JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.11. 2018. godine

09.11.2018 00:01 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 07.11. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************************

**************

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE "NEVEN"

VIŠEGRAD

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem jednog vaspitača na određeno vrijeme (godina dana)

u Javnu ustanovu "Neven"

Raspisuje se javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom, 1 izvršilac, na godinu dana u JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Neven" Višegrad.

I

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi

5. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

II

Posebni uslovi:

1. Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača

2. Položen stručni ispit

III

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na javni konkurs, koji treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Uvjerenje da nije osuđivan/a (ne starije od tri mjeseca)

4. Uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak

5. Ovjerenu fotokopiju diplome

6. Dokaz o položenom stručnom ispitu

Dokumenta  koja budu priložena na javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa, Komisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske", Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU "Neven".

Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Neven", II podrinjske brigade broj 18., 73240 Višegrad,  sa naznakom "Komisija za provođenje postupka za prijem vaspitača na određeno vrijeme –godinu dana u JU "Neven" Višegrad.

***********

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE "NEVEN"

VIŠEGRAD

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem dva vaspitača na određeno vrijeme (tri mjeseca)

u Javnu ustanovu "Neven"

Raspisuje se javni konkurs za prijem dva vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom, 2 izvršioca, na tri mjeseca u JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Neven" Višegrad.

I

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi

5. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

II

Posebni uslovi:

1. Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača

2. Položen stručni ispit

III

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na javni konkurs, koji treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Uvjerenje da nije osuđivan/a (ne starije od tri mjeseca)

4. Uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak

5. Ovjerenu fotokopiju diplome

6. Dokaz o položenom stručnom ispitu

Dokumenta  koja budu priložena na javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa, Komisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske", Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU "Neven".

Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Neven", II podrinjske brigade broj 18., 73240 Višegrad,  sa naznakom  "Komisija za provođenje postupka za prijem vaspitača na određeno vrijeme – 3 mjeseca u JU "Neven" Višegrad.

************

JU OŠ "SRBIJA" PALE

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik informatike - 1 izvršilac, puna radna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2018/19. godine.

- U radni odnos prima se lice bez radnog iskustva

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 1/16 i  66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 74/18) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/17 i 31/18) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br. 44/17 i 31/18). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o mjestu i datumu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u školi.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica