ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.06 2018. године

08.06.2018 00:02 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 објављује

                                                      

КОНКУРС

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

Катедра за психологију

1. За избор у звање наставника (сва звања) за ужу научну област Социјална психологија....................................................................................................1 извршилац

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

1. За избор наставника за ужу научну област Фармакологија и фармација................1 извршилац

2. За избор у звање доцента за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и медицина........................................................................................................1 извршилац

3. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Интерна медицина.........1 извршилац

  Студентска бр.1 , 73 300 Фоча

Организациона јединица: Машински факултет Источно Сарајево

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Примијењена механика.............1 извршилац

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Организациона јединица: Саобраћајни факултет Добој

1. За избор у звање ванредног професора за ужу научну област Транспортно инжењерство...............................................................................................1 извршилац

  

2. За избор у звање доцента за ужу научну област Транспортно инжењерство......1 извршилац

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77, 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА  КОНКУРСА

1. Исправља се техничка грешка у Одлуци Сената Универзитета број: 01-С-117-1-XLVI/18 од 27.4.2018. године и тексту конкурса за избор у сарадничка звања, објављеног дана, 8/9.5.2018. године, у дневном листу “Глас Српске”, у дијелу који се односи на избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Породична медицина на Медицинском факултету Фоча на начин да се ријеч “асистента” замјењује ријечима “вишег асистента”.

2. Исправља се техничка грешка у Одлуци Сената Универзитета број: 01-С-117-XLV/18 од 27.4.2018. године и тексту конкурса за избор у наставно-научна и сарадничка звања, објављеног дана, 8/9.05.2018. године, у дневном листу “Глас Српске”, у дијелу који се односи на избор једног наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици (Англистика - Енглески језик) на Правном факултету Пале тако што се бришу ријечи “Енглески језик”.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица