ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.03. 2019. године

22.03.2019 01:21 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.02. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

********

***************

 

 

ОПШТИНА МОДРИЧА

ВИДОВДАНСКА 1

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка организација “Модрича” Модрича

 

I Скупштина општине Модрича расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка организација “Модрича” Модрича.

 

II       Опис послова

          Директор Туристичке организације руководи, представља и заступа Туристичку организацију, одговоран је за законитост њеног рада, израђује и предлаже акте које доноси Управни одбор, реализује сарадњу са организацијама туристичке привреде у вези са питањима пласмана и промоције туристичке понуде на домаћем и ино тржишту, обавља и друге послове у складу са Статутом, оснивачким актом и законом.

 

III      Мандат

Директора јавне установе именује Скупштина општине Модрича на период од четири године.

 

IV      Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

а)       Општи услови за кандидате су:

- да су држављани Републике Српске или БиХ,

- да су старији од 18 година,

- да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције,

- да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се пријаве пред Судом (члан IX став 1. Устава БиХ),

- да нису осуђивани за кривично дјело, на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњива дјела која их чине неподобним за обављање послова на упражњеном мјесту,

- да се против њих не води кривични поступак,

- да имају општу здравствену способност.

 

б)      Посебни услови и критеријуми за кандидате су:

- завршен први циклус високог образовања са остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалентом,

- најмање двије године радног искуства у струци, од чега најмање једна година на руководећим пословима у туристичком сектору и

- активно знање једног страног језика на нивоу Б2, Ц1 или Ц2 у складу са ЦЕФ стандардима.

 

V       Потребна документа

          Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених,

- овјерену копију дипломе,

- доказ о радном искуству у струци, од чега најмање једна година на руководећим пословима у туристичком сектору

- доказ о познавању страног језика на нивоу Б2, Ц1 или Ц2 у складу са ЦЕФ стандардима,

- биографију о кретању у служби,

- увјерење о неосуђиваности (не старије од три мјесеца),

- увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца),

- својеручно потписану и овјерену изјаву о испуњавању општих услова из тачке ИВ под а) алинеје 3 и 4 овог конкурса,

 

Доказ о општој здравственој способности изабрани кандидат доставиће у року од седам дана од окончања изборне процедуре.

 

Документа која се достављају морају бити у оригиналу или овјереној копији.

 

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове из овог конкурса биће позвани на интервју, а коначно именовање извршиће Скупштина општине Модрича.

 

О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

VI - Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и у “Службеном гласнику Републике Српске”.

         

VII - Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

 

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Пријаве са потребном документацијом могу се предати лично у шалтер сали општине Модрича или путем поште доставити на адресу: Општина Модрича, Видовданска број 1, са назнаком: Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка организација “Модрича” Модрича – “не отварати”.

 

***************

 

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ОДЛУКА

О ПОНИШТАВАЊУ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

И

Поништава се дио конкурса који је изашао у дневном листу “Глас Српске” дана 30.1.2019 године за сљедеће радно мјесто:

 

1.       Под редним бројем 3. Рачуновођа, 1 извршилац, са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства, на вријеме од годину дана.

 

Дио конкурса се поништава ради непотпуне комисије за пријем радника у радни однос.

*****************

 

 

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала – пуна норма, до 31.8.2019. године, са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

2.       Звање: дипломирани инжењер машинства – енергетски смјер.

 

Потребно је радно искуство од најмање 12 мјесеци.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 102/14 и 42/16).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

4.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Изузетно од услова из члана 104. ста 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 2.4.2019. године, у 10 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу: ЈУ Средња школа “Никола Тесла” Теслић, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

 

*****************

 

ЈУ ОШ “ОБУДОВАЦ” ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

 

1.       Наставник хемије - 1 извршилац, 9 часова, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

 

Општи услови и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, број: 1/06 и 66/18), услове прописане чланом 104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” број: 44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву са кратком биографијом (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и обавезном адресом становања и бројем телефона) кандидат је дужан да достави:

1.       Увјерење о држављанству

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

3.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

4.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

6.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

7.       Увјерење о положеном стручном испиту

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

- Кандидати који буду изабрани дужни су приложити љекарско увјерење о психичкој способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа

- Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабране кандидате, а прије заснивања радног односа.

 

Комисија ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од шест мјесеци и исте се неће враћати кандидатима.   

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем дневних новина “Глас Српске”.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа “Обудовац” 76235 Обудовац

 

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

 

*******************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Секретар, 1 извршилац са радним искуством, непуно радно вријеме 60 % радног односа на неодређено вријеме

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18).

 

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

 

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности за рад које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности из става 1 тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

 

Документација коју је потребно доставити:

1)      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом.

2)      Додатак дипломи, који садржи податак о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3)      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4)      Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, код којег је кандидат био запослен на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу која се тражи овим конкурсом, из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме , дужина оствареног стажа.

5)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

6)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном Статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6 Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

 

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

 

Кандидати који доставе потпуне и благовремене пријаве обавијестиће се писменим путем о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и исте им неће бити враћене.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве на Конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ ОШ “Вук Караџић” Петрово, улица Озренских одреда 74, 74317 Петрово.

 

 

******************

 

ЈУ “ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

са искуством на одређено радно вријеме

 

1.       Професор за грађевинску групу предмета, пуна наставна норма, до повратка раднице са породиљског боловања.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/2016), кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, бр: 29/2012, 80/2014 и 83/2015) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС”, број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених,

3.       Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4.       Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6.       Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7.       Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом ,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11.     Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме и профила траженог конкурсом издато од стране послодавца код којег је кандидат био запослен у траженом занимању,

12.     Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18).

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Сви документи се достављају као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе (лично или путем поште), Ул. Цара Душана бр. 18. Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс” за које радно мјесто се конкурише и неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати .

 

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 1.4.2019. године у 11 часова у просторији број 10, а након тога обавиће се интервју.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

 

*************

 

 

ЈУ ОШ “ГОРЊА СЛАТИНА” ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

1. Наставник енглеског језика...............1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања 

 

Кандидати морају да испуњава сљедеће услове:

Општи услови:

1.       да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које се доказује Увјерењем о неосуђиваности и исто ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву са обавезним навођењем броја телефона и и-мејл адресе и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовној установи,

4)      увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 104. став 6. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме .

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

         

Тест и интервју ће се одржати 2.4.2019. године у просторијама школе са почеком у 12.30 часова о чему ће кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве бити и писменим путем обавијештени.

 

Кандидати који се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

 

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Горња Слатина” 76238 Горња Слатина.

 

 

*************

 

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Наставник економске групе предмета - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством.

2.       Наставник географије – 10 часова на одређено радно вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 20.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 01/16) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број: 34/15 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС”, број: 102/14 и 42/16).

У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић”, ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 1.4.2019. године у 13 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица