JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.03. 2019. godine

22.03.2019 01:23 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.02. 2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

********

****************

 

JU OŠ “SVETI SAVA” LOPARE

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u školskoj 2018/2019. godini

 

1. Nastavnik engleskog jezika i književnosti ..........................1  izvršilac – 4 časa sedmično, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 30.6.2019. godine,

2. Bibliotekar...............................1  izvršilac -  41,67% norme, lice sa radnim iskustvom na poslovima bibliotekara i položenim stručnim ispitom za zvanje bibliotekar, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 30.6.2019. godine.

 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Sl. gl. RS”, br.1/16, 66/18) koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Posebni uslovi su:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo za kandidate za radno mjesto pod rednim brojem 2.) i

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

 

Potrebna dokumentacija:     

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za kandidate za radno mjesto pod rednim brojem 2.),

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog  ispita u školi (samo za kandidate za radno mjesto pod rednim brojem 2.),

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (samo za kandidate za radno mjesto pod rednim brojem 2.).

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku   zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će biti pisanim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Sveti Sava” Lopare, Školska 3, 75240 Lopare.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica