свети Сава број:.71/А. 75400  Зворник.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица