ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.05 2018. године

01.06.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” УГЉЕВИК

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник разредне наставе - 2 извршиоца, са искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, а најдаље до 31.8.2018. године

Уз пријаву доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови:

1. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

2. да је држављанин Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству, не старијим од 6 (шест) мјесеци,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран по конкурсу за ово радно мјесто (први на ранг-листи), а прије заснивања радног односа.

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

Посебни услови:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       за она радна мјеста гдје се тражи радник са искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном раду,

3.       додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, 

4.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за она радна мјеста гдје се тражи лице са радним искуством,

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће обављен у понедјељак, 11.6.2018. године, у 12 часова у просторијама школе у Угљевику.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ОШ “Алекса  Шантић”, Ћирила и Методија 44, 76330 Угљевик, са назнаком “Комисији за избор”. 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Напомена: Непотпуна, неовјерена и неблаговремено достављена документација неће се разматрати.

**********

ЈУ ОШ “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ”

БИЈЕЉИНА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 за упражњено радно мјесто

1. Наставник математике, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник, један извршилац.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 11.6.2018. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, Незнаних јунака 46., 76300 Бијељина.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

******

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

БИЈЕЉИНА

Број: 01-3-8189/18

Расписује                                                            

                                    

КОНКУРС

  за пријем у радни однос

- Директор филијале Добој  Павловић Интернатионал Банк а.д. Слобомир, Бијељина - 1 извршилац

Кандидат мора да испуњава сљедеће услове:

1. Степен стручне спреме: ВСС, економски факултет, правни факултет или факултет организационих наука;

2. Занимање (струка): дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер организационих наука;

3. Радно искуство (опште и на посебним пословима): минимум 3 године радног искуства са ВСС на банкарским пословима;

4. Познавање страног језика: знање енглеског језика;

5. Познавање рачунарских програма: обавезно познавање рада на рачунару.

Сви кандидати који се пријаве на конкурс поред наведених посебних услова морају испуњавати и сљедеће опште услове:

1. да је држављанин БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је здравствено способан за обављање послова конкретног радног мјеста;

4. да се против њега не води кривични поступак.

Кандидати ће доставити своју биографију на адресу Павловић Интернатионал Банк а.д. Слобомир, Бијељина у улици Карађорђевој број 1. у Бијељини или електронским путем на адресу office@pavlovic-banka.com. 

Кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани како би доставили доказе о испуњавању услова наведених у тексту конкурса.

Конкурс ће бити отворен до 10.6.2018. године.

*****

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

БИЈЕЉИНА

Расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ Основне школе “Свети Сава” у Бијељини

Општи и посебни услови за избор и именовање

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр.1/16) и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18) и Правилником о условима и начину избора директора школе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/09) и то:

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

3) наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, могу равноправно конкурисати за директора школе,

4) има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу,

5) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 2) или 3),

6) да је психофизички способан за рад са ученицима,

7) није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против

достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8) да се против њега не води кривични поступак,

9) има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији

васпитно-образовног процеса у школи.

Документација коју су кандидати дужни приложити уз пријаву:

1) извод из матичне књиге рођених,

2) увјерење о држављанству,

3) диплому о завршеној стручној спреми,

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

6) љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

7) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена (наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

8) увјерење да се против њега не води кривични поступак,

9) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

10) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

11) кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште, на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”, Светог Саве бр. 26, Бијељина 76300.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената и исти неће бити враћени кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица