JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.10. 2018. godine

12.10.2018 00:49 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.10. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

***************

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” BIJELjINA

 donosi

ODLUKU O PONIŠTENjU KONKURSA

Poništava se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta, br. 1095/18 od 24.9.2018. godine:

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom, 1 izvršilac,

2. Nastavnik informatike, 3 časa sedmično, lice bez radnog iskustva, na određeno vrijeme do 30.6.2018. g.

3. Nastavnik likovne kulture, 2 časa sedmično, lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 26.9.2018. godine.

Obrazloženje

          Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta – Nastavnik razredne nastave, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom – 1 izvršilac, nastavnik informatike, 3 časa sedmično, pripravnik, na određeno vrijeme do 30.6.2018. g. - 1 izvršilac i nastavnik likovne kulture, 2 časa sedmično, lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine - 1 izvršilac poništava se jer isti nije raspisan u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br. 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. gl. RS”, br. 74/18).

U skladu sa gore navedenim direktor je odlučio kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**

JU TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN”

BIJELjINA

raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, 11 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i

2. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 1 čas sedmično, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice bez iskustva - pripravnik, 

 Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, izdato od nadležne zdravstvene ustanove,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,   

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla, za kandidata pod 1.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole - Račanska ulica dana, 24.10.2018. godine (srijeda), u 13 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, a na prijavi tačno navesti koja dokumenta se dostavljaju uz prijavu.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati u kovertama sa naznakom “konkurs za nastavnika” lično ili poštom na adresu JU Tehnička škola “Mihajlo Pupin” Bijeljina, Račanska bb.           

******

                                                                                  

JU EKONOMSKA ŠKOLA

BIJELjINA

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno   radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom;

2. Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvršilac, 1 čas sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, pripravnik.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke b) konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla (dostavljaju kandidati za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo).

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 24.10.2018. godine (srijeda ) u 11 časova u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na  testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati lično u zatvorenim kovertama sa naznakom “konkurs” i navesti radno mjesto na koje se konkuriše ili slati poštom na adresu JU Ekonomska škola Bijeljina, Račanska 96.

*******

JU OŠ “SVETI SAVA” BIJELjINA

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 10 časova sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac i

2. Nastavnik biologije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac,

(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2) Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, 

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi

predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

(pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci),

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili

uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji

nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku

zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Komisija za prijem radnika pisanim putem će obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu provođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”, ul. Svetog Save 26, Bijeljina, 76300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*********

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” BIJELjINA

 raspisuje

                          JAVNI KONKURS

                  za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac,

2. Nastavnik informatike, 3 časa sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa djecom, pripravnik, na određeno vrijeme do 30.6.2019. g. – 1 izvršilac,

3. Nastavnik likovne kulture, 2 časa sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa djecom, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.6.2019. g. – 1 izvršilac,

4. Bibliotekar, puna norma, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac,

5. Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke, puna norma, pripravnik, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena

 Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

za radno mjesto nastavnika razredne nastave:

- prof. razredne nastave ili prof. koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

- nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava,

- učitelj sa završenom učiteljskom školom koji se zatekao u radnom odnosu u vrijeme stupanja na snagu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Za radno mjesto nastavnika informatike:

- prof. informatike,

- prof. grupe predmeta od kojih je jedan informatike,

- dipl. inženjer informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- nastavnik koji ima završenu višu školu ili fakultet i završen dvosemestralni studij za dopunsko obrazovanje iz informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, 

- dipl matematičar ili prof. matematike koji u toku studija imao informatiku u trajanju najmanje od četiri semestra,

- dipl. inženjer elektrotehnike, smjer za računarsku tehniku sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- dipl. inženjer organizacije rada, smjer za informacione sisteme sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- dipl. inženjer informacionih tehnologija sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- dipl. inženjer računarstva i informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- dipl. informatičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta.

Za radno mjesto nastavnika likovne kulture:

- prof. likovne kulture ili prof. koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je likovna kultura samostalan ili ravnopravan predmet,

- dipl. slikar primijenjenog slikarstva ili dipl. slikar primijenjene umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- akademski slikar, odnosno dipl. slikar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- akademski vajar, odnosno dipl. vajar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- akademski grafičar, odnosno dipl grafičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa za likovnu kulturu,

- dipl. grafički dizajner sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- lica sa završenim fakultetom primijenjenih umjetnosti.

Za radno mjesto bibliotekara:

- lice koje ima visoku stručnu spremu bibliotekarskog smjera,

- lice koje ima višu stručnu spremu bibliotekarskog smjera,

- profesor ili nastavnik srpskog jezika i književnosti,

profesor ili nastavnik nekog drugog jezika i književnosti koji se uči u školama u Republici Srpskoj.    

Za radno mjesto vjeroučitelja:

- lice sa završenim odgovarajućim pravoslavnim teološkim fakultetom,

- profesor ili nastavnik sa položenim pravoslavnim vjeroučiteljskim ispitom,

- lice sa završenom odgovarajućom srednjom pravoslavnom vjerskom školom koje se zateklo u radnom odnosu u školi,

- lice sa završenim fakultetom ili višom školom neke druge struke, položenom pedagoškom grupom predmeta i pravoslavnim vjeroučiteljskim ispitom.

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 115. stav 10. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) kandidat za radno mjesto vjeroučitelja je dužan dostaviti prethodno pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.

Komisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Jovan Dučić”, ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina 76 300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica