ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источо Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.09. 2018. године

14.09.2018 14:10 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК

 расписује

  ЈАВНИ КОНКУРС   

    

I Расписује се јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу општине Хан Пијесак, у радни однос на одређено вријеме у трајању од једне године, по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника ЈУ Завода за запошљавање РС и то:

а) Приправници - дјеца погинулих бораца ВРС (по Уговору о финансирању бруто плате приправника дјеце погинулих бораца ВРС број: 02-123-15/18 од 20.8.2018. г) и то:

1. Дипломирани политиколог, смјер национална безбједност......................... 1  извршилац,

б) остали приправници (По Уговору о финансирању нето плате приправника са ВСС број: 02-123-14/18 од 20.8.2018. г)

1. Дипломирани правник   ...............................................................         3 извршиоца

2. Дипломирани економиста.............................................................          6 извршилаца

3. Бакалауреат /бечелор сигурносних и мировних студија    .................     1 извршилац

4. Професор разредне наставе...............................................................   3 извршиоца

5. Дипломирани медицинар здравствене његе........................................1 извршилац

6. Дипломирани правник за безбједност и криминалистику....................1 извршилац

II Опис послова

Приправници се примају у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицање права на полагање стручног испита за рад у управи.

Приправници ће се оспособљавати по Програму стручног оспособљавања приправника/волонтера у Општинској управи општине Хан Пијесак (“Службени гласник општине Хан Пијесак”, број: 16/17).

III Општи услови:

Општи услови које морају испуњавати кандидати:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине,

7. да није у  сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима  од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

IV Посебни услови:

1. За позицију под I-а, редни број 1:

– Висока стручна спрема, први циклус студија са остварених најмање 180 ECTS бодова и стечено звање дипломирани политиколог, смјер национална безбједност.

2. За позицију под  I-б, редни број 1 :

- Висока стручна спрема, први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани правник,

3. За позицију под I-б, редни број 2:

- Висока стручна спрема, први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани економиста,

4. За позицију под  I-б, редни број 3:

- Висока стручна спрема, први циклус студија са остварених најмање 180 ECTS бодова и стечено звање бакалауреат/бечелор сигурносних и мировних студија,  

5. За позицију под I-б, редни број 4:

- Висока стручна спрема, први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање професор разредне наставе,

6. За позицију под I-б, редни број 5:

- Висока стручна спрема, први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани медицинар здравствене његе,

7. За позицију под I-б, редни број 6:

- Висока стручна спрема, први циклус студија са остварених најмање 180 ECTS бодова и стечено звање дипломирани правник за безбједност и криминалистику.

8. Да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме, односно звања, са назначеним периодом чекања на запослење у струци,

9. Просјек оцјена током студирања

10. Да кандидат има статус дјетета погинулог борца ВРС - само за позицију под  I-а, редни број 1.

V Потребна документа Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс за пријем приправника, који је доступан на интернет страници општине Хан Пијесак, а може се преузети и у писарници општине Хан Пијесак. Уз пријавни образац кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

а) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

б) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,

в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и

г) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) саставни је дио Пријаве на јавни конкурс за пријем приправника.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

а) фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, уколико кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата,

б) увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме, односно звања, са назначеним периодом чекања на запослење у струци,

в) увјерење о просјеку оцјена током студирања - издаје високошколска установа.

д) увјерење да је кандидат дијете породице погинулог борца  или други доказ - издаје надлежна Општинска управа.

VI Поступак пријема кандидата Комисија ће провести по Правилнику о поступку запошљавања приправника  у Општинској управи општине Хан Пијесак (“Службени гласник општине Хан Пијесак” бр: 16/17).

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија ће обавити интервју, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно писменим путем обавијештени као и путем интернет странице општине Хан Пијесак.

Изабрани кандидати након спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа дужни су да доставе увјерење о општој здравственој способности, као и доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије.

VII Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Комисија ће закључком одбацити неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и  пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

 Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

 Пријаве се могу доставити лично на протокол у писарници или путем поште на адресу: Општина Хан Пијесак, Конкурсна комисија, ул. Александра Карађорђевића бр: 4 са назнаком: Пријава на јавни конкурс за пријем на рад приправника.

За  додатна обавјештења о јавном конкурсу можете се обратити контакт особи Драгани Видовић  на телефон  057/557-258.

*********

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ИСТОЧНА ИЛИЏА

Бановић Страхиње 8

 објављује

 

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

расписаног 1.8.2018. године у “Гласу Српске” из техничких разлога

1. Поништава се тачка 5. конкурса за пријем радника на радно мјесто наставник разредне наставе – пуна норма часова, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2018. године, заједно са исправком објављеном 8.8.2018. године у “Гласу Српске”.

2. Поништава се тачка 6. конкурса за пријем радника на радно мјесто водитељ продуженог боравка – пуна норма часова, 3 извршиоца по занимању професори разредне наставе, на одређено вријеме до окончања наставног процеса.

3. Поништава се тачка 7. конкурса за пријем радника на радно мјесто водитељ продуженог боравка – непуна норма часова 95% радног времена, 1 извршилац по занимању професор разредне наставе, на одређено вријеме до окончања наставног процеса.

4. Поништава се тачка 8. конкурса за пријем радника на радно мјесто водитељ продуженог боравка – пуна норма часова, 1 извршилац по занимању педагог, на одређено вријеме до окончања наставног процеса.

*****

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

 расписује                    

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор физике – пуно радно вријеме - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године - 1 извршилац,           

2. Професор ликовне културе - 3 часа седмично - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године

3. Струка електротехника за занимање електричар:

-   Електричар В степен са радним искуством - 10 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године - 1 извршилац,

- Дипломирани инжењер електротехнике - 4 часа теорије и 2 часа вјежбе 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године

4. Струка пољопривреда и прерада хране за занимање агротуристички техничар:

- Дипломирани инжењер пољопривреде - општи смјер - 2 часа сточарство - 1 извршилац са радним искуством до 31.8.2019. године,

5. Професор филозофије и социологије - 13 часова - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду - (“Службени гласник РС”, број: 1/16.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104, 106. Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” 29/12.) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:102/14) и измјене  и допуне Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:42/16).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни да приложе:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става 3. послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

6.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

7.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

11. Кандидат под редним бројем 3. став 1 доставља документа према својој стручној спреми.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14) и измјене  и допуне Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:42/16).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ “27. јануар” -26.9.2018. год у 14. часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ “27. јануар”

Ул. Српске слоге 98, 71 220  Рогатица/са назнаком за конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује.                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”             

РОГАТИЦА              

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник руског језика, 1 извршилац за 6 часова седмично, на одређено

вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Педагог - водитељ јутарњег чувања, 1 извршилац са непуним радним

временом, односно 50% радног времена, на одређено вријеме од дана пријема до краја наставног процеса у школској 2018/2019. години,

3. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на  неодређено вријеме, пуна норма

са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на  одређено вријеме од дана пријема

до повратка радника са функције, пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом,

5. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме од дана пријема

до повратка радника са боловања, пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом и

6. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме од дана пријема

до краја школске 2018/2019. школске године, пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18), кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18)  и чланом 2. и 3. тачка ђ)  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чланом 15а. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске”, број: 51/11, 19/12 и 77/12).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

       Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се

доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или 

копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој

способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против

 достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити

службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

                  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

                  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на

            евиденцији  незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија  не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Рогатица, Преображењска бб, 73220 Рогатица.

*******

ЈУ ОШ “БОШКО БУХА”

 ШТРПЦИ

 расписује

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

1. Професор наставник физике –  на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, 1 извршилац за 12 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом;

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у складу са чланом 104. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

      а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

      б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста  1, 2, 3;

      в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

      Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

       Кандидати треба да испуњавају и услове, из члана 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана 13. став 6. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник РС”, број 51/11, 19/12 и 77/12).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5) Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста под редним бројем 1, 2, 3,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радна мјеста под бројем 1, 2, 3,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

           У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

           Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

           У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 74/18) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

             Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

             Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Бошко Буха”, Штрпци бр.60, 73265 Увац, препоручено или директно у школу.

                                                                                                                                             

                   *************                                                                  

 ЈУ ОШ „МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ”

ХАН ПИЈЕСАК

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1. Наставник техничког образовања – 5 часова седмично – 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом

2. Наставник физике – 2 часа седмично – 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду – (“Службени гласник РС”, број: 1/2016), услове прописане чланом 104. и 115. тачка  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/2017 и 31/2018), чланом 2, 3. и 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број: 77/09, 86/10 и 25/14), Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 74/2018).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс) са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном кандидати су дужни доставити сљедећу документацију за опште услове које треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

- да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности прилаже изабрани кандидат).

Поред општих услова кандидати треба да приложе доказе о испуњавању и посебних услова конкурса:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење о положеном стручном испиту, ако се тражи стручни испит                                                                            - увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством;

Уколико кандидат прилаже копије докумената, исте морају бити овјерене.

Документација приспјела на конкурс се враћа.

Интервјуи и тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у понедјељак, 25.9.2018. године, у 13 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на  интервјуу, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном лист “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу ЈУ Основна школа “Милан Илић Чича Шумадијски”, Александра Карађорђевића број 10, Хан Пијесак 71360.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица