ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.09. 2018. године

14.09.2018 14:13 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

                                                                                      

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ДОЊИ АГИЋИ, НОВИ ГРАД

Адреса: 79228  Д. Агићи

тел.052 225 225,

Е-mail os042@skolers.org;

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник физике, на одређено радно вријеме, 2 часа, 1 извршилац, са искуством, положен стручни испит,  до краја школске 2018/2019. године;  

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном образовању и васпитању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4), за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) и претходно наведену документацију потребно је доставити и сљедећу документацију:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

      Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у Основној школи.   Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, интервју и тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  ће се обавити  25.9.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

Обавјештавамо све кандидате који испуњавају услове конкурса и чије су пријаве потпуне да неће бити појединачно позивани на тестирање и интервју те да у случајну недоласка наведеног датума на тестирање и интервју сматраће се да је кандидат одустао од конкурса.

      Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе са назнаком “За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста” или лично секретару школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.  

      ************

ЈУ ОШ “ПЕТАР МЕЋАВА”

Васе Пелагића 2а,

79224 КОСТАЈНИЦА

 

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Секретар школе - на неодређено вријеме, са положеним Стручним испитом  по члану 177. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 , 31/18).................... ....................................................................................1 извршилац,

2. Наставник математике – са искуством - на одређено радно вријеме  до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2019. године – ( 4 часа седмично) .........................................................................................1 извршилац, 

3. Наставник физике – са искуством - на одређено радно вријеме  до повратка   радника са функције, а најдуже до 31.8.2019. године – ( 6 часова седмично)   ........................................................................1 извршилац, 

4. Професор разредне наставе –  са искуством - на одређено, до 31.8.2019. године........................................................................................... 1 извршилац,

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испунила услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

    1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

        2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

          3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

          4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

 Увјерење за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

       1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

       2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, који је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, (само за кандидате под редним бројем 2. и 3. конкурса)

       3)  за кандидата под редним бројем 1. конкурса приложити  увјерење о  положеном стручном испиту за рад у органима јавне управе или правосудни испит или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

За кандидате под редним бројем  2, 3. и 4.  конкурса: увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за кандидата са радним искуством),

          4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

          5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

          6) увјерење о радном стажу издато од ранијег  послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом (за кандидата са радним искуством).

        7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

          8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

          9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, а који нису обавијештени о Закључку којим се пријава одбацује,  обавиће се интервју и тестирање дана,  26.9.2018. (сриједа) у просторијама школе са почетком у 10 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истог. Кандидати који се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената

и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам ) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве са потребним документима могу се доставити искључиво путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.                                   

*******

ЈУ ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА” ПРИЈЕДОР

На основу  члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, 41/18) и члана 4. Став 1. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС”, 102/14 и 42/16), а у вези са чланом 1, 2. и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15) и Одлуке Наставничког вијећа од 30.8.2018. године, директор школе доноси:

ИСПРАВКУ КОНКУРСА,

број:1099-1/2018 од 3.9.2018. године

Којом се врши исправак у  тачки 1. конкурса која гласи: “умјесто 4 часа њемачког језика наводи  се 6 часова њемачког језика.”

Остале одредбе текста конкурса се не мијењају.

                                                                                               © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица