ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.05 2018. године

01.06.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ “ОБУДОВАЦ” ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

КОНКУРС

за избор директора школе

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Услови конкурса

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

Општи услови:

1.       да је држављанин БиХ;

2.       да је пунољетан;

3.       да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

Посебни услови:

1.       да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2.       да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3.       да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме могу равноправно конкурисати на расписани конкурс за директора школе.

Кандидати уз пријаву достављају сљедећа документа:

1.       диплому о завршеној стручној спреми;

2.       извод из матичне књиге рођених (не старије од шест мјесеци);

3.       увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

4.       потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства у струци након стицања стручне спреме;

5.       љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад с ученицима (не старије од шест мјесеци),

6.       увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата по Инструкцији Министарства просвјете и културе број: 07.020/610-17/10 од 26.1.2010.)

7.       увјерење да се против њега не води кривични поступак;

8.       приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

9.       препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10.     кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

Директор школе се именује на период од четири године.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Сва документа која кандидат прилаже уз пријаву на конкурс морају бити оригинал или овјерене копије.

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Обудовац”, 76 235 Обудовац са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.

Документа приложена на конкурс се не враћају кандидатима, али иста се могу преузети у канцеларији секретара школе.

***********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” КАКМУЖ

КАКМУЖ – БАРЕ И БР. 11

74 317 ПЕТРОВО

ОДЛУКУ

о исправци конкурса број: 03-242/18 од 21.5.2018. године објављен у “Гласу Српске” дана 23.5.2018. године.

I

Кандидати достављају сљедећу документацију:

Под тачком 8. умјесто реченице: “увјерење о положеном државном испиту

“треба да стоји,

ИСПРАВКА:

“увјерење о положеном стручном испиту”

II

Свим кандидатима ће се накнадно уважити достављено увјерење у предвиђеном року.

*********

ОСНОВНИ СУД У ДЕРВЕНТИ

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

- За пријем судског извршитеља-достављача за рад на неодређено вријеме ….1 извршилац

Кандидат треба да испуњава опште услове:

а) да је држављанин БиХ;

б) да је пунољетан;

в) да је здравствено способан за вршење послова упражњеног радног мјеста;

г) да се против њега не води кривични поступак;

д) да се на то лице не односи члан IX став (1) Устава БиХ;

ђ) да у посљедње 3 (три) године почев од дана објављивања конкурса или огласа за попуњавање упражњене позиције није отпуштено из државне службе у институцијама БиХ, односно ентитета и Дистрикта, усљед правоснажно изречене дисциплинске мјере.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове за заснивање радног односа и то:

а)       завршена средња школа IV степен,

б)      познавање рада на рачунару,

в)       најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

г)       положен стручни испит,

д)      положен возачки испит А или Б категорије.

Пожељно познавање рада у Систему за електронско управљање предметима (у CMS-у).

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству

- родни лист

- доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерена копија)

- увјерење о положеном стручном испиту (оригинал или овјерена копија)

- сертификат о завршеном курсу за компјутере

- доказ о одговарајућем радном искуству

- доказ о положеном возачком испиту за “А” или “Б” категорију возила.

За тачност података наведених у пријави одговорни су кандидати.

Комисија за избор кандидата по расписаном јавном конкурсу утврђује термин интервјуа, на који се позивају само они кандидати чије су пријаве означене као потпуне. Потребно је да у својој пријави наведете контакт телефон на који Вас можемо позвати на разговор.

Непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Изабрани кандидат ће бити у обавези да, прије ступања на рад, овом суду достави доказ о невођењу кривичног поступка, доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа и љекарско увјерење.

Изабраном кандидату, у одлуци о пријему у радни однос, одређује се обавеза пробног рада на период од 3 мјесеца.

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве са контакт телефоном доставити лично или на адресу: ОСНОВНИ СУД У ДЕРВЕНТИ улица Краља Петра Првог бб. са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене неће бити разматране.

**********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећег радног мјеста:

1.       Логопед на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац.

II                                                         

Послове стручног сарадника - логопеда у основној школи може да обавља лице са завршеним првим циклусом студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, и то:

1) професор логопед,

2) дипломирани дефектолог - логопед за рад са дјецом са сметњама у говору,

3) дипломирани логопед и сурдоаудиолог.

3. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

4. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

IV

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 12.6.2018. године са почетком у 12.40 сати.

Интервју са кандидатима биће обављен наведеног дана, а након завршеног тестирања.

V

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

VI

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VII

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VIII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и објављује је на огласној плочи школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.     

IX

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Добој, ул. Стевана Синђелића бр. 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

X

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

XI

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном конкурсу о извршеном избору кандидата по конкурсу.

****************

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

1. Стручни сарадник - извршилаца 1

2. Дактилограф - извршилаца 3

1. Опис послова радног мјеста под тачком 1.

•        По овлашћењу и под непосредним надзором судије, спроводи одређене радње у судском поступку,

•        Израђује и доставља судији нацрт судске одлуке у сљедећим поступцима

а)       у парничном поступку у споровима мале вриједности у којима је предмет спора новчано потраживање или накнада штете,

б)      у извршном поступку,

в)       у ванпарничном поступку, осим поступка за одузимање пословне способности, развргнућа сувласничке заједнице и уређења међа,

г)       у прекршајном поступку.

•        прима на записник тужбе, приједлоге и друге поднеске странака,

•        обавља остале стручне послове утврђене законом и остале послове које му повјере секретар и предсједник суда.

2. Опис послова радног мјеста под тачком 2.

•        Врши све дактилографске послове по диктату и препису на компјутеру или писаћој машини,

•        ради са судијама у осигуравању правилног управљања предметима на дневној основи,

•        прекуцава материјале и одржава евиденцију списа за судије укључујући и вођење записника на рочиштима,

•        одговоран је за одржавање списа и уношење информација у систем регистровања предмета у одговарајуће вријеме,

•        води бригу о распореду суђења,

•        сређује и журнализира списе и доставља их писарници суда,

•        помаже особљу писарнице ако је то потребно, те обавља остале послове које му повјери судија, секретар или предсједник суда.

3. Општи услови за радно мјесто под тачком 1. и 2.:

•        да је држављанин БиХ или РС,

•        да је старији од 18 година,

•        да има општу здравствену способност,

•        да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

•        да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

4. Посебни услови за радно мјесто под тачком 1.

•        завршен правни факултет,

•        положен правосудни испит,

•        познавање рада на рачунару.

5. Посебни услови за радно мјесто под тачком 2.

•        завршена средња управна, економска или друга средња школа,

•        познавање рада на рачунару,

•        6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

Уз пријаву на јавни конкурс за радно мјесто под тачком 1. кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеном факултету, увјерење о положеном правосудном испиту и доказ о познавању рада на рачунару).

Уз пријаву на јавни конкурс за радно мјесто под тачком 2. кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној средњој школи, доказ о радном искуству и доказ о познавању рада на рачунару).

Изабрани кандидати достављају након спроведеног јавног огласа, а прије заснивања радног односа, увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

Кандидате за радно мјесто под тачком 1. који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Комисија за пријем радника у радни однос писмено ће позвати на разговор.

Кандидате за радно мјесто под тачком 2. који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Комисија за пријем у радни однос дактилографа писмено ће позвати на тестирање, односно провјеру радних способности у раду на рачунару (у брзини куцања, познавању Windows XP оперативног система, као и Office апликација - World, Excel и Outlook.).

Јавни оглас биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници овог суда www.ossud-doboj.pravosudje.ba, а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног конкурса неће бити предмет разматрања.

      © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица