ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.11. 2018. године

09.11.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 07.11. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************************

**************

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"

ОСМАЦИ

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Директор ЈУ Основне школе "Алекса Шантић" из Осмака расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

- Наставник математике - одређено радно вријеме до 31.8.2019. године – 12 часова - приправник

2. Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 01/16) кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 113. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09 и 86/10).

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је радно способан,

- да је пунољетан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су доставити сљедећу документацију:

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује) са адресом, краћом биографијом и списком документације која се прилаже,

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање које се тражи овим конкурсом

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

5)  Извод из матичне књиге рођених или овјерену личну карту

6 ) Увјерење о држављанству

Достављена документација ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом школа ће прибавити службено само за кандидата који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци приложиће само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

4.  Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа "Алекса Шантић", Центар бб, Осмаци, са назнаком "Пријава на конкурс".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и достављена документација неће бити враћена кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске" Бањалука.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.

5. Напомене:

На основу члана 8. Правилника о процедури пријема радника, кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, биће обавијештени писменим путем о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року    од осам дана од дана доношења одлуке.

                                                                                                  

***********

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

БРАТУНАЦ

 расписује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

Расписује се конкурс за пријем радника у ЈУ Основној школи "Бранко Радичевић" Братунац:

   

1. Наставник разредне наставе – 1 извршилац, у подручној школи у Глоговој, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат треба да поред општих услова  предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број: 1/16, 66/18) и посебних услова предвиђених  чланом 104. став 2. и став  3. Законом о основном васпитању  и образовању ("Службени гласник РС" број  44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник  РС" број:74/18), испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Кандидати су дужни доставити сљедећа документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених (или копију личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности у складу са чланом 105. став (1) Закона о основном васпитању и образовању Школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

7. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс, за радна мјеста за која се тражи радно искуство, имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Избор кандидата вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 74/18).

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа а уколико се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узети у разматрање.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу:

ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић"

Доситеја Обрадовића 6

75420 Братунац

са назнаком "Пријава на конкурс"

Контакт телефон: 056/420-212

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

*****************

                                                                                                       

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"                                                                                                          

ДРИЊАЧА, ЗВОРНИК                                                                                                                

Директор школе доноси одлуку да се распише

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

На одређено вријеме:

1. Наставник физике - 1 извршилац ( 6 часова) - приправник на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најдаље до 31.8.2019. године.

Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Сл. гласник РС",  бр. 74/18), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Сл. гласник РС", 77/09; 86/10; 25/14).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

* Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

* Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања;

* Родни лист или копију личне карте;

* Увјерење о држављанству;

* Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

* Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорији породице погинулог борца;

* Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорији ратног војног инвалида;

* Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

* Молимо вас да нам доставите податке које води Регистар Министарства унутрашњих послова да нисте правоснажно осуђени за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;     

Љекарско увјерење доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за кандидата који је изабран прибавиће школа службеним путем.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ "Јован Цвијић" Дрињача  бб, 75410 Зворник.

                                                                                                          

                                                                                  

             ****************                                                                                  

                                                                             

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

КОЗЛУК

Директор школе доноси одлуку да се 

распише:

                                                                                                                      

КОНКУРС

 

за пријем у радни однос

1. Дефектолог, пуна норма, одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом.

Уколико се не јави кандидат са радним искуством у обзир може доћи и приправник.

Кандидат треба да поред општих услова  предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број: 1/16) и посебних услова у складу са чланом 104. став 2. и став  3. Законом о основном васпитању  и образовању ("Службени гласник РС" број  44/17; 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник  РС" број:74/18), испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", 77/09; 86/10; 25/14 и 76/15).

Кандидати су дужни доставити сљедећа документе:

- пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената која се достављају

- увјерење о држављанству

- родни лист или овјерену копију личне карте

- љекарско увјерење о психофизичкој способности,  не старије од шест мјесеци, прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава, прије заснивања  радног односа,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за кандидате са радним искуством,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, писменим путем ће бити обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ "Петар Кочић", Ул. Дринска 70, 75413 Козлук.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица