ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.10. 2018. године

12.10.2018 00:51 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.10. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

**************

ЈУ ОШ “СРБИЈА”

ПАЛЕ

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставник математике - 1 извршилац, пуна радна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства;

2.       Наставник математике - 1 извршилац, 12 часова норме седмично, на одређено вријеме до завршетка школске 2018/19. године;

3.       Наставник демократије - 1 извршилац, 3 часа норме седмично, на одређено вријеме до завршетка школске 2018/19. године;

4.       Професор разредне наставе - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства,

5.       Наставник српског језика - 1 извршилац, 17 часова норме седмично, на одређено вријеме до завршетка школске 2018/19. године;

6.       Наставник њемачког језика - 1 извршилац, 6 часова норме седмично, на одређено вријеме до завршетка школске 2018/19. године;

7.       Професор разредне наставе - водитељ у продуженом боравку - 1 извршилац, пуна радна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, а најдуже до 30.6.2019. године;

8.       Професор разредне наставе-водитељ јутарњег чувања - 1 извршилац, 50 одсто норме, на одређено вријеме до 30.6.2019. године.

- У радни однос под тачкама 1 и 2 примају се лица без радног искуства

- У радни однос под тачком 3, 4, 5, 6, 7 и 8 примају се лица са најмање једном годином радног искуства оствареним на пословима за које се расписује јавни конкурс и положен стручни испит.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18). Такође, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1)      Да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2)      Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)      Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1)      Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2)      Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за позиције 3, 4, 5, 6, 7 и 8)

3)      Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4)      Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5)      Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

7)      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

8)      Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о мјесту и датуму спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе, Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале, препорученом пошиљком или лично у школи.

****************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

објављује

КОНКУРС

 

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

Катедра за новинарство и политикологију

1.       За избор у звање вишег асистента за ужу научну област новинарство... 1 извршилац

Катедра за психологију

2.       За избор у звање вишег асистента за ужу научну област општа психологија...........................................................................................1 извршилац

3.       За избор у звање вишег асистента за ужу научну област социјална психологија............................................................................................1 извршилац

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

1. Избор наставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област хирургија...................................................................................................2 извршиоца

Студентска бр. 1, 73 300 Фоча

Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник

1.       Избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област друга инжењерства и технологије .................................... 1 извршилац

Каракај бб, 75 400 Зворник

Организациона јединица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

1.       Избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област сточарство...................................................................................................1 извршилац

Вука Караџића 30 , 71 123 Источно Сарајево

Организациона јединица: Академија ликовних умјетности Требиње

          1. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва), група предмета графички дизајн... 1 извршилац

Војводе Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент

1.       За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област специфични језици (англистика)..................................................................1 извршилац

2.       За избор наставника у звање доцента за ужу научну област машинство......... 1 извршилац

Војводе Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

- овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са члановима 77; 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Уз опште услове, предвиђене Законом о раду и Законом о високом образовању, кандидати који конкуришу на Академији ликовних умјетности Требиње у звање доцента за ужу научну област умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва), група предмета графички дизајн треба да испуњавају и посебне услове:

-        завршену АЛУ или ФЛУ - други циклус студија - мастериј или мастер - смјер графички дизајн,

-        приликом пријаве на конкурс на Академији ликовних умјетности Требиње кандидати треба да доставе и најмање 10 опремљених радова из области на коју конкуришу.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 6.6.2018. године у дијелу који се односи на избор наставника (сва звања) за ужу научну област социјална психологија на Филозофском факултету Пале.

Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 4.4.2018. године у дијелу који се односи на избор наставника у звању редовног професора за ужу научну област маркетинг на Економском факултету Брчко.

***********

ЈУ СШЦ “ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

СОКОЛАЦ

расписује  

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

Опис радних мјеста

1. Професор њемачког језика (4 часа), на одређено вријеме до краја извођења наставе за школску 2018/2019. годину, са положеним стручним испитом - један извршилац;

2. Професор хемије (6 часова), на одређено вријеме до повратка предметног професора са породиљског боловања, са положеним стручним испитом - један извршилац

3. Професор права (2 часа), на одређено вријеме до краја извођења наставе за школску 2018/2019. годину, са положеним стручним испитом - један извршилац;

4. Професор православне вјеронауке (1 час), на одређено вријеме до краја извођења наставе за школску 2018/2019. годину, са положеним стручним испитом - један извршилац;

5. Професор православне вјеронауке (4 часа), на одређено вријеме до краја извођења наставе за школску 2018/2019. годину, без положеног стручног испита - један извршилац;

6. Професор маркетинга и практичне наставе (12 часова), на одређено вријеме до краја извођења наставе за школску 2018/2019. годину, приправник, један извршилац

7. Професор математике (6 часова), на одређено вријеме до краја извођења наставе за школску 2018/2019. годину, приправник - један извршилац.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” бр 1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 108. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 29/12 и бр. 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/15 и бр. 83/15):

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедећа документа о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

а) да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју биће одржани дана 19.10.2018. године у 14 часова у просторијама ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” у Сокоцу.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” Соколац, улица Омладинска бр. 2. На коверти обавезно назначити “пријава на конкурс”, а додатне информације могу се добити на бр. телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

*********

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор биологије - 4 часа, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад са ученицима, 1 извршилац

2. Професор православне вјеронауке, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник, 1 извршилац

3. Професор физике - 9 часова, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, тј. до 30.6.2019. године, 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Право учешћа на конкурс имају кандидати који поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18) испуњавају и посебне услове прописане одредбом члана 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС” број 29/12,80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/15 и 83/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

5. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци доставља кандидат прије заснивања радног односа који буде изабран)

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (за радно мјесто под тачком 1. конкурса)

7. увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

8. увјерење о радном стажу ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа (за радно мјесто под тачком 1. конкурса)

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гл. РС” 102/14 и 42/16)

- Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

- Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју ће се обавити 22.10.2018. у 11 часова са кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Рудо

Улица Цара Душана број 35,73260 Рудо.

Са назнаком “за конкурс”

************

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

ВОЈКОВИЋИ

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Дефектолог, половина норме (50%) - један (1) извршилац са радним искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, до краја школске 20018/19. године, тј. до 31.8.2019. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17), Законом о измјенама и допунама закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18).

И општи услови, које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:

 а) да је држављанин Републике Српске или БиХ,

 б) да је пунољетан,

 в) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по пријему у радни однос),

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом (увјерење тражи школа по пријему у радни однос).

II Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

У складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15), Уредба о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број: 51/11, 19/12 и 77/12) и Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица прописана чланом 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

III Потребна документација

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

а) Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. увјерење о држављанству;

б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

4. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у области траженој конкурсом или еквивалент,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

7. увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

8. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у школи,

9. увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца, коју издаје васпитно-образовна установа,

10. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем наставника у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18).

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Пријављени кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве накнадно ће бити обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа, а ако се не појаве на заказаном тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Примљени кандидати почињу са радом након завршене конкурсне процедуре.

Потребна документа са назнаком “пријава на конкурс, не отварати” - слати искључиво путем поште на адресу школе:

ЈУ ОШ “Алекса Шантић” Војковићи, Друге сарајевске бригаде 57, 71 213 Источна Илиџа.

 **************

ЈП ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР РУДО      

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавног предузећа Информативни центар Рудо

I - Надзорни одбор Јавног предузећа Информативни центар Рудо расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавног предузећа Информативни центар Рудо

II - Опис послова:

Директор обавља послове у складу са Законом о јавним предузећима, Статутом и општим актима Јавног предузећа Информативни центар Рудо.

III - Мандат

Мандат директора траје четири године, са могућношћу поновног именовања.

IV - Општи услови за кандидата:

1.       Да су старији од 18 година,

2.       да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

3.       да имају општу здравствену способност,

4.       да нису отпуштани из државне службе на било ком нивоу власти у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције,

5.       да се против кандидата не води кривични поступак,

6.       да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова упражњене позиције,

7.       да се на кандидата не односе одредбе члана 9. став 1. Устава БиХ.

В - Посебни услови за кандидата:

1. Висока стручна спрема,

2. Најмање три године радног искуства у струци,

3. Понуда квалитетног програма рада предузећа за мандатни период,

4. Посједовање организацијских и руководних способности.

ВИ - Сукоб интереса:

Кандидати за директора не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС (“Службени гласник РС” број 41/03), Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник РС” број 73/08) и Законом о јавним предузећима (“Службени гласник РС” број 75/04 и 78/11).

VII - Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, са адресом пребивалишта и бројем телефона и то:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству,

3. Биографија о кретању у служби,

4. Увјерење да нису осуђивани за кривично дјело (за кандидате рођене у РС увјерење ће се прибавити службеним путем ),

5. Увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци),

6. Доказ о стручној спреми - диплома,

7. Доказ о радном искуству,

8. Потписану и од надлежног органа овјерену изјаву за остале услове.

Уз изјаву се може приложити оригиналан документ или његова овјерена копија.

VIII - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у Заводу за запошљавање Републике Српске, дневном листу “Глас Српске” и Телевизији Рудо.

Ако конкурс не буде истовремено објављен у свим гласилима, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈП Информативни центар Рудо, Крагујевачка 16, са назнаком “За Надзорни одбор”.

Са свим кандидатима обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити накнадно обавијештени.

********

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

ПАЛЕ

расписује

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1.       Педагог - стручни сарадник, пуна норма на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу, 1 извршилац;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

•        Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 105. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

•        Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16 ).

•        Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

•        Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

•        Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

•        Рок за достављање пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављено 22.10.2018. године, у 10.00 часова, а интервју у 11.00 часова у просторијама школе.

•        Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале

Ул. Његошева 7 71420 Пале

Са назнаком “за конкурс”

********

                  

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

 ПАЛЕ

 расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1.       Професор екологије и заштите животне средине, 2 часа, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 1 извршилац;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

•        Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

•        Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16 ).

•        Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

•        Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

•        Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

•        Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 22.10.2018. године, у 10.00 часова, а интервју у 11.00 часова у просторијама школе.

•        Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале

Ул. Његошева 7 71420 Пале

Са назнаком “за конкурс”© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица