JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.03. 2019. godine

15.03.2019 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.02. 2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

*****************

                                                                                                     

 

JU OŠ VUK KARADžIĆ”

VIŠEGRAD

 raspisuje

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

1.   Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim

      ispitom - na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31.8.2019. godine.

 

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu,  a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

      b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

      v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

      Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

       Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove, iz člana 2.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

    

  Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

           U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/18) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

************************                                                                                                                 

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 objavljuje

                                                       

KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

 

1. Izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Epidemiologija ................................................................................. 1 izvršilac

 

2. Izbor u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija .......................................................................................... 1 izvršilac

 

3. Izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Neurologija...............................1 izvršilac

 

4. Izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina..............................1 izvršilac

 

5. Izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina ................................................ ........................2 izvršioca

 

6. Izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Patologija ............................. 1 izvršilac

 

7. Izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Anatomija i morfologija – histologija i embriologija  ....................................................................... 1 izvršilac

 

8. Izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Otorinolaringologija............1 izvršilac

 

9. Izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici, uža oblast obrazovanja Anglistika-Engleski jezik i lingvistika........................................1 izvršilac

 

10. Izbor nastavnika stranog jezika i vještina na nematičnom fakultetu – Engleski jezik ................................................................................................. 1 izvršilac

 

Studentska br.1 , 73 300 Foča

 

Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

 

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene ................................................................................................ 1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik

 

1. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Neorganska i nuklearna hemija ............................................................................................................ 1 izvršilac

 

Karakaj, 75 400 Zvornik

 

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

 

            1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Demografija.......1 izvršilac

 

            2. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Biljne nauke, botanika . .................................................................................................. 1 izvršilac

 

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Organizaciona jedinica: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

 

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo...............1 izvršilac

 

Vojvode Stepe Stepanovića, 89 101 Trebinje

 

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

 

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.; 78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

1.   Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana, 19.9.2018. godine, u

      djelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast 

      Sportske i rehabilitacione nauke, predmet Košarka na Fakultetu fizičkog vaspitanja i 

       sporta Pale.

 

 

 2.   Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana, 18.7.2018. godine, u

      djelu koji se odnosi na izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast

      Sportske i rehabilitacione nauke na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Pale

      Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

***********

 

 

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Daktilograf ....................................................................            izvršilaca 1

 

Radni odnos za radno mjesto pod rednim brojem 1. zasniva se na neodređeno vrijeme

 

Opšti uslovi:

1.  Da je državljanin BiH - Republike Srpske

2.  Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

3.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4.  Da je punoljetan

 

Posebni uslovi:

 

1.  SSS - Završena srednja upravna, ekonomska ili administrativna gimnazija, IV stepen.

2.  Poznavanje rada na računaru.

3.  Radno iskustvo: šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima

4.  Način prijema: Putem oglasa, prethodna provjera (testiranje) i obavezan probni rad u trajanju

     od tri mjeseca.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o radnom iskustvu (original ili ovjerenu fotokopiju), dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure.

U postupku prijema kandidata pod rednim brojem 1 - daktilograf, provešće se postupak prethodne provjere radnih i drugih sposobnosti - testiranje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na

adresu: Okružni sud u Istočnom Sarajevu, Karađorđeva br. 5, 71123 Istočno Sarajevo.

**********

 

JU OŠ “BOŠKO BUHA”

Štrpci, br.60, 73265 UVAC

 

raspisuje

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1.  Profesor razredne nastave ili pedagog – za voditelja u produženom boravku učenika, 

     jedan izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do završetka nastavnog procesa u

     školskoj 2018/2019. godini, puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim

     ispitom.

 

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu,  a u skladu sa članom 104. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

      b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno - obrazovnom procesu za radna mjesta  1, 2, 3;

      v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

      

Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove, iz člana 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana 13. stav 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik RS”, broj 51/11, 19/12 i 77/12).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5) Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2, 3,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

          

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

         

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

          

U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/18) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

             Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

             Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

             Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Boško Buha”, Štrpci br.60, 73265 Uvac, preporučeno ili direktno u školu.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica