ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.03. 2019. године

22.03.2019 01:11 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.02. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

********

***************

 

                   

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

ИСТОЧНА ИЛИЏА

расписује

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

 

1. Наставник историје, 6 часова норме - један (1) извршилац, са искуством, положен стручни

     испит, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

А) Општи услови, које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:

    а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

    б) да је пунољетан,

    в) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по  пријему у радни однос),

    г) да није осуђиван правоснажном пресудом (увјерење тражи школа по пријему у радни однос).

 

 

Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

ђ) Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15), Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18). Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме као и лица прописана члан 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18).

е) Да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

 

В) Потребна документација

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

а)Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.  увјерење о држављанству; 

 б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

4. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у   области траженој конкурсом или еквивалент,

 

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

7. увјерење о положеном стручном испиту,

8. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

9. увјерење  издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвлида.

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем наставника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18).

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Ако се не појаве на заказаном тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања.

Примљени кандидат почиње са радом након завршене конкурсне процедуре.

Потребна документа са назнаком “пријава на конкурс, не отварати”- слати искључиво путем поште  на адресу школе: ЈУ ОШ “Јован Дучић” Касиндо, Младичка бр. 3, 71 213 Источна Илиџа.

                                                                                                                                                                                

***************

ЈУ ОШ “СРБИЈА” ПАЛЕ

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1.  Професор разредне наставе – 1 извршилац, пуна радна норма, за рад у продуженом боравку на

     одређено вријеме до 30.6.2019. године.

 

У радни однос прима се лице са радним искуством оствареним на пословима за које се расписује јавни конкурс и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 74/18) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/17 и 31/18) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник РС”, бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

- Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о мјесту и датуму спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

******************

ЈУ ОШ “БОШКО БУХА”

ШТРПЦИ,  УВАЦ

расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

 

 1.   Професор - наставник математике –један извршилац, на одређено вријеме, од дана

       пријема до повратка радника са боловања, а најдуже до краја наставног процеса школске

      2018/19. године, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1

      извршилац.

 

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са чланом 104. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

      а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање

          180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

      б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

      в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности 

          за рад са ученицима.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

      Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

       Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана 13. став 6. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник РС”, број 51/11, 19/12 и 77/12).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злоупотребе опојних средстава,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5) Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

           У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

           Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

           У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 74/18) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

             Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

             Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Бошко Буха”, Штрпци бр.60, 73265 Увац, препоручено или директно у школу.

 

******************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

 расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник разредне наставе       -  1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до повратка наставника са боловања,

2. Водитељ продуженог боравка - 1 извршилац  са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме - до краја наставне 2018/19. године.

(Послове водитеља продуженог боравка може да обавља наставник разредне  наставе и педагог).

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), чланом  2. и 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)   увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном

        процесу (за радно мјесто за које се тражи радно искуство),

4)   увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да

       је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању

        стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

     или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

     ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на

      евиденцији  незапослених лица која траже запослење, након стицања

            одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом (за радно мјесто за које се тражи радно искуство),

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Источно Ново Сарајево, ул. Карађорђева 1, 71 123 Источно Сарајево.

                                                                                                                                                                © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица