JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.10. 2018. godine

12.10.2018 00:51 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.10. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

**************

JU OŠ “SRBIJA”

PALE

 raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik matematike - 1 izvršilac, puna radna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva;

2.       Nastavnik matematike - 1 izvršilac, 12 časova norme sedmično, na određeno vrijeme do završetka školske 2018/19. godine;

3.       Nastavnik demokratije - 1 izvršilac, 3 časa norme sedmično, na određeno vrijeme do završetka školske 2018/19. godine;

4.       Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

5.       Nastavnik srpskog jezika - 1 izvršilac, 17 časova norme sedmično, na određeno vrijeme do završetka školske 2018/19. godine;

6.       Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac, 6 časova norme sedmično, na određeno vrijeme do završetka školske 2018/19. godine;

7.       Profesor razredne nastave - voditelj u produženom boravku - 1 izvršilac, puna radna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.6.2019. godine;

8.       Profesor razredne nastave-voditelj jutarnjeg čuvanja - 1 izvršilac, 50 odsto norme, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

- U radni odnos pod tačkama 1 i 2 primaju se lica bez radnog iskustva

- U radni odnos pod tačkom 3, 4, 5, 6, 7 i 8 primaju se lica sa najmanje jednom godinom radnog iskustva ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1)      Da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)      Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)      Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)      Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)      Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2)      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za pozicije 3, 4, 5, 6, 7 i 8)

3)      Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

4)      Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5)      Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7)      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8)      Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o mjestu i datumu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u školi.

****************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje

KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

Katedra za novinarstvo i politikologiju

1.       Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast novinarstvo... 1 izvršilac

Katedra za psihologiju

2.       Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast opšta psihologija...........................................................................................1 izvršilac

3.       Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast socijalna psihologija............................................................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

1. Izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast hirurgija...................................................................................................2 izvršioca

Studentska br. 1, 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik

1.       Izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast druga inženjerstva i tehnologije .................................... 1 izvršilac

Karakaj bb, 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1.       Izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast stočarstvo...................................................................................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30 , 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

          1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta grafički dizajn... 1 izvršilac

Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Organizaciona jedinica: Fakultet za proizvodnju i menadžment

1.       Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast specifični jezici (anglistika)..................................................................1 izvršilac

2.       Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast mašinstvo......... 1 izvršilac

Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77; 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Uz opšte uslove, predviđene Zakonom o radu i Zakonom o visokom obrazovanju, kandidati koji konkurišu na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje u zvanje docenta za užu naučnu oblast umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta grafički dizajn treba da ispunjavaju i posebne uslove:

-        završenu ALU ili FLU - drugi ciklus studija - masterij ili master - smjer grafički dizajn,

-        prilikom prijave na konkurs na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje kandidati treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti na koju konkurišu.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 6.6.2018. godine u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast socijalna psihologija na Filozofskom fakultetu Pale.

Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 4.4.2018. godine u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast marketing na Ekonomskom fakultetu Brčko.

***********

JU SŠC “VASILIJE OSTROŠKI”

SOKOLAC

raspisuje  

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

Opis radnih mjesta

1. Profesor njemačkog jezika (4 časa), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac;

2. Profesor hemije (6 časova), na određeno vrijeme do povratka predmetnog profesora sa porodiljskog bolovanja, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac

3. Profesor prava (2 časa), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac;

4. Profesor pravoslavne vjeronauke (1 čas), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac;

5. Profesor pravoslavne vjeronauke (4 časa), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, bez položenog stručnog ispita - jedan izvršilac;

6. Profesor marketinga i praktične nastave (12 časova), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, pripravnik, jedan izvršilac

7. Profesor matematike (6 časova), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, pripravnik - jedan izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br 1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12 i br. 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 34/15 i br. 83/15):

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeća dokumenta o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju biće održani dana 19.10.2018. godine u 14 časova u prostorijama JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” u Sokocu.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti “prijava na konkurs”, a dodatne informacije mogu se dobiti na br. telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

*********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor biologije - 4 časa, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad sa učenicima, 1 izvršilac

2. Profesor pravoslavne vjeronauke, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik, 1 izvršilac

3. Profesor fizike - 9 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, tj. do 30.6.2019. godine, 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i posebne uslove propisane odredbom člana 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS” broj 29/12,80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/15 i 83/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

5. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci dostavlja kandidat prije zasnivanja radnog odnosa koji bude izabran)

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (za radno mjesto pod tačkom 1. konkursa)

7. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

8. uvjerenje o radnom stažu ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža (za radno mjesto pod tačkom 1. konkursa)

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. gl. RS” 102/14 i 42/16)

- Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

- Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju će se obaviti 22.10.2018. u 11 časova sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Rudo

Ulica Cara Dušana broj 35,73260 Rudo.

Sa naznakom “za konkurs”

************

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ”

VOJKOVIĆI

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Defektolog, polovina norme (50%) - jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do kraja školske 20018/19. godine, tj. do 31.8.2019. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18).

I opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:

 a) da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

 b) da je punoljetan,

 v) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni odnos),

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom (uvjerenje traži škola po prijemu u radni odnos).

II Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:

U skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Uredba o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica propisana članom 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18).

III Potrebna dokumentacija

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:

a) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. uvjerenje o državljanstvu;

b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

4. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

8. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u školi,

9. uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova,

10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem nastavnika u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18).

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave naknadno će biti obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua, a ako se ne pojave na zakazanom testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Primljeni kandidati počinju sa radom nakon završene konkursne procedure.

Potrebna dokumenta sa naznakom “prijava na konkurs, ne otvarati” - slati isključivo putem pošte na adresu škole:

JU OŠ “Aleksa Šantić” Vojkovići, Druge sarajevske brigade 57, 71 213 Istočna Ilidža.

 **************

JP INFORMATIVNI CENTAR RUDO      

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javnog preduzeća Informativni centar Rudo

I - Nadzorni odbor Javnog preduzeća Informativni centar Rudo raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Informativni centar Rudo

II - Opis poslova:

Direktor obavlja poslove u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Statutom i opštim aktima Javnog preduzeća Informativni centar Rudo.

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

IV - Opšti uslovi za kandidata:

1.       Da su stariji od 18 godina,

2.       da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

3.       da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kom nivou vlasti u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

5.       da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

6.       da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova upražnjene pozicije,

7.       da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. stav 1. Ustava BiH.

V - Posebni uslovi za kandidata:

1. Visoka stručna sprema,

2. Najmanje tri godine radnog iskustva u struci,

3. Ponuda kvalitetnog programa rada preduzeća za mandatni period,

4. Posjedovanje organizacijskih i rukovodnih sposobnosti.

VI - Sukob interesa:

Kandidati za direktora ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS (“Službeni glasnik RS” broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 73/08) i Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik RS” broj 75/04 i 78/11).

VII - Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, sa adresom prebivališta i brojem telefona i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Biografija o kretanju u službi,

4. Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo (za kandidate rođene u RS uvjerenje će se pribaviti službenim putem ),

5. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),

6. Dokaz o stručnoj spremi - diploma,

7. Dokaz o radnom iskustvu,

8. Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu za ostale uslove.

Uz izjavu se može priložiti originalan dokument ili njegova ovjerena kopija.

VIII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, dnevnom listu “Glas Srpske” i Televiziji Rudo.

Ako konkurs ne bude istovremeno objavljen u svim glasilima, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JP Informativni centar Rudo, Kragujevačka 16, sa naznakom “Za Nadzorni odbor”.

Sa svim kandidatima obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

PALE

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1.       Pedagog - stručni saradnik, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, 1 izvršilac;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

•        Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

•        Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16 ).

•        Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

•        Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

•        Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

•        Rok za dostavljanje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno 22.10.2018. godine, u 10.00 časova, a intervju u 11.00 časova u prostorijama škole.

•        Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7 71420 Pale

Sa naznakom “za konkurs”

********

                  

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

 PALE

 raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1.       Profesor ekologije i zaštite životne sredine, 2 časa, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 1 izvršilac;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

•        Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

•        Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16 ).

•        Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

•        Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

•        Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

•        Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 22.10.2018. godine, u 10.00 časova, a intervju u 11.00 časova u prostorijama škole.

•        Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7 71420 Pale

Sa naznakom “za konkurs”© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica