ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.10. 2018. године

12.10.2018 00:49 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.10. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

***************

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” БИЈЕЉИНА

 доноси

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

Поништава се јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста, бр. 1095/18 од 24.9.2018. године:

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством, 1 извршилац,

2. Наставник информатике, 3 часа седмично, лице без радног искуства, на одређено вријеме до 30.6.2018. г.

3. Наставник ликовне културе, 2 часа седмично, лице са радним искуством, на одређено вријеме до 30.6.2018. године.

Јавни конкурс је објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 26.9.2018. године.

Образложење

          Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста – Наставник разредне наставе, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством – 1 извршилац, наставник информатике, 3 часа седмично, приправник, на одређено вријеме до 30.6.2018. г. - 1 извршилац и наставник ликовне културе, 2 часа седмично, лице са радним искуством, на одређено вријеме до 30.6.2018. године - 1 извршилац поништава се јер исти није расписан у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гл. РС”, бр. 74/18).

У складу са горе наведеним директор је одлучио као у диспозитиву.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН”

БИЈЕЉИНА

расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац, 11 часова седмично, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и

2. Наставник исламске вјеронауке, 1 извршилац, 1 час седмично, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, лице без искуства - приправник, 

 Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, издато од надлежне здравствене установе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа. 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о најмање завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,   

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке о врсти посла, степен стручне спреме и дужине оствареног радног стажа по врсти посла, за кандидата под 1.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе - Рачанска улица дана, 24.10.2018. године (сриједа), у 13 сати.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, а на пријави тачно навести која документа се достављају уз пријаву.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Пријаве са потребним документима достављати у ковертама са назнаком “конкурс за наставника” лично или поштом на адресу ЈУ Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина, Рачанска бб.           

******

                                                                                  

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА

БИЈЕЉИНА

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник православне вјеронауке 1 извршилац, 6 часова седмично, на одређено   радно вријеме, до 31.8.2019. године, лице са радним искуством;

2. Наставник исламске вјеронауке 1 извршилац, 1 час седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, приправник.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о најмање завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, (уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке б) конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса);

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла (достављају кандидати за радно мјесто за које се тражи радно искуство).

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 24.10.2018. године (сриједа ) у 11 часова у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на  тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Пријаве са потребним документима достављати лично у затвореним ковертама са назнаком “конкурс” и навести радно мјесто на које се конкурише или слати поштом на адресу ЈУ Економска школа Бијељина, Рачанска 96.

*******

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” БИЈЕЉИНА

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник српског језика, са радним искуством и положеним стручним испитом, 10 часова седмично непосредног васпитно-образовног рада, на неодређено вријеме – 1 извршилац и

2. Наставник биологије, са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац,

(1)Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, 

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи

предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

(право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци),

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или

увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији

незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску

заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Комисија за пријем радника писаним путем ће обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту провођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”, ул. Светог Саве 26, Бијељина, 76300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*********

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” БИЈЕЉИНА

 расписује

                          ЈАВНИ КОНКУРС

                  за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме – 1 извршилац,

2. Наставник информатике, 3 часа седмично непосредног васпитно-образовног рада са дјецом, приправник, на одређено вријеме до 30.6.2019. г. – 1 извршилац,

3. Наставник ликовне културе, 2 часа седмично непосредног васпитно-образовног рада са дјецом, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 30.6.2019. г. – 1 извршилац,

4. Библиотекар, пуна норма, приправник, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања – 1 извршилац,

5. Вјероучитељ православне вјеронауке, пуна норма, приправник, на неодређено вријеме – 1 извршилац.

- Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

 Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

за радно мјесто наставника разредне наставе:

- проф. разредне наставе или проф. који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

- наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава,

- учитељ са завршеном учитељском школом који се затекао у радном односу у вријеме ступања на снагу Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

За радно мјесто наставника информатике:

- проф. информатике,

- проф. групе предмета од којих је један информатике,

- дипл. инжењер информатике са положеном педагошком групом предмета,

- наставник који има завршену вишу школу или факултет и завршен двосеместрални студиј за допунско образовање из информатике на Електротехничком факултету Универзитета у Бањалуци, 

- дипл математичар или проф. математике који у току студија имао информатику у трајању најмање од четири семестра,

- дипл. инжењер електротехнике, смјер за рачунарску технику са положеном педагошком групом предмета,

- дипл. инжењер организације рада, смјер за информационе системе са положеном педагошком групом предмета,

- дипл. инжењер информационих технологија са положеном педагошком групом предмета,

- дипл. инжењер рачунарства и информатике са положеном педагошком групом предмета,

- дипл. информатичар са положеном педагошком групом предмета.

За радно мјесто наставника ликовне културе:

- проф. ликовне културе или проф. који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је ликовна култура самосталан или равноправан предмет,

- дипл. сликар примијењеног сликарства или дипл. сликар примијењене умјетности са положеном педагошком групом предмета,

- академски сликар, односно дипл. сликар са положеном педагошком групом предмета,

- академски вајар, односно дипл. вајар са положеном педагошком групом предмета,

- академски графичар, односно дипл графичар са положеном педагошком групом предмета,

- наставник који има завршену педагошку академију, група за ликовну културу,

- дипл. графички дизајнер са положеном педагошком групом предмета,

- лица са завршеним факултетом примијењених умјетности.

За радно мјесто библиотекара:

- лице које има високу стручну спрему библиотекарског смјера,

- лице које има вишу стручну спрему библиотекарског смјера,

- професор или наставник српског језика и књижевности,

професор или наставник неког другог језика и књижевности који се учи у школама у Републици Српској.    

За радно мјесто вјероучитеља:

- лице са завршеним одговарајућим православним теолошким факултетом,

- професор или наставник са положеним православним вјероучитељским испитом,

- лице са завршеном одговарајућом средњом православном вјерском школом које се затекло у радном односу у школи,

- лице са завршеним факултетом или вишом школом неке друге струке, положеном педагошком групом предмета и православним вјероучитељским испитом.

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 115. став 10. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18) кандидат за радно мјесто вјероучитеља је дужан доставити претходно прибављену сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице.

Комисија ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Јован Дучић”, ул. Српске војске бр. 104, Бијељина 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица