ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.08. 2018. године

10.08.2018 00:10 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ЧАЈНИЧЕ

Игумана Василија бб Чајниче,

тел-факс 058/315-156;

тел 058 310-020; 058/310-021;                             

е-mail os190@skolers.org

   расписује

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

1. Наставник/професор физике, 12 часова Централна школа на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Наставник/ професор  разредне наставе у подручној школи Заборак на одређено радно вријеме до  31.8.2019. године, са радним искуством  и положеним стручним испитом.

  Радник ступа на рад даном потписивања уговора  о раду на одређено радно вријеме .

 Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у  складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а)  завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ЕСТС бодова у трајању од  три године или еквивалент;

       б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

       в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31 /18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.                     

          Кандидати треба да испуњавају и услове, из члан 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан  за радно мјесто  на које конкуришу.

  

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати  обавезно  достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

1. Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Извода из МК рођених или  личне карте;

4. Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са

ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем , а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а  по критеријима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова који се бодују, и то:

 1. За просјечну оцјену током студирања -  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

 2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми

увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми затраженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

 3. За  дужину радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              - степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла

Тест са  кандидатима,  који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 21.8.2018. године, са почетком у 8 часова а интервју  21.8.2018. године у  11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.   

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Игумана Василија бб 73 280    Чајниче, препоручено или директно у школу.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШМИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ”

ХАН ПИЈЕСАК

Александра Карађорђевића 10, 

тел/факс: 057/557-216, 

еmail: os184@skolers.org

расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1. Наставник исламске вјеронауке –2 часа седмично – 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са искуством у струци

2. Наставник информатике – 1 час седмично – 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године

3. Наставник техничког образовања – 1 час седмично – 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године

4. Наставник математике – 4 часа седмично – 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године

5. Наставник демократије – 1 час седмично – 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године

6. Наставник разредне наставе – пуно радно вријеме за рад у продуженом боравку – 2 извршиоца на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са положеним стручним испитом

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду – (“Службени гласник РС”, број:1/2016), услове прописане чланом 104. и 115. тачка  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/2017 и 31/2018), чланом 2. 3. и 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број:77/09, 86/10 и 25/14, чланом 7. 8. и 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број:102/14, 45/2016).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс) са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном кандидати су дужни доставити сљедећу документацију за опште услове које треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

- да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( Увјерење о неосуђиваности прилаже изабрани кандидат).

Поред општих услова кандидати треба да приложе доказе о испуњавању и посебних услова конкурса:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење о положеном стручном испиту,                                                                           

-  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством;

Уколико кандидат прилаже копије докумената, исте морају бити овјерене.

Документација приспјела на конкурс се враћа.

 Интервју и тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у понедјељак, 20.8.2019. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на  интервјуу, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном лист “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу ЈУ Основна школа “Милан Илић Чича Шумадијски”, Александра Карађорђевића број 10,  Хан Пијесак 71360.

**********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ТРНОВО

Тел/ факс: 057 610 394        

Е-mailos195@teol.net

Адреса: Трновског батаљона 33, 

71220  Трново

објављује

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Конкурс ЈУ ОШ “Свети Сава” Трново објављен дана, 25.7.2018. године у “Гласу Српске” поништава  се из техничких разлога, а за радна мјеста  под бројевима:

1. Наставник  биологије -8 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом .............................................................1 извршилац

2. Наставник физике - 6 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом ...............................................................................1 извршилац

3. Наставник демократије -1 час на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом............................................................. 1 извршилац

                                                                                                                   

****

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ТРНОВО

Тел/ факс: 057 610 394        

Е-mailos195@teol.net

Адреса: Трновског батаљона 33, 

71220  Трново

објављује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник  биологије -8 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом ............................................................................1 извршилац

2. Наставник физике - 6 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом ...............................................................................1 извршилац

3. Наставник демократије - 1 час на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом............................................................................. 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16 и 66/18) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104.  и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17 и 31/18) и   Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;  и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву за пријем у радни однос  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

5) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  обавиће се  у сриједу, 22.8.2018. године, у 10 часова, а интервју истог дана  у 11 часова, у просторијама школе.

Кандидате нећемо посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраћемо да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије нећемо враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ ОШ “Свети Сава” Трново, Трновског батаљона 33, 71220 Трново, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ “ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

СОКОЛАЦ

 расписује 

КОНКУРС

 за пријем  радника у радни однос

Опис радног  мјеста

1. Професор њемачког  језика (4  часа), на одређено вријеме до краја извођења наставе за  школску 2018/2019 године са  положеним стручним испитом  – један извршилац,

2. Професор енглеског језика (10 часова)  на одређено вријеме до краја извођења наставе за  школску 2018/2019 године са  положеним стручним испитом  – један извршилац,

3. Професора хемије  (6 часова)  на одређено вријеме до  повратка предметног професора  са породиљског боловања, са  положеним стручним испитом  – један извршилац,

4. Професора математике (18 часова)  на одређено вријеме до  повратка предметног професора  са породиљског боловања, са  положеним стручним испитом  – један извршилац,

5. Професора математике (6 часова)  на одређено вријеме  до краја извођења наставе за  школску 2018/2019 године са  положеним стручним испитом  – један извршилац,

6. Професора физичког васпитања  (14 часова)  на одређено вријеме до  повратка предметног професора  са функције, са  положеним стручним испитом  – један извршилац,

7. Професор права (2 часа) на одређено вријеме до краја извођења наставе за  школску 2018/2019 године са  положеним стручним испитом  – један извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду  (“Службени гласник Републике Српске” бр 1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 105. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр.  41/18) те на основу члана 7. и члана 8. Правилника о   критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14), Правилника о измјенама и допунама правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 42/16 и Правилником  о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 29/12 и бр. 83/15) и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/15 и бр. 83/15):

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

 Општи услови:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент ;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

 в) увјерење о положеном стручном испиту за рад  у васпитно-образовном процесу;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

е)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

За  све  кандидате  који испуњавају  горе  наведене услове  тестирање и интервју биће одржани  дана, 24.8.2018. године,  у 11 часова у  просторијама  ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” у Сокоцу.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу или лично доставити: ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” Соколац, улица Омладинска бр. 2. На коверти обавезно назначити “ПРИЈАВА НА КОНКУРС” а додатне информације могу се добити на бр.телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

Конкурс остаје отворен  8  дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СОКОЛАЦ”

СОКОЛАЦ

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник математике, на неодређено вријеме, непуна норма – 4 часа седмично, један извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

   

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18).

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа. (право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању).

5. Увјерење о положеном стручном испиту.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове обавиће се дана, 17. августа 2018. године,  са почетком у 12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју. Кандидати који се не појаве на интервју назначеног дана сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената лично или путем поште на адресу ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

*********

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

ЊЕГОШЕВА БР. 7, Пале

Телефон (57) 223-001 Факс: 223-118

Е-mail:  skolasrednja@gmail.com

Web/site:www.aacpale.org

 расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Професор српског језика и књижевности, 1 извршилац, 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

2. Професор енглеског језика , 1 извршилац, 12 часова на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, а најдаље до 31.8.2019. године;

3. Професор практичне наставе за занимање кувар, 1 извршилац, 10 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

4. Професор практичне наставе за занимање кулинарски техничар, 1 извршилац, 18 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

5. Професор основа електротехнике, 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

6. Професор стручних предмета(историја архитектуре) 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

7. Стручни сарадник - библиотекар, 1 извршилац, на неодређено вријеме, са положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу (библиотечка дјелатност).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

• Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду  (“Службени гласник РС”, број 01/16), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” 34/15 и 83/15).

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2.  увјерење о држављанству;

3.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

7. увјерење  о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

• Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16 ).

• Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

• Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

• Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

• Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање  кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 21.8.2018. године, у 10 часова, а интервју  у 11 часова у просторијама школе.

• Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале

Ул. Његошева 7 71420 Пале

Са назнаком “за конкурс”

                  

*********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ИСТОЧНА ИЛИЏА

Бановић Страхиње 8, телефон: 057/318 – 896

факс: 057/318 – 895,

еmail: os188@skolers.org

 објављује

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

Исправља се конкурс објављен дана, 1.8.2018. године, у “Гласу Српске” у дијелу који се односи на радно мјесто под редним бројем 5. Наставник разредне наставе – пуна норма часова, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2019. године и гласи:

Наставник разредне наставе – пуна норма часова, 1 извршилац на неодређено вријеме.

****

ЈУ ОШ “СРБИЈА” ПАЛЕ

Добровољних давалаца крви 22

Директор:057/222-200;

Секретар:057/225-170

Факс.057/225-161

е-mail: оssrbija.pale@gmail.com

  расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор разредне наставе - 1 извршилац, пуна радна норма, на неодређено вријеме;

2. Дипломирани педагог – 1 извршилац, пуна радна норма, за рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до 30.6.2019. године и

3. Професор разредне наставе – 2 извршиоца, пуна радна норма, за рад у продуженом боравку на одређено вријеме до 30.6.2019. године.

У радни однос по свим тачкама примају се лица са радним искуством оствареним на пословима за које се расписује јавни конкурс и положен стручни испит за рад у васпитно образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник РС”, бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју и тест са кандидатима који су благовремено доставили потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 20.8.2018. године у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ “Србија” у Палама.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест а уколико се не појаве на интервјуу и тесту сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

****

Република Српска

ЈУ ОШ “РУДО - РУДО

Ул. Цара Душана 35 А.

тел/факс 058/700-270, 

Еmail: os179@skolers.org

 расписује  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

КОНКУРС

за пријем радника

1. Професор разредне наставе за рад у продуженом боравку у 2018/2019 школској години, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац, на одређено вријеме, до краја наставног процеса,

2. Дипломирани педагог за рад у продуженом боравку у 2018/2019 школској години, са 0,5 радног времена, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац на одређено вријеме, до краја наставног процеса,

3. Професор српског језика, 4 часа, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, 1 извршилац, приправник,

4. Професор математике, 4 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, и стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09,86/10,25/14, и 76/15) и чланом 13. став. 6. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број: 51/11, 19/12, 77/12 и 81/12).

Право учешћа на конкурс имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата потребно је приложити документа:

         

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица , након стицања стручне спреме,

- Увјерење о радном искуству, за кандидате под редним бројем 1. 2 и 4.

- Увјерење о стручном испиту, за кандидате под редним бројем 1, 2 и 4.

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење да се не води кривични поступак,

-  Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,  доставиће примљени кандидат прије заснивања радног односа,

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, и који испуњавају услове конкурса обавиће се у петак, 17.8.2018. године, у 12 часова, а интервју у понедјељак, 20.8.2018. године, у 12 часова. Кандидати се неће посебно позивати на  тестирање и интервју, а ако се не појаве на исти сматраће се да одустају од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана по објављивању.  Пријаве са доказима о испуњавању услова  доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу ЈУ Основна школа “Рудо”ул. Цара Душана бр. 35, Рудо, 73260.

        ******

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ЧАЈНИЧЕ

расписује

КОНКУРС

1. Физика – 9 часова седмично, са искуством, до 31.8.2019. године

2. Математика – 4 часа седмично, са искуством, до 31.8.2019. године

3. Руски језик – 12 часова седмично, са искуством, на неодређено вријеме

4. Искориштавање шума – 3 часа седмично, са искуством до 31.8.2019. године

5. Заштита биља – 2 часа седмично, са искуством до 31.8.2019. године

6. Практична настава (шумарски техничар) – 2 часа седмично, са искуством, до 31.8.2019. године

7. Уређивање шума – 3 часа седмично,  са искуством, до 31.8.2019. године

8. Биологија - 8 часова седмично, са искуством, до повратка радника са породиљског боловања.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду  (“Службени гласник РС” број 01/16), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” 34/15 и 83/15).

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

6. увјерење  о положеном стручном испиту за рад у настави;

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених. За незапослена лица која се налазе на евиденцији рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом;

8. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16 ).

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање  и интервју кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 21.8.2018. године, у 11 часова, у просторијама школе.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу ЈУ Средњошколски центар “Петар Петровић Његош”, Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 36, 73280 Чајниче.

         ************         

ЈУ ОШПАЛЕ”

ПАЛЕ

os194.sekretar@skolers.org

расписује

КОНКУРС

 

за  попуну упражњених  радних мјеста

1. Наставник техничког образовања (13 часова) са радним искуством и положеним стручним испитом, неодређено вријеме, један извршилац.

2. Професор математике (16 часова) неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом - један извршилац.

3. Професор разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом одређено вријеме, два извршиоца.

4. Професор разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом (водитељи у продужном боравку), два извршиоца, одређено вријеме до 30.6.2019. године.

5. Професор биологије (шест часова), са радним искуством и положеним стручним испитом, одређено вријеме до 31.8.2019. године, један извршилац.

Општи и посебни  услови конкурса:

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. и 105. Закона  о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18, 31/18) као и Правилника о стручним профилима и звањима, наставника стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15), те  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника  у радни однос  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр.102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем са обавезним доказом о психофизичкој способности, а доставља га  кандидат који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа - не  старије од 6 мјесеци.

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства, личности и морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног интегритета, полног и другог насиља над дјететом и другим малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз својеручно потписану пријаву за пријем у радни однос, са адресом и бројем телефона и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију којом се доказује  испуњеност  посебних услова, као и  документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1.  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку  оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији, након стицања стручне спреме.

4. Увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

5. Увјерење о положеном  стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца.

7. Увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије војног инвалида.

8. Увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се  дана, 20.8.2018. године,  у 11 часова у просторијама школе, а интервју 21.8.2018. године у 11 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве достављати на адресу: ЈУ ОШ “Пале” Пале, М Симовића 26. Пале, са назнаком “Пријава на конкурс” путем поште или лично у секретаријат школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

****************

                                                                                                       

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

Српске слоге 98

Тел/факс: 058/420-081- директор

Е-mail: ss73@skolers.org

  расписује,                      

  КОНКУРС

  за попуну упражњених радних мјеста  

             

1. Професор музичке културе - 2 часа седмично - приправник, на одређено  вријеме до 31.8.2019. године - 1 извршилац

2. Професор ликовне културе - 2 часа седмично - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године

3. Струка електротехничка:

-  за занимање електричар  В степен са радним искуством - 6 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године - 1 извршилац,

- Дипломирани инжењер електротехнике - 8 часова теорије - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године

4. Струка пољопривреда и прерада хране за занимање агротуристички техничар:

- Дипломирани инжењер пољопривреде, смјер биљна производња - 2 часа

и практична настава 6 часова - 1 извршилац са радним искуством на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године,

- Дипломирани инжењер пољопривреде - општи смјер - 2 часа сточарство - 1 извршилац са радним искуством до 31.8.2019. године

Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду-  (“Службени гласник РС”број: 1/16.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.104. 106. Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”,број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” 29/12.) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:102/14) и измјене  и допуне Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:42/16).

Уз пријаву ( потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става 3. послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

6.   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

7.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14)и измјене  и допуне Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:42/16).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” 22.8.2018. год у 12 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР”

Улица Српске слоге 98

71 220  Рогатица / са назнаком за Конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује                               © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица