ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.05 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.05 2018. године 01.06.2018 00:05 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

Доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Поништава се дио јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста, објављен дана, 6.12.2017. године, у дневном листу “Глас Српске”, који се односи на позицију:

Портпарол, 1 (један) извршилац.

Члан 2.

С циљем попуњавања упражњеног радног мјеста, наведеног у члану 1. ове Одлуке, расписаће се нови јавни конкурс, који ће се истовремено објавити у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници суда www.okruznisud-bl.com.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У дневном листу “Глас Српске” и на web страници суда www.okruznisud-bl.com, дана 6.12.2017. године, објављен је јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста, између осталог, радног мјеста портпарол, 1 извршилац, пријемом у радни однос на неодређено вријеме уз обавезан пробни рад од 3 мјесеца.

На основу извјештаја Комисије за избор, листе успјешних кандидата и комплетне документације која ми је достављена дана, 28.3.2018. године, утврдила сам да су пријаву на јавни конкурс поднијела 32 кандидата, да је 11 пријава одбачено, јер кандидати нису доставили доказе о испуњавању свих општих и посебних услова прописаних конкурсом, да је Комисија за избор обавила писмено тестирање за 18 од 21 кандидата који су испуњавали услове прописане конкурсом (три кандидата нису приступила писменом тестирању), да је услов за приступ на улазни интервју (кандидати остварили више од 50% од могућег броја бодова на писменом тестирању) испунило 12 кандидата, те да је на усмени интервју приступило укупно 11 кандидата.

Након разматрања листе успјешних кандидата, сачињене од стране Комисије, увида у писмени тест за сваког од кандидата, те увида у записник са интервјуа обављеног 27.2.2018. године, утврдила сам, да је укупан број бодова који су кандидати могли остварити на тесту био 27, на интервјуу 15, дакле, да је максималан број бодова који су кандидати могли да остваре износио 42 бода.

Имајући у виду да је најбоље рангирана кандидаткиња од могућих 42 бода остварила укупно 29,5 бодова, односно 70,24 % могућег броја бодова, закључујем да нико од кандидата није показао респектабилно знање на основу којег би се могла утврдити способност кандидата за рад на радном мјесту портпарола у Окружном суду у Бањалуци, а који послови захтијевају висок степен познавања организације и надлежности, како овог суда, тако и правосуђа у цјелини, као и завидно знање и разумијевање релевантних законских прописа, прије свих Закона о кривичном поступку Републике Српске, Закона о слободи приступа информацијама, а посебно Закона о заштити личних података.

Након увида у писмени тест, како прворангиране кандидаткиње, тако и кандидаткиња рангираних на друго, односно треће мјесто листе успјешних кандидата (које су имале незнатно мањи број бодова 0,5 односно 1 бод у односу на прворангирану кандидаткињу) налазим да кандидати наведени у листи успјешних кандидата не би остварили задовољавајуће резултате у раду, односно да, у овом моменту, не могу одговорити захтјевима наведеног радног мјеста, из ког разлога нисам у могућности донијети рјешење о заснивању радног односа.

С циљем попуњавања упражњеног радног мјеста, портпарол – 1 извршилац, а на основу сагласности Министарства правде Републике Српске број 08.020/120-636/17 од 5.12.2017. године, које је дато у складу са чланом 77. став 1. Закона о судовима Републике Српске, у наредном периоду, расписаће се нови јавни конкурс који ће се истовремено објавити у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници суда www.okruznisud-bl.com.

На основу наведеног, одлучено је као у изреци на основу члана 19. тачка б) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника.

*********

МТ ПОНОС ДОО БАЊАЛУКА

ПУТ СРПСКИХ БРАНИЛАЦА 47, БАЊАЛУКА

Контакт телефон: 065-690-066

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

1. Мушки трговац за рад у малопродаји продавнице подних облога..2 извршиоца

Услови:

       мушки трговац за рад у малопродаји продавнице подних облога

       положен возачки испит Б категорије.

Рад на одређено вријеме.

Мјесто рада Бањалука.

Оглас је отворен до попуне.

******

“WINDOR PLAST” ДОО

Вељка Млађеновића бб, Бањалука

Телефон: 051/450-214

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

Радник у производњи и уградњи ПВЦ и алуминијумских прозора и врата .............................................................................3 извршиоца

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 20.6.2018. год.

************

“КОНОБА КОД ЂУКЕ” СП БАЊАЛУКА

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 227

БАЊАЛУКА

Телефон: 065-377-956

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

- Конобарица - За припрему и послуживање пића и хране

Број извршилаца: 2

Мјесто рада: Бањалука

Услови:

Искуство на пословима припреме и послуживања хране минимално 12 мјесеци;

Предност имају незапослена лица из категорије дјеца погинулих бораца и жене из руралних подручја града Бањалука.

Кандидати заинтересовани за рад могу се пријавити на оглас путем горе наведених контаката.

Оглас остаје отворен до 22.6.2018. године.

*************

“ЕМИНЕНТ” СП

БРАНКА ГРБЧИЋА ББ, БАЊАЛУКА

Телефон: 066/432-216

Потребна дјевојка за рад у локалу “ЕМИНЕНТ”. Локал је у склопу тениског клуба “Елит” у Лазареву. Мирно, породично и спортско мјесто. Искуство није потребно.

Расписује             

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

Конобар (ж) ..............................................................................1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 25.6.2018. год.

***********

“АУТОПРЕВОЗ АД” ДОО БАЊАЛУКА

УЛ. ПУТ СРПСКИХ БРАНИЛАЦА БР.35

78000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

“Аутопревоз” АД Бањалука расписује оглас за пријем радника у Служби путничког саобраћаја на радно мјесто:

Возач аутобуса  .................................................5 извршилаца

 Поред општих услова да су:

- држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

- старији од 18 година,

Потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

- најмање трећи степен образовања саобраћајне струке – возач моторних возила

- возачка дозвола “Д” категорије

- здравствена способност за рад на радном мјесту “возач аутобуса”

Потребна документа:

1. Биографија

2. Овјерена копија дипломе (свједочанства)

       

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком “Оглас за пријем у радни однос” или лично на адресу:

“Аутопревоз АД” д.о.о. Бањалука

Ул. Пут српских бранилаца бр.35

78000 Бањалука

или на mail:

info@autoprevoz.org

**********

“АУТОПРЕВОЗ ГС” ДОО БАЊАЛУКА

УЛ. ПУТ СРПСКИХ БРАНИЛАЦА БР.35

78000 БАЊАЛУКА

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

“Аутопревоз” ГС Бањалука расписује оглас за пријем радника у Служби путничког саобраћаја на радно мјесто:

Возач аутобуса  .................................................5 извршилаца

 Поред општих услова да су:

- држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

- старији од 18 година,

Потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

- најмање трећи степен образовања саобраћајне струке – возач моторних возила

- возачка дозвола “Д” категорије

- здравствена способност за рад на радном мјесту “возач аутобуса”

Потребна документа:

1. Биографија

2. Овјерена копија дипломе (свједочанства)

       

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком “Оглас за пријем у радни однос” или лично на адресу:

“Аутопревоз ГС” д.о.о. Бањалука

Ул. Пут српских бранилаца бр.35

78000 Бањалука

или на mail:

info@autoprevoz.org

**********                          

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КНЕЖЕВО

Д. КОМЉЕНОВИЋА ББ КНЕЖЕВО

    

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

Опис радног мјеста

I – Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Кнежево расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево”.

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе  и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе.

За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

III – Мандат

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка из претходне алинеје.

Мандат директора траје 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Услов за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Доситеј Обрадовић” Кнежево  може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статута Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево број:128/18, и то:

1. Општи услови

1) Да има општу здравствену способност за рад,

2) Да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

3) Да је старији од 18 година.

2. Посебни услови

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању

2) Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1)

3) Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославији и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

V – Потребан документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву на конкурс

- Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потврду којом се доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе

- Препоруку раније послодаваца односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од шест мјесеци)

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 93. став 2. Кривичног законика Републике Српске, школа ће службеним путем затражити о надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију.

Кандидати су дужни доставити документе у оригиналу или овјереној копији.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично у школу или путем поште на адресу: Јавна установа Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево, улица Дујка Комљеновића бб, 78230 Кнежево

Са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе” (НЕ ОТВАРАТИ)

Рок за подношења пријава је 15 дана  од дана објављивања посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације неће бити узете у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево, у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

*********

“ЕНЕРГЕТИК” ДОО

ДУБИЧКА БР. 90

78 000 БАЊАЛУКА

На основу указане потребе д.о.о. “Енергетик” Бањалука, расписује

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

1. Молер .........................................................2 извршиоца

2. Зидар     ...........................................................5 извршилаца

3. Тесар      ...........................................................5 извршилаца

4. Армирач........................................................2 извршиоца

5. НК радник....................................................5 извршилаца

6. Возач.............................................................2 извршиоца

7. Електричар...................................................2 извршиоца

8. Руковалац грађевинским машинама ..........1 извршилац

Мјесто рада: Котор Варош, Рибник, Србац, М. Град, Шипово, Прњавор

Од кандидата се очекује склоности тимском раду, одговорност и поузданост у извршавању разних задатака.

Пријаве са биографијом и доказе о испуњености услова (не мора бити овјерена документација, само фотокопија) слати путем поште, еmail-а или доћи лично на сљедећу адресу:

Енергетик д.о.о.

Дубичка бр.90

78 000 Бањалука

Контакт телефон: 051/386-214

Е-mail адреса: info@energetik.ba

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

***********

“ЕНЕРГЕТИК” ДОО

ДУБИЧКА БР. 90

78 000 БАЊАЛУКА

На основу указане потребе д.о.о. “Енергетик” Бањалука, расписује

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

1. Дипломирани грађевински инжењер.............................................1 извршилац

2. Дипломирани електроинжењер.....................................................1 извршилац

3. Грађевински техничар.....................................................................1 извршилац

4. КВ електричар...................................................................................2 извршиоца

5. Зидари...............................................................................................3 извршиоца

6. Армирач............................................................................................2 извршиоца

7. Возач Ц.............................................................................................1 извршилац

8. Механичар.........................................................................................1 извршилац

9. Тесар      .................................................................................................1 извршилац

10. НК радник.......................................................................................3 извршиоца

Мјесто рада: Бањалука, Челинац, Лакташи

Од кандидата се очекује склоности тимском раду, одговорност и поузданост у извршавању разних задатака.

Пријаве са биографијом и доказа о испуњености услова (не мора бити овјерена документација, само фотокопија) слати путем поште, еmail-а или доћи лично на сљедећу адресу:

“Енергетик” д.о.о.

Дубичка бр.90

78 000 Бањалука

Контакт телефон: 051/386-214

Е-mail адреса: info@energetik.ba

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

*************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДУБРАВЕ

ГРАДИШКА

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Свети Сава” Дубраве

I - Предмет

  Школски одбор ЈУ ОШ “Свети Сава” Дубраве расписује јавни конкурс за избор и именовање директора школе Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Дубраве - Градишка.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III – Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

IV – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Дубраве, те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Дубраве може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:   

1. Општи услови:

• да има општу здравствену способност за рад,

• да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске и

• да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

• да има завршен први циклус студије у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

• има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

• није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и

• да има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи

 Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало да се појави пред Судом.

VI – Потребна документација

Кандидат који конкурише за директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

• Извод из матичне књиге рођених,

• Увјерење о држављанству,

• Диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

• Доказ односно увјерење о дужини радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе за први циклус студија у трајању од четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

• Препоруке ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

• Приједлог програма директора у наредном четворогодишњем периоду,

• Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ( не старије од 6 (шест) мјесеци,

• Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну  затвора,

• Увјерење да се против њега не води кривични поступак,

• Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада у раду.

   

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Дубраве, 78411 Дубраве, са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Дубраве.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске, у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

VIII – Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору и именовању директора ЈУ ОШ “Свети Сава” Дубраве у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

**********

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НАША РАДОСТ” СРБАЦ

СРБАЦ

 ОГЛАС

Опис радног мјеста

Васпитач – 1 извршилац на неодређено вријеме

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске / Босне и Херцеговине

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да се не води кривични поступак и да није правноснажно осуђиван за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са Законом.

Посебни услови:

- Висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, 180 ECTS, први циклус студијског програма.

- Једна година радног искуства на истим или сличним пословима.                                                                       

- Положен стручни испит за рад у јавној установи.

Кандидати су дужни доставити:

1. Пријаву

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење о држављанству

4. Овјерену копију дипломе

5. Увјерење о радном искуству издато од стране послодавца или овјерену  фотокопију радне књижице

6. Љекарско увјерење о општој здравственој способности (само за  кандидата који буде примљен).

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван, Установа ће тражити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић “Наша радост” Србац, Ул. 11 новембра, Србац, са назнаком: “КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају.

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити накнадно контактирани.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу “Глас Српске”.

*********

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО,

ТРГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ 1. (ЛАМЕЛА Б), 78000, БАЊАЛУКА

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за заснивање радног односа на неодређено вријеме

I – Расписује се Јавни конкурс за заснивање радног односа у Републичком секретаријату за законодавство на неодређено вријеме:

‒        Виши сарадник за информатичке послове.

II – Опис послова

Виши сарадник за информатичке послове креира, одржава и ажурира веб-страницу Секретаријата; одржава и ажурира базу података е-Законодавство; учествује у набавци и одржавању информатичке, комуникационе и техничке опреме Секретаријата; чува податке са рачунара; реинсталира оперативне системе Windows; поставља ССД дискове; инсталира и одржава анти-вирусну заштиту и заштиту од Malware; одржава копир-апарате, штампаче и остале апарате који припадају рачунарској опреми; ради на софтверу/програму за плате и основна средства и сл.; пружа техничку подршку у програму “Писарница”; ажурира службене гласнике преко ФТП сервера, одржава сервер и чува податке са сервера; одржава дио Domain controlera AD који припада Секретаријату; подешава, чува и архивира електронску пошту запослених; повезује рачунаре на switch, router и јединствену LAN мрежу; повезује рачунаре на локалну мрежу и додјељује IP адресе; прави UTP каблове и обавља друге послове по налогу начелника одјељења.

III – Услови за пријем у радни однос

‒        Општи услови су:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

б) да је старији од 18 година,

в) да има општу здравствену способност

г) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе,

д) да није отпуштан из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса.

‒        Посебни услови су:

а) VII степен стручне спреме – електротехнички факултет, факултет за информатику, факултет информационих технологија или други факултет – смјер информатика,

б) најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.

IV - Потребна документација

Пријава на јавни конкурс се подноси на прописаном обрасцу који се може  преузети у канцеларији за протокол Републичког секретаријата за законодавство или на интернет страници Републичког секретаријат за законодавство (www.vladars.net – Владине институције – Републички секретаријат за законодавство).

Тачност података наведених у Пријави кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је чланом 86. став 1. к)  Закона о државним службеницима, прецизирано да радни однос престаје, поред осталог, и у случају да се приликом заснивања радног односа прећуте или дају нетачни подаци који су од значаја за заснивање радног односа.

 Уз Пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то фотокопије:

‒        личне карте или пасоша, дипломе о завршеној стручној спреми и увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

          Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом, која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Изабрани кандидат дужан је у року од седам дана од дана објављивања резултата доставити оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

‒        увјерења о држављанству, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о одговарајућој стручној спреми, увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања, увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.

Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих за јавни конкурс и предлагање ранг-листе кандидата у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор кандидата, коју именује директор Републичког секретаријата за законодавство. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове јавног конкурса одбациће се закључком.

V – Рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Републичког секретаријата за законодавство.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања овог конкурса у дневном листу “Глас Српске”. Пријава, са пратећом документацијом подноси се путем поште на адресу: Влада Републике Српске, Републички секретаријат за законодавство, Трг Републике Српске број 1. (ламела Б), 78000, Бањалука или непосредно на Централни протокол Владе Републике Српске, односно на протокол Републичког секретаријата за законодавство, у запечаћеној коверти, са обавезном назнаком “Не отварај – пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Републичком секретаријату за законодавство”.

********

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНЕ РАДОВЕ

“ЕЛМОРАД” ДОО БАЊАЛУКА

УЛ. ИВАНА ФРАЊЕ ЈУКИЋА БР. 11

                                 ОТВАРА

конкурс за пријам радника у стални радни однос за рад на неодређено вријеме у пословној јединици Бањалука. 

1. КВ електро инсталатер                     3  извршиоца

2. ВКВ електро инсталатер                    3  извршиоца

Услови: 

- Возачка дозвола Б категорије,

- За радно мјесто под ред.бр.1, мин.1 год.  искуства

- За радно мјесто под ред.бр.2, мин. 3 год. искуства

- Спремност за рад на терену

Пријаве са CV ом, слати на горе наведену адресу, или на   е-mail: office@elmorad.com

Конкурс остаје отворен 14 дана од дана објављивања.

Бањалука 30.5.2018. године

**********

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА а.д.

Бањалука

Браће Подгорника бр. 8

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Рачуновођа--------------------------------1 извршилац

Услови:

- VII степен стручне спреме, дипл. економиста;

- пожељно радно искуство у струци и лиценца сертификованог рачуновође.

2. ССС, IV степен (машински техничар) 1 извршилац за рад  у Сектору квалитета - рад на радиографији

Радник ће проћи интерну обуку у фирми за радиографско испитивање одливака.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у  дневном листу “Глас Српске”, те на интернет страници Друштва www.linicajelsingrad.com

Пријаве на оглас предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на е-mail marjana.lazic@jel.livar.si

***********

“МЕСИНГ-СТИЛ” СП

СРЕМСКА 44, 78255 АЛЕКСАНДРОВАЦ

Телефон: 051/580-431, 051/580-418

Еmail: mesingstil@gmail.com

ОГЛАС

1.       Предузеће СП “Месинг-стил” прима у радни однос на неодређено вријеме вариоца са искуством у производњи инокс елемената.

2.       Предузеће СП “Месинг-стил” прима у радни однос на неодређено вријеме помоћног радника са и без  искуства у производњи инокс елемената.

**********

ОПШТИНА СРБАЦ

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

СИТНЕШИ

На основу Одлуке број: 257/18 од 25. 5. 2018. године директор  ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Ситнеши објављује:

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 16.5.2018. године у дијелу који се односи на избор наставника математике тачка 2.

Конкурс се у тачки 2. поништава из разлога што се на конкурс није пријавио ниједан верификован наставник који испуњава услове конкурса.

********

ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БАЊАЛУКА, УЛ. КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА БР.78

доноси:

О Д Л У К У

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске

Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста -  глумац/а (1 извршилац).

(Напомена: радни однос у позоришту заснива се у складу са важећим Законом о позоришној дјелатности.)

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:

•        да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

•        да су старији од 18 година,

•        да имају општу здравствену способност,

•        да се против њих не води кривични поступак.

Кандидати треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

•        ВСС - АУ, ФДУ, АСУ, АДУ (VII степен стручне спреме/240 ECTS),

•        Одсјек глума.              

                                                 

Уз пријаву на конкурс/кратку биографију кандидата, са обавезно назначеном адресом пребивалишта и контакт телефоном, кандидати су обавезни доставити:

•        извод из матичне књиге рођених или овјерена копија извода,

•        увјерење о држављанству, не старије од шест (6) мјесеци,

•        диплому или овјерену копију дипломе,

•        увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца или писмена изјава кандидата, овјерена од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

•        увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 3 (три) мјесеца или писмена изјава кандидата, овјерена од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

•        љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од 6 (шест) мјесеци (увјерење се доставља након завршеног поступка пријема кандидата).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

Пријаве доставити лично или путем поште, на адресу: Јавна установа Народно позориште Републике Српске, Ул. Краља Петра И Карађорђевића број 78, 78000 Бањалука, са назнаком: За конкурс.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављена провјера посебних стручних способности (аудиција), а затим и разговор.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске” и на интернет страници Јавне установе Народно позориште Републике Српске.

О времену и мјесту јавне стручне провјере кандидата, кандидати који испуњавају услове конкурса, биће благовремено обавијештени.

         

Одлука ступа на снагу даном доношења.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица