JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.03. 2019. godine

22.03.2019 01:21 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.02. 2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

********

***************

 

 

OPŠTINA MODRIČA

VIDOVDANSKA 1

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Turistička organizacija “Modriča” Modriča

 

I Skupština opštine Modriča raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Turistička organizacija “Modriča” Modriča.

 

II       Opis poslova

          Direktor Turističke organizacije rukovodi, predstavlja i zastupa Turističku organizaciju, odgovoran je za zakonitost njenog rada, izrađuje i predlaže akte koje donosi Upravni odbor, realizuje saradnju sa organizacijama turističke privrede u vezi sa pitanjima plasmana i promocije turističke ponude na domaćem i ino tržištu, obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, osnivačkim aktom i zakonom.

 

III      Mandat

Direktora javne ustanove imenuje Skupština opštine Modriča na period od četiri godine.

 

IV      Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove:

a)       Opšti uslovi za kandidate su:

- da su državljani Republike Srpske ili BiH,

- da su stariji od 18 godina,

- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

- da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se prijave pred Sudom (član IX stav 1. Ustava BiH),

- da nisu osuđivani za krivično djelo, na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova na upražnjenom mjestu,

- da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

 

b)      Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate su:

- završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalentom,

- najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje jedna godina na rukovodećim poslovima u turističkom sektoru i

- aktivno znanje jednog stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa CEF standardima.

 

V       Potrebna dokumenta

          Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerenu kopiju diplome,

- dokaz o radnom iskustvu u struci, od čega najmanje jedna godina na rukovodećim poslovima u turističkom sektoru

- dokaz o poznavanju stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa CEF standardima,

- biografiju o kretanju u službi,

- uvjerenje o neosuđivanosti (ne starije od tri mjeseca),

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca),

- svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke IV pod a) alineje 3 i 4 ovog konkursa,

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostaviće u roku od sedam dana od okončanja izborne procedure.

 

Dokumenta koja se dostavljaju moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz ovog konkursa biće pozvani na intervju, a konačno imenovanje izvršiće Skupština opštine Modriča.

 

O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

VI - Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

         

VII - Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

 

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati lično u šalter sali opštine Modriča ili putem pošte dostaviti na adresu: Opština Modriča, Vidovdanska broj 1, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Turistička organizacija “Modriča” Modriča – “ne otvarati”.

 

***************

 

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

ODLUKA

O PONIŠTAVANjU DIJELA KONKURSA

 

I

Poništava se dio konkursa koji je izašao u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 30.1.2019 godine za sljedeće radno mjesto:

 

1.       Pod rednim brojem 3. Računovođa, 1 izvršilac, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva, na vrijeme od godinu dana.

 

Dio konkursa se poništava radi nepotpune komisije za prijem radnika u radni odnos.

*****************

 

 

JU SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10A

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala – puna norma, do 31.8.2019. godine, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

2.       Zvanje: diplomirani inženjer mašinstva – energetski smjer.

 

Potrebno je radno iskustvo od najmanje 12 mjeseci.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/16) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 42/16).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

4.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

5.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Izuzetno od uslova iz člana 104. sta 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 2.4.2019. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, čija ovjera ne može biti starija od šest mjeseci, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu: JU Srednja škola “Nikola Tesla” Teslić, Karađorđeva 10 A, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

 

*****************

 

JU OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC

76 235 OBUDOVAC

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

 

1.       Nastavnik hemije - 1 izvršilac, 9 časova, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

 

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, broj: 1/06 i 66/18), uslove propisane članom 104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona) kandidat je dužan da dostavi:

1.       Uvjerenje o državljanstvu

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

3.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

4.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

5.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

6.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

7.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

- Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa

- Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Komisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od šest mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.   

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina “Glas Srpske”.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola “Obudovac” 76235 Obudovac

 

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

 

*******************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 74

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Sekretar, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, nepuno radno vrijeme 60 % radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18).

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

 

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1 tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

1)      Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.

2)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3)      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4)      Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koja se traži ovim konkursom, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme , dužina ostvarenog staža.

5)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

6)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom Statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

 

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

 

Kandidati koji dostave potpune i blagovremene prijave obavijestiće se pismenim putem o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste im neće biti vraćene.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ “Vuk Karadžić” Petrovo, ulica Ozrenskih odreda 74, 74317 Petrovo.

 

 

******************

 

JU “TEHNIČKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

sa iskustvom na određeno radno vrijeme

 

1.       Profesor za građevinsku grupu predmeta, puna nastavna norma, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/2016), kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, br: 29/2012, 80/2014 i 83/2015) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 102/14 i 42/16).

         

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4.       Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6.       Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7.       Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom ,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11.     Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom izdato od strane poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen u traženom zanimanju,

12.     Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18).

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole (lično ili putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs” za koje radno mjesto se konkuriše i neće se vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati .

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 1.4.2019. godine u 11 časova u prostoriji broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

 

*************

 

 

JU OŠ “GORNjA SLATINA” GORNjA SLATINA

76 238 GORNjA SLATINA

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik engleskog jezika...............1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja 

 

Kandidati moraju da ispunjava sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti i isto će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu sa obaveznim navođenjem broja telefona i i-mejl adrese i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)      uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi,

4)      uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5)      dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (član 104. stav 6. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme .

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

         

Test i intervju će se održati 2.4.2019. godine u prostorijama škole sa počekom u 12.30 časova o čemu će kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave biti i pismenim putem obaviješteni.

 

Kandidati koji se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

 

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Gornja Slatina” 76238 Gornja Slatina.

 

 

*************

 

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       Nastavnik ekonomske grupe predmeta - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom.

2.       Nastavnik geografije – 10 časova na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 20.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/14 i 42/16).

U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić”, ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 1.4.2019. godine u 13 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica