JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.11. 2018. godine

09.11.2018 00:03 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 07.11. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************************

**************

JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"

OSMACI

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Direktor JU Osnovne škole "Aleksa Šantić" iz Osmaka raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

- Nastavnik matematike - određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine – 12 časova - pripravnik

2. Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09 i 86/10).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je radno sposoban,

- da je punoljetan,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje) sa adresom, kraćom biografijom i spiskom dokumentacije koja se prilaže,

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje koje se traži ovim konkursom

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

5)  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu ličnu kartu

6 ) Uvjerenje o državljanstvu

Dostavljena dokumentacija će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom škola će pribaviti službeno samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci priložiće samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

4.  Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola "Aleksa Šantić", Centar bb, Osmaci, sa naznakom "Prijava na konkurs".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske" Banjaluka.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

5. Napomene:

Na osnovu člana 8. Pravilnika o proceduri prijema radnika, kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, biće obaviješteni pismenim putem o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku    od osam dana od dana donošenja odluke.

                                                                                                  

***********

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ"

BRATUNAC

 raspisuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

Raspisuje se konkurs za prijem radnika u JU Osnovnoj školi "Branko Radičević" Bratunac:

   

1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, u područnoj školi u Glogovoj, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj: 1/16, 66/18) i posebnih uslova predviđenih  članom 104. stav 2. i stav  3. Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj  44/17, 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik  RS" broj:74/18), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopiju lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo, imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/18).

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua a ukoliko se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće uzeti u razmatranje.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:

JU Osnovna škola "Branko Radičević"

Dositeja Obradovića 6

75420 Bratunac

sa naznakom "Prijava na konkurs"

Kontakt telefon: 056/420-212

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

*****************

                                                                                                       

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"                                                                                                          

DRINjAČA, ZVORNIK                                                                                                                

Direktor škole donosi odluku da se raspiše

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

Na određeno vrijeme:

1. Nastavnik fizike - 1 izvršilac ( 6 časova) - pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 31.8.2019. godine.

Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS",  br. 74/18), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Sl. glasnik RS", 77/09; 86/10; 25/14).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

* Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

* Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja;

* Rodni list ili kopiju lične karte;

* Uvjerenje o državljanstvu;

* Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

* Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategoriji porodice poginulog borca;

* Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategoriji ratnog vojnog invalida;

* Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

* Molimo vas da nam dostavite podatke koje vodi Registar Ministarstva unutrašnjih poslova da niste pravosnažno osuđeni za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;     

Ljekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za kandidata koji je izabran pribaviće škola službenim putem.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".

Prijave slati na adresu: JU OŠ "Jovan Cvijić" Drinjača  bb, 75410 Zvornik.

                                                                                                          

                                                                                  

             ****************                                                                                  

                                                                             

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

KOZLUK

Direktor škole donosi odluku da se 

raspiše:

                                                                                                                      

KONKURS

 

za prijem u radni odnos

1. Defektolog, puna norma, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Ukoliko se ne javi kandidat sa radnim iskustvom u obzir može doći i pripravnik.

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj: 1/16) i posebnih uslova u skladu sa članom 104. stav 2. i stav  3. Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj  44/17; 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik  RS" broj:74/18), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", 77/09; 86/10; 25/14 i 76/15).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumente:

- prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koja se dostavljaju

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list ili ovjerenu kopiju lične karte

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti,  ne starije od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava, prije zasnivanja  radnog odnosa,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidate sa radnim iskustvom,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, pismenim putem će biti obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".

Prijave slati na adresu: JU OŠ "Petar Kočić", Ul. Drinska 70, 75413 Kozluk.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica