ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.10. 2018. године

12.10.2018 00:56 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.10. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

**************

ОСНОВНИ СУД У ТРЕБИЊУ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на праксу судијских приправника - волонтера

I

- Судијски приправник - волонтер у сједишту Основног суда у Требињу.... .........2 извршиоца

II

Општи услови:

- да је држављанин РС,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање од 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима.

Посебни услови:

- завршен правни факултет

III

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити:

- диплому о завршеном правном факултету,

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- увјерење да против кандидата није потврђена оптужница за кривично дјело (не старије од 3 мјесеца),

- увјерење о осуђиваности, односно неосуђиваности

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити непосредно Основном суду у Требињу или путем поште на адресу: ул. Вука Караџића бр. 6, 89101 Требиње.

**********

                                                                                            

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЛЕЋА

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме у ЈУ Центар за социјални рад Билећа

I Радно мјесто

1. ВСС - дипломирани психолог, или први циклус студија, са завршених 240 бодова., на реферату за породичну заштиту, старатељство и усвојење.........1 извршилац на неодређено вријеме

2. ВСС - дипломирани социолог, или први циклус студија са завршених 240 бодова, на реферату за откривање, праћење и евидентирање лица у стању социјалне потребе.....1 извршилац на неодређено вријеме

3. ВСС - друштвеног смјера, 1 година радног искуства у траженом степену образовања, стручни сарадник за вођење канцеларијског пословања.......1 извршилац на неодређено вријеме

4. ВСС - друштвеног смјера, или први циклус студија, са завршених 240 бодова, стручни сарадник за руковање архивском грађом и регистратурским материјалом.......1 извршилац на неодређено вријеме

II Опис послова

Опис послова утврђен је према Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста, ЈУ Центар за социјални рад Билећа.

III Општи услови за кандидате

 - да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

 - да је старији од 18 година,

 - да има општу здравствену способност,

 - да се не води кривични поступак,

 - да није осуђиван.

IV Посебни услови

Под 1:

- ВСС - дипломирани психолог или први циклус студија са завршених 240 бодова

- 1 година радног искуства у траженом степену образовања

- положен стручни испит

- познавање рада на рачунару      

Под 2:

- ВСС - дипломирани социолог или први циклус студија са завршених 240 бодова

 - 1 година радног искуства у траженом степену образовања

 - Положен стручни испит

-  Познавање рада на рачунару

Под 3:

- ВСС - друштвеног смјера 

- 1 година радног искуства у траженом степену образовања

- Положен стручни испит

- Познавање рада на рачунару

Под 4:

   - ВСС - друштвеног смјера или први циклус студија са завршених 240 бодова

   - 1 година радног искуства у траженом степену образовања

   - Положен стручни испит

   - Познавање рада на рачунару

V Потребна документа

Уз пријаву за конкурс, кандидати су дужни приложити  сљедећа документа:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Овјерену копију дипломе о завршеној школи,

- Доказ о радном искуству,

- Увјерење о држављанству ( не старије од шест мјесеци),

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак,

- Увјерење о некажњавању/неосуђивању.

VI Комисија

Спровођење поступка запошљавања у Центру за социјални рад врши директор центра.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за спровођење поступка за пријем радника ће обавити разговор-интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII Рок за подношење пријава

Пријаве на конкурс са потребним документима достављају се лично у пријемну канцеларију ЈУ Центар за социјални рад Билећа или путем поште, на адресу центра: ул. Краља Александра бр. 28

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана посљедњег   објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање, а документа приложена уз конкурс неће се враћати кандидатима.

*******

ЈУ ГИМНАЗИЈА “КАЛИНОВИК”

КАЛИНОВИК

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор енглеског језика и књижевности - један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 10 часова  седмично, до повратка радника са боловања

2. Професор физике - један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 9 часова седмично, до повратка радника са боловања.

    Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16), и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/16).

   Уз потписану пријаву са биографијом кандидат треба да достави сљедећу документацију о испуњености општих и посебних услова:

- Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- Да је психофизички способан за рад са ученицима, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које издаје надлежна установа и које не може бити старије од шест мјесеци (љекарско увјерење ће доставити изабрани кандидат прије заснивања радног односа).

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотреба  службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

   Кандидат је дужан да достави документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са  остварених најмање  240 ECTS бодова или еквивалент у којој је наведено стручно звање у одређеној области;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме);

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.   

  Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18)

  Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

  Пријем радника извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 42/16).

  Дана 22.10.2018. године у 12 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

  Кандидати се неће посебно позивати на интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком “Пријава на конкурс” слати на адресу:

ЈУ Гимназија “Калиновик” Калиновик

Ул. Шумадијска бб.

71 230 Калиновик

Тел. 057/623-044

*****************

ОШ “СВЕТИ САВА”

ФОЧА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме у ПО Драгочава, од дана пријема до повратка радника са боловања, са радним искуством - положен стручни испит;

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у  складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ЕСТС бодова у трајању од  три године или еквивалент;

       б) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

       в) љекарско увјерење од надлежне здравствене установе о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,  злоупотребе опојних средстава.                        

          Кандидати треба да испуњавају и услове, из члана 2.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан за горенаведено радно мјесто. 

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност општих и посебних услова, и то:

1. Увјерења о држављанству;

2. Извода из МК рођених или личне карте;

3. Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

4. Увјерења о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета (које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета);

5. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. Увјерења да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

        Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

        У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона ( по могућности бројеве мобилних телефона).

       У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

        Кандидати треба да доставе и овјерене фотокопије документације на основу које се врши бодовање, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања - документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми и профилу затраженим  конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење);

3. За дужину радног стажа - документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

 - врста посла;

              -  степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова, рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима и школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

*** Кандидати, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, писаним путем ће бити обавијештени о датуму и мјесту провођења тестирања и интервјуа.

*** Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

              Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Немањина, бб 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

*********

“ФАРМАВИТ” ДОО ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

 

за пријем у радни однос

1. Прехрамбени технолог у производњи прераде поврћа

2. Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

  - стручна спрема: ВСС технолошки факултет - прехрамбени смјер

  - радно искуство: није неопходно

  - активно познавање енглеског језика (читање и писање)

  - познавање рада на рачунару (MS Office)

  - посједовање организационих способности и способности за тимски рад

  - развијене комуникационе вјештине

  - посједовање возачке дозволе Б категорије

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Све пријаве доставити на сљедећу адресу:

“Фармавит” д.о.о.

Црногорски пут 5

88380 Љубиње

или на е_mail farmavit@teol.net

*******************************

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ЈУ ОШ “РИСТО ПРОРОКОВИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 31.8. 2019. године .... 1 извршилац

Напомена: Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6)  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18)

- лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                                                                                                  

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци,  доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Кандидати који доставе потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа биће обавијештени писаним путем.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Ристо Пророковић” Невесиње, ул. Обрена Ивковића бб, 88280 Невесиње, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица