JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.01. 2019. godine

18.01.2019 01:18 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.01. 2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

 

************

**************

JU SŠC “ĐURO RADMANOVIĆ, NOVI GRAD

 Dositeja Obradovića 4,

Novi Grad

 

 

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

 

1. Na određeno vrijeme:

 

1.1.  Profesor biologije, 6 časova ( biologija - 2 časa; higijena - 2 časa; ekologija i zaštita životne sredine - 2 časa) , 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju………..……………………………………………….. do 31.8.2019. g. 

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, članova 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 

Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS - BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

 a) ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18) i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj 29/12 i 83/15 );

 b) ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

 v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

g) dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju;

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

đ) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg/ih  poslodavaca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci.

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana, 30.1.2019. godine (srijeda) u 10 časova u prostorijama ove škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

      Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu škole. Na koverti obavezno naznačiti Prijava na konkurs (navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše) , a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

               **************                                                                                                       

                                                                                    

 

 

 

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR

Nikole Pašića br.4

PRIJEDOR

 

JU Elektrotehnička škola Prijedor raspisuje

 

KONKURS

 

o prijemu radnika u radni odnos

 

1. Diplomirani psiholog  1 izvršilac bez iskustva - pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

 

          Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu  i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kandidat treba da ispunjava  uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim  školama .

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika), a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi “Sl. glasnik RS” broj: 102/14. i 42/16, član 7. i 8., kandidati su obavezni priložiti:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

         

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati

kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  29.1.2019. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu škole sa naznakom “ZA KONKURS”.

 

                   ******************                                                                                          

 

 

         

 

 

JU OŠ “SVETI SAVA” 

Dositejeva bb, Kozarska Dubica

Tel. 052/416-332;  424-391

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 10 časova,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine..................................................................................1 izvršilac.

 

 

       Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati  predviđeni su Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune  uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

 

Opšti uslovi koje kandidati  treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin RS, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili ovjerenom kopijom  lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa, potrebno je dostaviti  i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/17 i 31/18) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem  u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”  broj: 74/18):

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome o  završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog boraca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS-e, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 

Kandidati su  dužni dostaviti ovjerene kopije svih  traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17 i 31/18), odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom, listu “Glas Srpske”.

Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole , sa naznakom “Za konkurs”.

 

******************

                                     

 

 

 

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR”

Nikole Pašića 4

79101 Prijedor

Tel. 052/ 211-262

 

 

JAVNI  KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 

1. Nastavnik islamske vjeronauke - 1 čas, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine

Pored opštih uslova  propisanih  Zakonom  o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane  Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o  vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

 

Na osnovu člana 7. Pravilnika o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže  samo izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan  pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem. Uvjerenje  o neosuđivanosti za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju  na osnovu  koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radnu odnos u srednjoj školi, a ona podrazumijeva:

 

1. Ovjerenu fotokopiju  diplome o završenim prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju najmanje 1 godine u struci,

3. Dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica, 

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke: vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog  radnog staža po vrstama posla,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu  o utvrđenom  statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa  uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata R S ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog  invalida,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu  o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili  putem pošte  preporučeno na sljedeću  adresu škole

sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta - NE OTVARATI.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje  Republike Srpske .

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju koji će se obaviti dana, 29.1.2019. godine, u 10 časova u prostorijama JU “Srednjoškolski centar Prijedor” u Prijedoru.

Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije  svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene  kandidatima .

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

******************

 

OPŠTINA NOVI GRAD

UL. PETRA KOČIĆA BR. 2             

 

 

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad

 

I - Konkurs  se raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad, na neodređeno vrijeme i to na radna mjesta:

 

1. Samostalni stručni saradnik – glavni knjigovođa (1 izvršilac)

2. Samostalni stručni saradnik za prihode i budžet (1 izvršilac)

3. Viši stručni saradnik za finansije i budžet (1 izvršilac)

4. Viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove Skupštine opštine (1 izvršilac)

5. Samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću (1 izvršilac)

 

II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka dat je u članovima 28, 30. i 51.  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad (“Službeni glasnik opštine Novi Grad”, broj: 9/18 i 12/18).

 

III Opšti i posebni uslovi

 

1)  Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

2) Posebni uslovi:

1. Samostalni stručni saradnik – glavni knjigovođa

- VSS - dipl. ekonomista ili prvi ciklus studija - dipl . ekonomista sa najmanje 240 ECTS bodova;

- najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

 

2. Samostalni stručni saradnik za prihode i budžet

- VSS - dipl. ekonomista ili prvi ciklus studija - dipl. ekonomista sa najmanje 240 ECTS  bodova;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

 

3. Viši stručni saradnik za finansije i budžet

- VSS - ekonomista ili prvi ciklus studija ekonomskog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova;

- najmanje jednu godinu odnosno devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

 

4. Viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove Skupštine opštine

- VŠS - diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija ekonomskog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova;

- najmanje godinu dana odnosno devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

 

5. Samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću

- VSS ili prvi ciklus studija - dipl. novinar, dipl. komunikolog ili drugo zvanje društvenog smjera  sa najmanje 240 ECTS bodova;

- najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

 

Izuzetno, kandidat koji je u drugim organizacijama i organima radio, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispitu roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko kandidat ne položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci, prestaje mu radni odnos.

 

IV - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave.

 

V - Potrebna dokumentacija

1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Agencije za državnu uprave RS http://adu.vladars.net.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

2) Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno Bi H, i potpisane izjave:

1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odobio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IDž stav 1. Ustava BiH;

2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bi H tri godine prije objavljivanja Konkursa;

4.  da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

3) Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1. diplome o završenoj stručnoj spremi;

2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS (“Službeni glasnik RS”, broj: 68/11, 85/11 i 7/15);

3. Isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

4. Isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

 

VI - Postupak izbora kandidata

1) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

2) O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

3) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1, 3. i 4.  javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.

4) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 3) ovog člana u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

 

VII -  Rok i mjesto podnošenja prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku RS”, dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici opštine Novi Grad  http://www.optina-novigrad.com /.

 

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica