JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.03. 2019. godine

15.03.2019 00:18 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.02. 2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

*****************

 

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” KORAJ

 

Raspisuje 

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik fizike na 4 časa do 31.8.2019. godine – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik engleskog jezika u područnim odjeljenjima Bobetino Brdo i Puškovac na 8 časova do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31.8.2019. godine – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3. Bibliotekar do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 31.3.2020. godine – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4. Računovođa na neodređeno vrijeme – lice sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom.

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

b) uvjerenje o državljanstvu,

v) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

g) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

d) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

đ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

e)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je  položio razliku dijela  ispita  u skladu  sa  Pravilnikom  o  polaganju  stručnog ispita u školi,

ž) odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva za lica koja konkurišu za mjesto računovođe.

z) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

i) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

j)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

k) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

l) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

lj) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

m) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Učesnici konkursa su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.  

Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović”, Akademika M. Begića 1, 75247 Koraj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

*******************

 

JU OŠ “KNEZ IVO OD SEMBERIJE”

BIJELjINA

objavljuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, jedan izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

v) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

g) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, Neznanih junaka 46, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***********

 

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

BRODAC

 

raspisuje   

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave..........  1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 31.8.2019. godine, sa radnim  iskustvom - položen stručni ispit, za rad u PO Ostojićevo,

   

Uslovi konkursa

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati prilažu sljedeća dokumenta:

I – Opšti uslovi

- Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti

službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II –Posebni uslovi

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio

razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji

nezaposlenih lica,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

 

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidat prijavu na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu:

JU OŠ “Petar Kočić” Brodac, 76313, ili lično donosi u sekretarijat škole.

 

Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se kao da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o Odluci o prijemu.

*************

 

 

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

VELIKA OBARSKA

objavljuje

 

 KONKURS

  za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik hemije, 4 časa redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, izvršilac .................1

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, 2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, 3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, 4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, 6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,  7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.  

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Velika Obarska, 76329 Velika Obarska.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***************

 

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

BRODAC

raspisuje: 

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora

JU Osnovne škole “Petar Kočić” u Brodcu

 

Opšti i posebni uslovi za izbor i imenovanje

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.01/16 i 66/18) i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 49/18) i to:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

3) nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na

snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole,

4) ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na

predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 2) ili 3),

6) da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima,

7) nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena

8) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

9) ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji

vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

 

Dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti uz prijavu:

1) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2) uvjerenje o državljanstvu,

3) izvod iz matične knjige rođenih,

4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni

saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5) ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena

protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

(navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

7) uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10) kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

         

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu: JU Osnovna škola “Petar Kočić”, Brodac 76313, sa naznakom prijava na konkurs za izbor direktora škole.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

**********

 

DOO “S-GROUP “ UGLjEVIK

Ugljevička Obrijež 11

 

Raspisuje

 

 

 OGLAS

  za prijem u radni odnos

 

Firmi D.o.o “ S-Group “ Ugljevik potreban radnik za rad na poslovima  komercijaliste.............1 izvršilac, na određeno vrijeme.

 

Mjesto rada:

Teritorija BiH

 

Opis radnog mjesta:

- Vrši poslove prodaje u kancelariji i na terenu i obavlja ostale administrativne poslove.

- Prima porudžbine i fakturiše robu kupcima

- Vrši utovar/istovar robe kupcima

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- Minimum završena IV stepen stručne spreme

- Poznavanje rada na računaru

- Znanje engleskog jezika

Kandidati moraju da ispunjavaju i ostale uslove propisane Zakonom.

Prednost imaju kandidati koji imaju više ili visoko obrazovanje.

 

Oglas ostaje otvoren do 21.3.2019.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica