ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.07. 2018. године

13.07.2018 00:02 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ЛАМОВИТА

79 204 Ламовита, Телефон/факс: 052/355-122,

е-mail: оs071@skolers.org,

web: www.osjdlamovita.com

 

ОДЛУКА

о поништењу конкурса објављеног у листу "Глас Српске" 27.6.2018. године за радно мјесто педагога школе 

I           

Поништава се конкурс за радно мјесто педагог школе, 90% норме извршиоца, са положеним стручним испитом, објављен у листу "Глас Српске" дана 27.6.2018. године.

II

Конкурс се поништава из техничких разлога.

III

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

             

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ЛАМОВИТА

 79 204 Ламовита,

Телефон/факс: 052/355-122,

е-mail: оs071@skolers.org,

web: www.osjdlamovita.com

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

1. Педагог школе, 90% норме извршиоца, на неодређено радно вријеме, приправник

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем о неосуђиваности (школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области у којој је наведено стручно звање или еквивалент;

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања;

3. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Сва документа која кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у школи у Ламовитој 24.7.2018. године са почетком у 9 часова. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе, са назнаком "За конкурс" или лично секретару школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***********

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

УЛ. АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА 6

79101 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме и пријем судијског приправника-волонтера ради обављања приправничког стажа

 I 1. Дактилограф………………….5 (пет) извршилаца на неодређено вријеме

 Опис послова:

- учествује као записничар на претресима, расправама и рочиштима, поступа као асистент судији кроз CMS систем, врши дактилографске послове по диктату на компјутеру или евентуално писаћој машини, поступа по наредбама у списима, сређује списе, води попис поднесака у спису, води попис трошкова исплаћених из предрачунских средстава суда, веже поднеске путем бушења и стављања на метални механизам који се налази у спису, врши сравњивање извршеног преписа и отклањање евентуално уочених грешака у куцању, попуњава одговарајуће обрасце, рјешења о накнадама свједоцима, благовремено пријављује потребу за канцеларијским материјалом, води дневник рада о обављеним пословима у току дана, замјењује друге дактилографе и раднике у пријемној канцеларији у случају оправдане одсутности или болести, обавља и друге послове по налогу предсједника суда или секретара суда.

2. Референт за правне послове на предметима регистра… 1 (један) извршилац на неодређено вријеме

  Опис послова:

 - пријем, завођење, развођење и архивирање предмета уписа регистрације удружења грађана, припрема појединачна акта у поступку уписа регистрације удружења грађана која потписује предсједник суда и по потреби врши послове отпреме у предметима у којима поступа, доставља обавјештење о извршеној или измијењеној регистрацији удружења или фондацији органу који води јединствени регистар, вођење одговарајућих евиденција уписа регистрације удружења грађана, израђује статистичке извјештаје у области уписа регистрације удружења грађана, обавља и друге послове које му одреди предсједник и секретар суда.

 

3. Судијски приправник-волонтер …………1 (један) извршилац у одређеном трајању од двије године без закључивања уговора о раду

  Опис послова:

 - обавља приправничку праксу у суду ради стицања услова за полагање  правосудног испита, под надзором предсједника суда и судије, пролази обуку  по програму почетне обуке коју доноси Центар за едукацију судија и тужилаца РС, води дневник рада, у који свакодневно уводи податке о пословима на којима је радио, обавља и друге послове по наредби предсједника суда и секретара суда.

 II - Општи услови које сви кандидати морају испуњавати:

- да је држављанин БиХ или РС,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.

III - Посебни услови

За радно мјесто под редним бројем 1:

Средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, завршена управна, економска школа или гимназија, најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под редним бројем 2:

Висока стручна спрема, VII степен стручне спреме или остварених 240 ECTS бодова, дипломирани правник, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под редним бројем 3:

Висока стручна спрема, VII степен стручне спреме или остварених 240 ECTS бодова, дипломирани правник, без радног искуства у траженом степену образовања.

IV Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплому о завршеној стручној спреми,

- доказ о радном искуству у траженом степену образовања,

- копију личне карте,

- потврду о просјеку оцјена (за позицију под редним бројем 3).

 Документа се достављају у оригиналном примјерку или овјереној копији и не могу бити старија од 6 мјесеци.

 Изабрани кандидати достављају након спроведеног јавног конкурса, а прије потписивања уговора о раду увјерење о радној способности, а суд ће доказ о неосуђиваности прибавити службеним путем за лица која буду изабрана.

 Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса биће позвани на улазни интервју који спроводи Комисија за избор, а о времену и мјесту одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени писменим путем.

 Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

 Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

 Пријаве се достављају поштом, са назнаком "За конкурс" лично или на адресу суда.

 

*************

ОКРУЖНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

УЛ. АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА БР. 6

79101 ПРИЈЕДОР

Област: Право

Рад на: одређено вријеме

Регија: Приједор

Отворено до: 26.7.2018. године

Број извршилаца: 6

Опис радног мјеста:

- Судија поротник - 6 (шест) извршилаца

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

- да је држављанин БиХ;

- да има интелектуалне и физичке способности за обављање судијске функције;

- да у вријеме пријаве на конкурс има навршених двадесет и пет (25) година живота;

- да се одликује високим моралним квалитетима и професионалном непристрасношћу;

- да није осуђиван за кривично дјело;

- да се против њега не води кривични поступак и

- да има мјесто пребивалишта на територији суда у који се именује.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- кратка биографија у којој је потребно навести занимање, тренутно запослење, радно искуство и да ли је члан политичке партије,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

- увјерење о пребивалишту.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Суд ће по службеној дужности у односу на изабраног кандидата прибавити увјерење о неосуђиваности, а изабрани кандидати ће такође у року од 30 дана од именовања доставити љекарско увјерење не старије од шест мјесеци.

Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса биће обављен интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, из којег разлога кандидати у пријави треба да наведу своју адресу и број телефона.

Мандат и поступак именовања:

1. Судија поротник именује се на мандат од осам (8) година и може се поново именовати. Мандат може престати на основу оставке, навршене старосне доби прописане за обавезан одлазак у пензију и због разрјешавања дужности из разлога утврђених законом. Судија поротник ће и након истека мандата, подношења оставке или навршене старосне доби од седамдесет и двије (72) године довршити учествовање у предмету у којем је започет поступак, уколико је то потребно за доношење правилне одлуке у том предмету.

2. Судије поротници могу радити до навршене старосне доби од седамдесет и двије године (72).

По обављеном интервјуу и оцјени кандидата сачињена ранг-листа биће достављена Високом судском и тужилачком савјету на даље поступање с циљем именовања.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Пријаве се достављају поштом, са назнаком "За конкурс - судија поротник" лично или на адресу суда.

****************

ОКРУЖНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

УЛ. АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА БР. 6

79101 ПРИЈЕДОР

Област: Право

Рад на: одређено вријеме

Регија: Приједор

Отворено до: 26.7.2018. године

Број извршилаца: 1

Опис радног мјеста:

1. - Судијски приправник/волонтер - 1 (један) извршилац

- Опис послова:

- обавља приправничку праксу у суду ради стицања услова за полагање правосудног испита, под надзором предсједника и секретара суда, обавља послове у складу са програмом почетне обуке, који утврђује ЈУ Центар за едукацију судија и јавних тужилаца РС, у току приправничке праксе распоређује се на све реферате периодично ради стицања потребних стручних знања и вјештина, обавља и друге послове по наредби предсједника и секретара суда.

         1.       Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама,

- да се против њега не води кривични поступак,

         2.       Посебни услови:

VII степен стручне спреме, дипломирани правник

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

- доказ о траженом степену образовања,

- доказ о просјеку оцјена.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Суд ће по службеној дужности у односу на изабраног кандидата прибавити увјерење о неосуђиваности.

Са свим кандидатима, који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем, из којег разлога кандидати у пријави треба да наведу своју адресу и број телефона.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Пријаве се достављају поштом, са назнаком "За конкурс - судијски приправник/волонтер" лично или на адресу суда.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица