ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.03. 2019. године

22.03.2019 01:07 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.02. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*************

*******************

 

         

“ЉБИЉЕ” ДОО ЉУБИЊЕ

                   

 

КОНКУРС

за пријем на позицију

 

 

1.   Комерцијалисте -   4 извршиоца (на подручју Бањалуке, Сарајева, Тузле и Херцеговине)

2.   Комерцијалног представника - по регијама у БиХ,

3.   Административно-комерцијалног референта - 1 извршилац (сједиште у Љубињу)

  

 

Услови за комерцијалисте:

 

- Минимум средња стручна спрема без обзира на усмјерење,

- Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима, у прехрамбеној индустрији, фармацији или козметици у трајању од најмање једне године.

- Рад на рачунару-самосталан рад / MS office пакет, Pover point, интернет,

- Возачка дозвола Б категорије - активан возач.

 

Услови за административно-комерцијалног референта:

 

-  Минимум средња стручна спрема без обзира на усмјерење,

- Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима,

- Рад на рачунару-самосталан рад /МС office пакет, Pover point, интернет

 

 

Начин аплицирања на радно мјесто:

 

- Пријаву са биографијом која садржи основне податке о кандидату послати на мејл ljbiljeljubinje@gmail.com или путем поште на адресу:

 “Љбиље”д.о.о. Љубиње, Црногорски пут бб, Љубиње.

- Пријаве могу слати сви заинтересовани  кандидати са територије Босне и Херцеговине.

- На разговор биће позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

-  Конкурс је отворен до попуњавања радних  мјеста.

 

*************

 

 

 

ЈУ ЦЕНТАР  СРЕДЊИХ ШКОЛА

ТРЕБИЊЕ

 

 

 

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено радно вријеме са радним искуством у настави

 и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

 

 

1. Наставник културе религије, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 3 наставна часа недјељно, до 31.8.2019.

 

 

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду (“Сл. гл. РС”, бр.1/16) и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС”, бр.41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

 

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова конкурса:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992. г.).

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме неопходно је прерачунати у пуно радно вријеме.

 

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи:

 

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју издаје Завод за запошљавање,  уколико се кандидат налази на тој евиденцији;

3. Овјерена фотокопија радне књижице;

4. Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

5. Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6. Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен.

 

Пријаву на конкурс (са назнаком “Пријава на конкурс за запошљавање”) и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће обављен интервју и стручно тестирање дана, 2.4.2019. године, у 12 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старија од 6 мјесеци.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса неће се разматрати.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

  *****************

 

 

ЈУ СШЦ  “СВЕТОЗАР  ЋОРОВИЋ”

ЉУБИЊЕ

 

 

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме до краја наставне године

 

 

1. Професор економске групе предмета  8 часова седмично у  одјељењу  у Берковићима  .................1  извршилац   са искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме  до  краја наставне године.

 

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр 01/16 и 66/18 ) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању  (“Службени  гласник Републике Српске”, бр.41/18), и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним  школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15). Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске “, бр.41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидати су дужни да доставе доказе за испуњавање наведених  услова и то:                                                 

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  ( дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије   послије  6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

- Потврду о радном стажу и

- Пријаву  (потписану од стране кандидата)  са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном.

Љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу , а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци).

 

Школа ће службеним путем  прибавити увјерење о неосуђиваности за кандидата који буде изабран на конкурс, а прије заснивања радног односа.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14 и 42/16), а које нису у супротности са Законом  о средњем образовању и васпитању  (“Службени  гласник Републике Српске”, бр.41/18), те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

- Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена,

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом)

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије  неће бити враћене кандидатима.

 

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 1.4.2019. године  у  просторијама школе у  године у 12 сати.

 

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве  са одговарајућом документацијом доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар “Светозар Ћоровић”,  Светосавска 22, Љубиње са назнаком “Пријава на конкурс”.

                                                                                     

********************

 

 

ЈУ ОШ “ЈОВАН  ЈОВАНОВИЋ  ЗМАЈ “

ТРЕБИЊЕ

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже до  30.6.2020. године ..............................................................  1 извршилац,

                                                                  

- На наведено   радно  мјеста наставника прима се  кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18).

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16, 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи - члан  (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број  74/18).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно  дипломе, стечене након завршених интегрисаних академских студија  у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису

 издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити признате),

 - Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и  врсте стручне спреме.

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5. Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење о радном искуству  од годину дана на пословима за које подносе пријаву.

9. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

10. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци о психофизичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран. Прихвата се само љекарско увјерење које изда надлежна здравствена установа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном  васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

 

- Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

 

- Кандидати који  доставе потпуне и благовремене пријаве биће писаним путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа. 

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Јован Јовановић Змај” Требиње, Октобарска бр.1

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

 

*********************

 

 

ЈУ  ОШ “СВЕТИ САВА”

БИЛЕЋА

 

 

 

КОНКУРС

 

за попуну упражњеног радног  мјеста

 

1. Рачуновођа школе –  1 извршилац, пуно радно вријеме, са радним искуством, на неодређено вријеме 

 

Поред  општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18), кандидати треба да испуњавају и услове прописане  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву  (на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон)  и документацију  којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене  у БиХ  и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, морају бити нострификоване),

2) увјерење о положеном стручном испиту у складу са прописима којима се регулише књиговодствено-рачуноводствена област,

3) одговарајућу лиценцу  у складу са законом којим се уређује област рачуноводства,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца остварен на радним мјестима која су одговарала стручној спреми и профилу, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) увјерење  општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона  о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем кандидата у радни однос извршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18)  и Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18).

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  слати на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”Билећа, Херцеговачких устаника бб. 89 230 Билећа.

 © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица