JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.03. 2019. godine

15.03.2019 00:15 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.02. 2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

*****************

                                                                                                     

 

JU OŠ “DONjI ŽABAR” DONjI ŽABAR

TRG MLADOSTI 4

76 273 DONjI ŽABAR

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja

 

1.       Nastavnik njemačkog jezika, (4 časa), sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Uslovi konkursa

 

          Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16,66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.44/17, 31/18), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

 

          Kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

 

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad;

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

7. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

9. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

10.     dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

11.     uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

12.     uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

13.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

15.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Dana, 28.3.2019. godine, u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, a Komisija će i pisanim putem obavijestiti kandidate  koji su dostavili blagovremene i potpune prijave o datumu i mjestu sprovođenju testiranja i intervjua.

Testiranje kandidata u 9 časova.

Intervju sa kandidatima u 10 časova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

 

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Donji Žabar”, Trg mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18).

 

**************

 

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” STANARI

74 208 STANARI

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari

 

I – Predmet

Školski odbor JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III – Mandat (vrijeme za koje se vrši imenovanje)

Direktor JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari te Pravilnikom o radu.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus prvi u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

VI – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni uz prijavu priložiti:

1) uvjerenje o državljanstvu;

2) izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija),

3) diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);

7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu:

9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari, 74208 Stanari, sa naznakom - Javni konkurs za izbor direktora osnovne škole.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

 

VIII - Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dostavlja Školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

 

*************

 

 

JU OŠ “OZREN” DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

 

KONKURS

1. Profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac – 2 časa redovne nastave (sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom) na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat mora ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, broj: 1/16 i 66/18), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 73/18).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti i ovjerene kopije dokumenata

- potpisanu prijavu na konkurs sa kontakt informacijama (broj telefona, adresa i e-mail);

- ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- uvjerenje o državljanstvu;

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopija lične karte

- uvjerenje o radnom stažu

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- ovjerenu kopiju dodatka diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne stoje podaci o prosjeku ocjena;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko metodičku grupu predmeta;

- uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

- kandidat koji bude izabran naknadno će donijeti uvjerenje o zdravstvenoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad u prosvjeti,

- uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Napomena: Kandidat je dužan dostaviti kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

 

Komisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testa i intervjua.

 

Prijave sa dokumentacijom slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

************

 

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

1.       Stručni saradnik - izvršilaca 1

 

2. Opis poslova radnog mjesta

 

 -       Po ovlašćenju i pod neposrednim nadzorom sudije, sprovodi određene radnje u           sudskom postupku,

 -       Izrađuje i dostavlja sudiji nacrt sudske odluke u sljedećim postupcima:

a)       u parničnom postupku u sporovima male vrijednosti u kojima je predmet spora           novčano potraživanje ili naknada štete

b)      u izvršnom postupku

c)      u vanparničnom postupku, osim postupka za oduzimanje poslovne sposobnosti,              razvrgnuća suvlasničke zajednice i uređenja međa

d)      u prekršajnom postupku

 -       prima na zapisnik tužbe, prijedloge i druge podneske stranaka

 -       obavlja ostale stručne poslove utvrđene zakonom i ostale poslove koje mu povjere sekretar i predsjednik suda

 

3. Opšti uslovi za radno mjesto

 

- da je državljanin BiH,

- da ima navršenih 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima (uvjerenje o nekažnjavanju),

- da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa

- da se ne vodi krivični postupak.

 

4.       Posebni uslovi za radno mjesto

 - završen pravni fakultet

 - položen pravosudni ispit

 - poznavanje rada na računaru

 

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

 

Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list i uvjerenje o nekažnjavanju) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (uvjerenje o završenom pravnom fakultetu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

 

Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

 

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Komisija za prijem radnika u radni odnos pismeno će pozvati na razgovor.

 

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici ovog suda njnjnj.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

**************

 

“GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD - MINUTICA

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:

- Derventa – 2 izvršioca

 

 

Potrebne kvalifikacije:

- Minimalno SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

- Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

- Kopiju uvjerenja o državljanstvu

- Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na adresu: Za oglas trgovac u kiosku, “Glas srpski - Trgovina”AD - Minutica Banjaluka, ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

***********

 

 

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

U radni odnos za radno mjesto nastavnik fizičkog vaspitanja se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18) je:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Boljanić, Brđani bb, 74322 Boljanić sa naznakom “za konkurs”.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica