ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.03. 2019. године

22.03.2019 01:16 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.02. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

********

***************

 

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

ул. Петра Кочића бр.2.

79220 Нови Град

ЈАВНИ КОНКУРС     

 

     I -  Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе 

     Туристичке организације општине Нови Град .

     II -  Кандидати морају испуњавати опште и посебне услове.

     Општи услови су:

     1.  да је држављанин РС, односно БиХ,

     2.  да није отпуштан из државне службе по основу дисциплинске мјере на било      

          ком нивоу власти у БиХ и РС, у периоду од три године прије  

          објављивања јавног конкурса за упражњену функцију,

     3.  да није под оптужбом Међународног суда за ратне злочине у бившој  

          Југославији (члан 9. Тачка 1. Устава БиХ),  

     4.  да није осуђиван за кривично дјело које их чини неподобним за обављање

          функције,

     5.  да није у сукобу интереса према Закону о министарским, владиним

          и другим именовањима РС и Закону о спречавању сукоба

          интереса у органима власти РС.

     6.  да има општу здравствену способност

 

       Посебни услови су:

       1.  да има високу или вишу стручну спрему друштвеног смјера,

       2.  да има најмање три године радног искуства у струци,

       3.  да посједује стручне, организационе и руководне способности.

 

        III - Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању

        општих и посебних услова:

         1. овјерену копију дипломе и личне карте,

         2. доказ о радном искуству,

         3. увјерење о држављанству,

         4. увјерења да се не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично 

            дјело које га чини неподобним за обављање функције,

         5. потписане и овјерене изјаве из тачака 2, 3, 4 и 5 општих услова

 

        Доказ о општој здравственој способности дужан је доставити изабрани

        кандидат након спроведеног поступка коначног именовања.

  

       IV - Јавни конкурс за избор и именовање директора објавиће се у “Службеном   

       гласнику Републике Српске” и у дневном листу “Глас Српске”.

       Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

        V -  Са кандидатима који буду испуњавали услове Комисија ће обавити   

        интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

       VI - Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. ове одлуке је 30 дана од  дана објављивања.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

   Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу Општине Нови       

   Град са назнаком: “Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Туристичке организације општине Нови Град”.

 

******************

 ЈУ ЦЕНТАР “СУНЦЕ” ПРИЈЕДОР

 Краља Александра бр. 6

 79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.       Дипломирани дефектолог –олигофренолог или професор специјалне едукације и рехабилитације – смјер развојни поремећаји приправник на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства а најкасније до 9.10.2020. године...........................................................................1 извршилац

 

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању

У погледу стручне спреме кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи

Општи услови за пријем радника у радни однос

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови за пријем радника у радни однос

- да кандидат има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању три године или еквивалент: дипломирани дефектолог – олигофренолог или професор специјалне едукације и рехабилитације – смјер развојни поремећаји

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Критеријуми за бодовање кандидата:

- просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

- резултати остварени на интервјуу и тесту.

Потребна документација о испуњавању општих услова:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

- љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа).

Школа ће по службеној дужности затражити увјерење о неосуђиваности из казнене евиденције за оног кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

     Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење или потврду издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

    Комисија за пријем радника у радни однос на радно мјесто наставника дефектолога ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења теста и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центра “Сунце”.

*************

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА”

79240 КОЗАРСКА ДУБИЦА       

Доситејева бб, 79240 Козарска Дубица,

 тел. ++387 52 416-306

Е-mail: ss34@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор физике, 5 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник  .....1 извршилац;

2. Професор биологије, 6 часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2019. године, приправник.......................1 извршилац

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

 

Потребна документација

   Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци)  сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

I  Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1) Да је држављанин РС – увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатом од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа; 

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

   

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

 

1.  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

3. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена , а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведена документа , просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком “за конкурс” и навести радно мјесто на које се конкурише и напомену “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве , као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана, 1.4.2019. године, у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

                 

 © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица