ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.05 2018. године

01.06.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање секретара Скупштине

 општине Љубиње

I  - Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Љубиње

Секретар Скупштине општине Љубиње – 1 извршилац

II Опис послова

          Дјелокруг послова секретара Скупштине општине прописан је Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Сл. гл. РС”, 97/16), Статутом општине Љубиње (“Сл. гл. општине”, 3/17), Пословником о раду Скупштине општине Љубиње (“Сл. гл. општине”, 37/17) и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Љубиње (“Сл. гл. општине” 1/17) .


III Мандат

          Мандат секретара Скупштине општине Љубиње траје до краја мандата сазива Скупштине која га је изабрала.


IV Статус

          Секретар Скупштине има статус општинског службеника на руководећем радном мјесту.

V Општи услови:

1.  да је држављанин Републике Српске, односно  Босне и Херцеговине

2. да је старији од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање наведене функције у Општинској управи.

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

VI Посебни услови

1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,

3. да има положен стручни испит за рад у општинској управи.


VII Потребна документација

        

Пријава на јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу који је доступан на сајту Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске а може се преузети и на шалтер Сали Општинске управе општине Љубиње.

         Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

-   извод из матичне књиге рођених,

-   увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци,

-   овјерену фотокопију личне карте,

-   овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

-   овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,

-   увјерење о радном искуству у струци,

-   биографију о кретању у служби,

-   увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи и

-  увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од три мјесеца)

-  потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи из члана 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,

-  потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ 3 године прије објављивања конкурса,

-  потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да се на кандидате не односе одредбе члана IX тачка 1. Устава БиХ, односно да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужбом тог суда,

- Увјерење о општој здравственој способности доставиће примљени кандидат по завршетку изборне процедуре. Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VIII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија за избор секретара Скупштине општине ће извршити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, сачинити извјештај и ранг-листу према успјеху постигнутом приликом интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се  разматрати.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је предсједник Комисије Витомир Војчић, контакт телефон 059 630 295.

Пријаве се могу поднијети непосредно путем протокола у Општинској управи Општине Љубиње или поштом на адресу: Општина Љубиње, “КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ” Ул. Светосавска бр.2, 88 380 Љубиње.

 

*****************

 

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ТРЕБИЊУ

ЈАВНИ   ОГЛАС

за попуну радног мјеста на одређено вријеме у

 Окружном јавном тужилаштву у Требињу

I - Назив и позиција радних мјеста

1) Психолог .................................................................. 1 извршилац на одређено вријеме

Опис послова: Обезбјеђује психолошку и друге врсте подршке свједоцима у сарадњи са истражиоцем; осигурава психолошко савјетовање за угрожене свједоке (дјецу, свједоке са психичким или физичким недостацима, жртве злочина итд.); процјењује потребе свједока и организује предузимање одговарајућих мјера; организује помоћ свједоцима с циљем обезбјеђења услова за њихово лакше учешће у кривичном поступку; предузима и друге потребне радње с циљем подршке свједоцима по налогу тужиоца

Посебни услови: ВСС, завршен филозофски факултет – одсјек психологије, положен стручни испит, 1 (једна) година радног искуства након стицања тражене стручне спреме, искуство у индивидуалном раду са клијентима, добре организацијске способности, познавање рада на рачунару.

II – Општи услови које сви кандидати морају испуњавати

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2)  да је старији од 18 година,

3)  да има општу здравствену способност,

4)  да се против њега не води кривични поступак и

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

 

III – Потребни документи и рок за пријаву на оглас

За испуњавање општих и посебних услова, кандидат сљедеће документе мора приложити у оригиналу или овјереној копији:

-    увјерење о држављанству;                                                   

-    извод из матичне књиге рођених;                                        

-    увјерење да се не води кривични поступак;                        

-    за испуњавање општег услова из тачке II - 5) доставља се овјерена писмена изјава кандидата;                                                               

-    диплому о завршеној школи (овјерена копија дипломе или увјерење о завршеном школовању);                                                  

-    потврду о радном искуству;                                       

-    а доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење, доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.                 

 

Радни однос на одређено вријеме ће се засновати након спроведеног поступка по овом конкурсу, на основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата, а трајање радног односа ће зависити о буџету донатора.

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене овим огласом Комисија за избор ће обавити претходну провјеру радних способности – писмено тестирање и интервју, а све у складу са интерним актима Тужилаштва, о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су кандидати дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у “Службеном гласнику Републике Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узети у разматрање.

 

IV – Адреса за подношење пријаве

 

Пријаву на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити Окружном јавном тужилаштву у Требињу на протокол или поштом, препоручено на адресу Требиње, улица Вука Караџића број 13 са назнаком:

ПРИЈАВА НА ОГЛАС “НЕ ОТВАРАТИ”.

 © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица