ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.03. 2019. године

15.03.2019 00:18 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.02. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

*****************

 

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КОРАЈ

 

Расписује 

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник физике на 4 часа до 31.8.2019. године – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Наставник енглеског језика у подручним одјељењима Бобетино Брдо и Пушковац на 8 часова до повратка радника са боловања, а најдаље до 31.8.2019. године – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

3. Библиотекар до повратка радника са породиљског одсуства, а најдаље до 31.3.2020. године – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

4. Рачуновођа на неодређено вријеме – лице са радним искуством и одговарајућом лиценцом.

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити сљедећу документацију:

а) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

б) увјерење о држављанству,

в) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

г) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

д) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту,

е)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је  положио разлику дијела  испита  у складу  са  Правилником  о  полагању  стручног испита у школи,

ж) одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства за лица која конкуришу за мјесто рачуновође.

з) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

и) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

ј)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

к) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

л) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

љ) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

м) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.  

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић”, Академика М. Бегића 1, 75247 Корај.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

*******************

 

ЈУ ОШ “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ”

БИЈЕЉИНА

објављује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник, један извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

в) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

г) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, Незнаних јунака 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***********

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

БРОДАЦ

 

расписује   

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе..........  1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са боловања а најкасније до 31.8.2019. године, са радним  искуством - положен стручни испит, за рад у ПО Остојићево,

   

Услови конкурса

Уз потписану пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидати прилажу сљедећа документа:

I – Општи услови

- Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити

службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II –Посебни услови

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио

разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији

незапослених лица,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

 

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Кандидат пријаву на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о испуњавању услова, доставља на адресу:

ЈУ ОШ “Петар Кочић” Бродац, 76313, или лично доноси у секретаријат школе.

 

Комисија за пријем радника ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Уколико се не појаве на тесту и интервјуу сматраће се као да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се узимати у разматрање.

Сви кандидати ће писаним путем бити обавијештени о Одлуци о пријему.

*************

 

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ВЕЛИКА ОБАРСКА

објављује

 

 КОНКУРС

  за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник хемије, 4 часа редовне наставе, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, извршилац .................1

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте, в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, 2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, 3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, 4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, 6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,  7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Комисија за пријем радника ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.  

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Петровић Његош” Велика Обарска, 76329 Велика Обарска.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***************

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

БРОДАЦ

расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора

ЈУ Основне школе “Петар Кочић” у Бродцу

 

Општи и посебни услови за избор и именовање

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр.01/16 и 66/18) и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18) и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 49/18) и то:

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

3) наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на

снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, могу равноправно конкурисати за директора школе,

4) има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу,

5) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на

предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 2) или 3),

6) да је психофизички способан за рад са ученицима,

7) није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

8) да се против њега не води кривични поступак,

9) има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији

васпитно-образовног процеса у школи.

 

Документација коју су кандидати дужни приложити уз пријаву:

1) диплому о завршеној стручној спреми,

2) увјерење о држављанству,

3) извод из матичне књиге рођених,

4) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни

сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5) љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

(наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

7) увјерење да се против њега не води кривични поступак,

8) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10) кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

         

Пријаве се могу достављати лично или путем поште, на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Кочић”, Бродац 76313, са назнаком пријава на конкурс за избор директора школе.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената и исти неће бити враћени кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

**********

 

ДОО “S-GROUP “ УГЉЕВИК

Угљевичка Обријеж 11

 

Расписује

 

 

 ОГЛАС

  за пријем у радни однос

 

Фирми Д.о.о “ S-Group “ Угљевик потребан радник за рад на пословима  комерцијалисте.............1 извршилац, на одређено вријеме.

 

Мјесто рада:

Територија БиХ

 

Опис радног мјеста:

- Врши послове продаје у канцеларији и на терену и обавља остале административне послове.

- Прима поруџбине и фактурише робу купцима

- Врши утовар/истовар робе купцима

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

- Минимум завршена IV степен стручне спреме

- Познавање рада на рачунару

- Знање енглеског језика

Кандидати морају да испуњавају и остале услове прописане Законом.

Предност имају кандидати који имају више или високо образовање.

 

Оглас остаје отворен до 21.3.2019.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица