JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.03. 2019. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.03. 2019. godine 15.03.2019 00:37 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.02. 2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

*****************

 

 

JU GIMNAZIJA

Zmaj Jovina br. 13

78 000 BANjALUKA

 

 raspisuje

 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

• Profesor biologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna nastavna norma

 

• Radni odnos iz tačke 1. konkursa će zasnovati lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

 

       Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

 

  Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona, potrebno je dostaviti:

 

          1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

          2. Uvjerenje o državljanstvu,

          3. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

          4. Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

          5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa,

6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,

          7. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju),

          9. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

          - vrsta posla,

          - stepen stručne spreme,       

          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom),

          11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku          zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa),

          12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa),

          13. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

 

       Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

       Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 26.3.2019. godine u 12.40 časova u prostorijama JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Dokumenta dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

*******************

 

JU OŠ “ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ” BANjALUKA

Ul. Branka Zagorca br. 1

78000 BANjALUKA

Tel: 051/431-770

 

 

 raspisuje

KONKURS

   za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - djece poginulih boraca VRS u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

   Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU OŠ “Zmaj Jova Jovanović” Banjaluka po “Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika - djece poginulih boraca”.

 

- Profesor srpskog jezika .............................................. 1 izvršilac

- Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganja stručnog ispita.

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:   

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS;

6. Ovjerenu izjavu da kandidat ranije nije zasnivao radni odnos u svom zvanju i struci, odnosno da nije odradio pripravnički staž.

      Kandidati će od strane komisije za prijem biti obaviješteni o vremenu i mjestu testiranja i intervjua.

      Sva dokumenta koja kandidat dostavlja uz prijavu moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće razmatrati. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole.

************

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

“NIKOLA TESLA” BANjALUKA

Jevrejska 48

 

 raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka, a naduže do 14.6.2019. godine, puna norma.

Pored opštih uslova utvrđenih opštim propisom o radu, kandidati koji se prijavljuju treba da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, da ispunjavaju uslove u pogledu vrste stručne spreme i to diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektronike i telekomunikacija i da ispunjavaju druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju) kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidati su dužni  dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon i kratka biografija kandidata;

2. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana;

5.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

6.       uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

7.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 25.3.2019. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom “Za Komisiju za izbor kandidata”.

**********

“GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD - “MINUTICA”

BANjALUKA

 

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja: Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Bijeljina, Istočno Novo Sarajevo, Prnjavor, Doboj, Derventa, Laktaši, Novi Grad, Kozarska Dubica, Mrkonjić Grad, Brod, Čelinac, Kotor Varoš, Kostajnica, Teslić i Kneževo

 

 

Potrebne kvalifikacije:

-        Minimalno SSS

-        Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

-        Poželjno poznavanje rada na računaru (“MS office”)

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

•        Kopija izvoda iz matične knjige rođenih,

•        Kopija uvjerenja o državljanstvu,

•        Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi.

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem i-mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

 

Molbe dostaviti na adresu:

Za oglas trgovac u kiosku, “Glas srpski - Trgovina” a.d. - “Minutica” Banjaluka,

ulica Skendera Kulenovića br. 93, Banjaluka.

 

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***************

“GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD - “MINUTICA”

BANjALUKA

 

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

•        Banjaluka - više izvršilaca

 

Potrebne kvalifikacije:

-        Minimalno SSS,

-        Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji,

-        Poželjno poznavanje rada na računaru (“MS office”).

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

•        Kopija izvoda iz matične knjige rođenih,

•        Kopija uvjerenja o državljanstvu,

•        Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi.

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem i-mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

 

Molbe dostaviti na adresu:

Za oglas trgovac u kiosku, “Glas srpski - Trgovina” a.d. - “Minutica” Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br. 93, Banjaluka.

 

***********

 

“KOZARAPUTEVI” DOO BANjALUKA

Tunjice b.b.

 

 

 

 

OGLAS

za prijem jednog broja radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

1.       Automehaničar - 2 izvršioca;

2.       Autoelektričar - 2 izvršioca;

3.       Referent nabavke/magacioner - 1 izvršilac;

 

     Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

      Za mjesto pod rednim brojem 1 - srednja stručna sprema, završena škola za automehaničara;

Za mjesto pod rednim brojem 2 - srednja stručna sprema, završena škola za autoelektričara;

      Za mjesto pod rednim brojem 3 - srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač.

                                         

     Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, Filijala Banjaluka.

     Sa izabranim kandidatima će se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme. Po isteku ugovora postoji mogućnost zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

     Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu “Kozaraputevi” d.o.o. Banjaluka, Tunjice b.b. sa naznakom “Prijava na oglas” ili na e-mail adresu: kozaraputevi@fortisgroup.ba

     Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/366-160.

     Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***********

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                              

 

 

 objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

 

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

 

- viši stručni saradnik, 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme.

 

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1. da je državljanin BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

 

Posebni uslovi:

 

1. završen pravni fakultet,

2. položen pravosudni ispit i

3. iskustvo u radu na pravnim poslovima najmanje tri godine.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 

1. fotokopiju lične karte ili pasoša;

2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

3. fotokopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,

4. fotokopiju uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na pravnim poslovima izdatu od poslodavca,

5. za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

 

Izbor kandidata vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave i na osnovu ulaznog intervjua sa kandidatima. Ulazni intervju sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće komisija za sprovođenje javnog konkursa.

 

Radni odnos će se zasnovati nakon ulaznog intervjua po ovom konkursu, a na osnovu konačne odluke predsjednice suda.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na pravnim poslovima izdatih od poslodavca, uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri)mjeseca.

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i njeb stranici suda njnjnj.okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, odbaciće se zaključkom.

 

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

*************

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                              

 

 objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

 

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

 

- sudski asistent - daktilograf, 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme.

 

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1. da je državljanin BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

Posebni uslovi:

 

1. stručna sprema:

- IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili

- druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase ili

- III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespondent,

2. radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i

3. poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 

1. fotokopiju lične karte ili pasoša;

2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

3. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase za lica sa drugom stručnom spremom IV stepena, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase;

4. fotokopiju uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdate od poslodavca,

5. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru;

6. za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

 

Komisija za sprovođenje javnog konkursa, sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, obaviće testiranje u skladu sa aktima Suda i ulazni intervju sa kandidatima.

 

Radni odnos će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke predsjednice suda.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase za lica sa drugom stručnom spremom IV stepena, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od poslodavca, uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri)mjeseca.

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i njeb stranici suda www.okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, odbaciće se zaključkom.

 

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

 *********

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

BANjALUKA

 

 objavljuje

 

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

I - Naziv i pozicija radnog mjesta

 

1. Rukovodilac Odsjeka za opšte, personalne i druge poslove podrške ................... broj izvršilaca 1 (jedan)

- radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

2. Pripravnik - dipl. pravnik………………….. broj izvršilaca 2 (dva)

- pripravnik zasniva radni odnos na određeno vrijeme na period od 2 godine

 

3. Pripravnik - dipl. pravnik (volonter)….… broj izvršilaca 2 ( dva )

          - sa pripravnikom se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju na period od 2 godine

 

4. Referent za unos podataka i upravljanje predmetima-upisničar ….. broj izvršilaca 1 (jedan)

          - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

 

5. Tužilački asistent - daktilograf…….. broj izvršilaca 1 (jedan)

-        radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

6. Tužilački asistent - daktilograf…….. broj izvršilaca 1 (jedan)

- radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do završetka projekta u kojem se realizuje budžetska podrška za rad na predmetima ratnih zločina

 

7. Spremačica radnog prostora…………… broj izvršilaca 1 (jedan)

-        radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

II - Opis poslova

 

Pozicija 1. - Rukovodilac Odsjeka za opšte, personalne i druge poslove podrške prati pozitivne zakonske propise i učestvuje u pripremi opštih i drugih akata i materijala iz djelokruga rada tužilaštva, rješava jedinstvene upravne stvari u prvom stepenu na osnovu podataka iz službenih evidencija, pravi plan rada odsjeka, osigurava racionalno korištenje materijalnih i ljudskih potencijala odsjeka, izrađuje nacrte rješenja u vezi s radnim odnosima zaposlenih u tužilaštvu, vodi bibliotekarske poslove tužilaštva, vodi upisnik “P”, obavlja i druge poslove određene po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

 

Pozicija 2. i 3. - Pripravnici zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme ili zaključuju ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radi sticanja praktičnog iskustva na svim poljima rada u tužilaštvima i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita. Pripravnici se u određenom periodu svoje službe upućuju na praktičan rad u osnovne i okružne sudove. Edukacija tužilačkih pripravnika odvija se u skladu sa Pravilnikom o obavljanju pripravničkog staža tužilačkih pripravnika u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci i programom početne obuke, koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca.

 

Pozicija 4. - Upisničar registruje dokumenta (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumenta koja iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa na uvid strankama uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca i drugih poslova predviđenih Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tužioca, sekretara i šefa pisarnice.

 

Pozicija 5. i 6. - Tužilački asistent - daktilograf obavlja poslove kreiranja tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registrovanje pratećih priloga uz dokument, registrovanje svih radnji po naredbi tužioca te izvršavanje drugih zadataka dodijeljenih od strane tužioca, u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvu.

 

Pozicija 7. - Spremačica radnog prostora obavlja sve poslove čišćenja radnih i drugih prostorija, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka.

 

 

 III - Opšti uslovi

 

1) da je državljanin RS ili BiH,

2) da je stariji od 18 godina,

3)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)      da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5)      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

IV - Posebni uslovi

 

Za poziciju 1: VSS ili VŠS diplomirani pravnik i najmanje dvije godine radnog iskustva ­na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru

             

Za poziciju 2. i 3: VSS diplomirani pravnik

 

Za poziciju 4: SSS-– IV stepen stručne spreme sa najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i sa poznavanjem rada na računaru;

 

Za poziciju 5. i 6: SSS - društvenog smjera ili daktilograf I-a ili I-b klase sa najmanje šest mjeseci radnog iskustva na daktilografskim poslovima, poznavanje rada na računaru.

 

Za poziciju 7: Osmogodišnja škola

 

 

V - Potrebna dokumenta

 

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba, u dijelu “konkursi za upražnjene pozicije”, a može se dobiti i u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, ul. Vladike Platona b.b.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je propisima koji regulišu radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu u originalu ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-        Lična karta ili pasoš,

-        Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-        Diploma o završenom studiju za poziciju 1, 2, 3, odnosno svjedočanstvo o završenoj školi za poziciju 4, 5, 6. i 7,

-  Uvjerenje ili potvrda o traženom radnom iskustvu za pozicije 1, 4, 5. i 6.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidati dužni su u roku 7 (sedam) dana od dana prijema odluke i obavještenja o izboru dostaviti originalne ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci sljedećih dokumenata:

-        uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

-        uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu,

-        uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

 

VI - Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično, putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, ul. Vladike Platona b.b, 78000 Banja Luka, sa naznakom: “Prijava na konkurs” ili elektronskom prijavom putem njeb sajta Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka sa tačnom naznakom radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem njeb sajta obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave da dođe u tužilaštvo i prijavu potpiše (lično ili preko punomoćnika, koji će tada priložiti i ovjerenu punomoć), te predati/dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

         

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prije donošenja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se intervju za pozicije pod rednim brojem 2, 3. i 7; intervju i testiranje provjerom poznavanja rada na računaru za pozicije pod rednim brojem 1, 4, 5. i 6, s tim što će se za pozicije pod rednim brojem 5. i 6. obaviti i provjera brzine i tačnosti kucanja.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno, najdalje u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

         

*****************

 

SP “ZELENO NARUČI”

Srpska 101, BANjALUKA

Telefon: 066-190-923

raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme

 

 

 

- Kuvar ……………………………………………………… 2 izvršioca

 

 

Mjesto rada Banjaluka

Oglas otvoren do 31.3.2019.

 

Kandidati zainteresovani za rad mogu se prijaviti na oglas putem navedenih kontakata: SP “Zeleno naruči”, Srpska 101, Banjaluka, Telefon: 066-190-923

*******

“CITADELA” SP

Kralja Alfonsa XIII broj 2

Telefon: 051-226-805

raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

 

 

- Poslastičar sa iskustvom ……………………………………..2 izvršioca

 

Oglas ostaje otvoren do 31.3.2019. godine.

 

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove mogu se prijaviti na oglas putem telefona ili doći lično na adresu: “Citadela” SP, Kralja Alfonsa XIII 2, Banjaluka.

 **********

“BOND” DOO Agencija za obezbjeđenje lica i imovine potražuje

Tel. 051/300-845 i 051/347-260

 e-mail: sretobond@gmail.com

OGLAS

 

 

Zbog povećanja obima poslova “BOND” d.o.o. Agencija za obezbjeđenje lica i imovine potražuje:

• 2 radnika ili pripravnika sa srednjom elektrotehničkom školom, IV stepen, smjer tehničar telekomunikacija ili tehničar elektronike,

• 30 radnika ili pripravnika sa bilo kojom srednjom stručnom spremom, za poslove fizičkog obezbjeđenja,

• 8 radnika za rad u monitoring centru, VSS ili SSS,

• 4 radnika na poslovima protivpožarne zaštite, SSS, da posjeduju uvjerenje o položenom ispitu za vatrogasca.

 

Svi kandidati moraju biti državljani RS - BiH, da nisu kažnjavani i da imaju ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci.

Svi zainteresovani moraju da se jave u sjedište firme u ul. Stevana Markovića br. 16 Banjaluka.

 

Tel. 051/300-845 i 051/347-260 ili na e-mail: sretobond@gmail.com

 **************

DDC MLS DOO

BRAĆE PODGORNIKA BB, 78000 BANjALUKA

 

 

Oglas

za prijem u radni odnos na poziciju

 

- Administrator za obradu carinskih dokumenata za njemački jezik

 

Broj izvršilaca: 30

 

Rad neodređeno vrijeme

 

Mjesto rada/regija: Banjaluka

 

Opis radnog mjesta:

Organizovanje plaćanja, poreza i carina na pošiljke. Priprema i obrada dokumentacije o uvozu i izvozu u skladu sa carinskim propisima, zakonima i procedurama.

Pratiti pošiljke kroz proces carinjenja pa sve do klijentove destinacije.

Obračun carine i troškova pošiljke.

Biti u toku sa promjenama u zakonima ili propisima o uvozu i izvozu čitajići aktuelnu literaturu, razvijati interakciju sa kolegama.

Zatražiti ili izraditi potrebnu dokumentaciju o uvozu, kao što su carinske fakture, potvrde o porijeklu i dokumente o kontroli tereta.

Pratiti stope carina i poreza na robu koja se uvozi, a na temelju saveznih tarifa i troškova.

Podnositi zahtjeve za tarifne koncesije ili povrat carine.

Pripremati dokumentaciju za pošiljaoce koji mogu podnijeti žalbu na carinu.

Pripremati dokumentaciju o usklađenosti.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Imate iskustvo u korišćenju Microsoft Office Tools (Word i Excel)

Imate iskustvo u čitanju i razumijevanju dokumentacije napisane na engleskom jeziku

Poznajete njemački jezik

Posjedujete minimalno diplomu o završenoj srednjoj stručnoj školi

Imate odlične komunikacione vještine

Imate sposobnost brzog prilagođavanja međunarodnom timu

Možete raditi u skladu sa visokim standardima kompanije

Sposobni ste raditi u užurbanom okruženju

Razumijete povjerljivost podataka

Možete raditi u dvije smjene

 

Datum isteka oglasa: 5.4.2019.

 

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedeni email: posao@ddcce.ba.

*************

DDC MLS DOO

BRAĆE PODGORNIKA BB, 78000 BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem

u radni odnos na poziciju

-  Administrator za obradu carinskih dokumenata za francuski jezik

 

Broj izvršilaca: 30

 

Rad na određeno vrijeme

 

Mjesto rada/regija: Banjaluka

 

Opis radnog mjesta: 

Organizovanje plaćanja, poreza i carina na pošiljke. Priprema i obrada dokumentacije o uvozu i izvozu u skladu sa carinskim propisima, zakonima i procedurama.

Pratiti pošiljke kroz proces carinjenja pa sve do klijentove destinacije.

Obračun carine i troškova pošiljke.

Biti u toku sa promjenama u zakonima ili propisima o uvozu i izvozu čitajići aktuelnu literaturu, razvijati interakciju sa kolegama.

Zatražiti ili izraditi potrebnu dokumentaciju o uvozu, kao što su carinske fakture, potvrde o porijeklu i dokumente o kontroli tereta.

Pratiti stope carina i poreza na robu koja se uvozi, a na temelju saveznih tarifa i troškova.

Podnositi zahtjeve za tarifne koncesije ili povrat carine.

Pripremati dokumentaciju za pošiljaoce koji mogu podnijeti žalbu na carinu.

Pripremati dokumentaciju o usklađenosti.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Imate iskustvo u korišćenju Microsoft Office Tools (Word i Excel)

Imate iskustvo u čitanju i razumijevanju dokumentacije napisane na engleskom jeziku

Poznajete francuski jezik

Posjedujete minimalno diplomu o završenoj srednjoj stručnoj školi

Imate odlične komunikacione vještine

Imate sposobnost brzog prilagođavanja međunarodnom timu

Možete raditi u skladu sa visokim standardima kompanije

Sposobni ste raditi u užurbanom okruženju

Razumijete povjerljivost podataka

Možete raditi u dvije smjene

 Datum isteka oglasa: 5.4.2019.

 

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedeni email: posao@ddcce.ba.

 

***********

 

DDC MLS DOO

BRAĆE PODGORNIKA BB, 78000 BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju 

 

- Administrator za obradu carinskih dokumenata za italijanski jezik

 

 

Broj izvršilaca: 30

Rad na određeno vrijeme

Mjesto rada/regija: Banjaluka

 

 

Opis radnog mjesta: 

Organizovanje plaćanja, poreza i carina na pošiljke. Priprema i obrada dokumentacije o uvozu i izvozu u skladu sa carinskim propisima, zakonima i procedurama.

Pratiti pošiljke kroz proces carinjenja pa sve do klijentove destinacije.

Obračun carine i troškova pošiljke.

Biti u toku sa promjenama u zakonima ili propisima o uvozu i izvozu čitajići aktuelnu literaturu, razvijati interakciju sa kolegama.

Zatražiti ili izraditi potrebnu dokumentaciju o uvozu, kao što su carinske fakture, potvrde o porijeklu i dokumente o kontroli tereta.

Pratiti stope carina i poreza na robu koja se uvozi, a na temelju saveznih tarifa i troškova.

Podnositi zahtjeve za tarifne koncesije ili povrat carine.

Pripremati dokumentaciju za pošiljaoce koji mogu podnijeti žalbu na carinu.

Pripremati dokumentaciju o usklađenosti.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Imate iskustvo u korišćenju Microsoft Office Tools (Word i Excel)

Imate iskustvo u čitanju i razumijevanju dokumentacije napisane na engleskom jeziku

Poznajete italijanski jezik

Posjedujete minimalno diplomu o završenoj srednjoj stručnoj školi

Imate odlične komunikacione vještine

Imate sposobnost brzog prilagođavanja međunarodnom timu

Možete raditi u skladu sa visokim standardima kompanije

Sposobni ste raditi u užurbanom okruženju

Razumijete povjerljivost podataka

Možete raditi u dvije smjene

 Datum isteka oglasa: 5.04.2019.

 

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedeni email: posao@ddcce.ba.

 

JELŠINGRAD LIVAR

LIVNICA ČELIKA a.d.

BANjALUKA

Braće Podgornika br. 8

 

  KONKURS

 za prijem radnika u radni odnos

 

- Komercijalista ---------------------- 1 izvršilac

 

Uslovi:

- VII ili VI stepen stručne spreme (VSS / VŠS),

- poznavanje rada na računaru;

- poznavanje engleskog jezika;

- vozačka dozvola B kategorije;

- komunikativnost, odgovornost i samoinicijativnost;

- izrazite pregovaračke i organizacione sposobnosti;

- poželjno radno iskustvo u komercijalnim poslovima.

 

 

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com, te 30 dana na portalu posao.banjaluka.com.

Prijave na oglas za ličnu ličnu opremu i slanje pošte na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banjaluka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na email: mirjana.lazic@jel.livar.si

 

**************

JU OŠ “JOVAN CVIJIĆ”

Banjaluka, Đure Jakšića 14

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

• Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, puna norma, 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećem Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

- da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

- da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

 

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

• Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

• Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će se naknadno obavijestiti o datumu i vremenu testiranja i intervjua.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom “za Konkurs”.

 

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***************

JU OŠ ,”JOVAN CVIJIĆ” BANjALUKA

Đure Jakšića 14, 78 000 Banjaluka

PONOVNI  KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

• Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, nepuna norma – 8 časova, 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećim Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

- da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

- da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

 

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

• Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

• Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

 

Ukoliko se ne prijave kandidati sa stručnim ispitom, primiće se radnik bez stručnog.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će se naknadno obavijestiti o datumu i vremenu testiranja i intervjua.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom “za Konkurs”.

 

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***********

“RAPIĆ” DOO

 GRADIŠKA

 

 raspisuje 

OGLAS

za radno mjesto:

 

- Pomoćni radnik u proizvodnji

 

Uslovi:

Srednja stručna sprema ili završena osnovna škola;

Sposobnost za rad u timu i dinamičnom okruženju;

Radno iskustvo je poželjno;

Preciznost, okretnost i brzina u radu;

Fizička spretnost;

Fleksibilnost u poslu i odgovornost u izvršavanju radnih zadataka.

 

Opis radnog mjesta:

• Obavljanje manje složenih poslova vezanih za pripremu sirovina i manipulacija istim u proizvodnom pogonu;

• Obavljanje poslova vezanih za pakovanje i skladištenje gotovog proizvoda u proizvodnom pogonu;

• Kontrola rada opreme i mašina;

• Vođenje propisanih evidencija u proizvodnji;

• Čišćenje i dezinfekcija radne opreme i radne okoline;

• Obavljanje svih ostalih poslova prema nalogu nadređenog.

 

Nudimo:

Siguran posao i primanja;

Mogućnost napredovanja;

Rad u preduzeću koji je lider na tržištu BiH u prodaji stočne hrane;

Pozitivnu radnu atmosferu i rad u izrazito mladom, zdravom i profesionalnom okruženju.

Ukoliko posjedujete sve što nam je potrebno, pošaljite svoj CV zajedno sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih uslova na:

• e- mail  adresu: info@rapic.ba ili

• poštom na adresu: “RAPIĆ” d.o.o. Gradiška, Put srpske vojske 69, 78 400 Gradiška (sa naznakom “Prijava na oglas”)

Broj pozicija: 2

Regija: Gradiška

 

Prijave se mogu dostaviti do 21.3.2019. godine. Samo oni kandidati koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor.

******************

 

REPUBLIKA SRPSKA

OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”

GORNjI PODGRADCI 78405

tel:051/899 010, 899 011, 899 012

e-mail: os037@skolers.org

  raspisuje:

           JAVNI KONKURS

  za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor  istorije - 1 izvršilac 4 časa (nepuna norma), lice sa radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom  na određeno vrijeme  do kraja školske godine (31.8.2019.). Rad po rasporedu  časova  utorak i petak

2. Profesor hemije - 1 izvršilac   6  časova (nepuna norma) lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka radnika s porodiljskog odsustva. Rad po rasporedu  časova utorak i petak .

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos :

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih i ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu  a prije  zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti (škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Posebni uslovi:

- za nastavnika pod rednim brojem 1.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor istorije  ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

- za nastavnika pod rednim brojem 2. da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor hemije ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom  radu;

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104.  Stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja  su stekla  radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica  koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju,  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune  prijave  kandidata na javni konkurs  neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti   25.3.2019. godine sa početkom u  12  časova u prostorijama  škole.

Kandidati se neće pozivati  posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu  ili  intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)  dana  od dana objavljivanja u dnevnom  listu “Glas Srpske”.

Prijave sa dokumentacijom  dostavljaju se na adresu škole: OŠ “, Mladen Stojanović” G. Podgradci  78405 Gornji Podgradci.           

******************

REPUBLIKA SRPSKA                                                                                                                                               

JU OŠ “MEŠA SELIMOVIĆ”                                                                                                                                                                                                                              

78 434 NASEOBINA LIŠNjA                                                                                                                                

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

- Profesor razredne nastave – 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom– rad na određeno vrijeme, do kraja nastave u školskoj 2018/2019 godini

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi .

 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, i spiskom priložene dokumentacije  kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju:

 

1.   Da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2.  Da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3.  Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,

5.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

9.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

12.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Kandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu:

 JU OŠ “Meša Selimović”, Naseobina Lišnja, 78 434 sa naznakom “Za Konkurs”.

 

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, komisija će pisanim putem obavijestiti o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

*************

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” ŽIVINICE - KNEŽEVO

Živinice bb.

Tel: 051/597-123

 

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

1. Nastavnik/profesor za nastavni predmet srpski jezik 13 časova..... 1 izvršilac na neodređeno sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. ovog zakona.

 

Komisija za prijem pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave

neće se razmatrati.

 

Napomena: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Vuk Karadžić” Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti  ovjerene kopije svih  dokumenata sa naznakom “prijava na konkurs”  koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

Kontakt telefon: 051/597-123-škola.  

**********

 

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” SITNICA

Sitnica br.23 - Opština Ribnik

Tel: 050/421-026

e-mail: os050@skolers.org

 raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Bibliotekar škole - 1 izvršilac, radna norma iznosi 21,67  % , na određeno radno vrijeme, 8  %  do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a 13,67  % do povratka radnika sa funkcije. Potrebno radno iskustvo (minimalno 1 godina)  i položen stručni ispit.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi, kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104 i članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su

 

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8  (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto bibliotekara škole”, na adresu: JU OŠ “Petar Kočić” Sitnica, Sitnica 23, broj pošte 79283 Sitnica.

__________________________________________________________________________

 

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” SITNICA

Sitnica br.23 - Opština RIBNIK

Tel: 050/421-026

e-mail: os050@skolers.org.org

 

 

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17) JU OŠ “Petar Kočić” Sitnica raspisuje

 

ISPRAVKU KONKURSA BROJ 130/19,

datum 4.3.2019. godine

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Nastavnik informatike, pripravnik -1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do kraja drugog polugodišta školske 2019/2020. godine.

 

U konkursu je navedeno do kraja drugog polugodišta 2018/2019. god. i ispravlja se riječima do kraja drugog polugodišta 2019/2020 godine kao što je navedeno u ispravci.

 ****************

“PROLETER” SA P.O. KOTOR VAROŠ

 Upravni odbor Stambene zadruge “Proleter” sa p.o. Kotor Varoš

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

Za izbor i imenovanje direktora Stambene zadruge “Proleter” sa p.o. Kotor Varoš

 

I Osnov

Upravni odbor Stambene zadruge “Proleter” sa p.o. imenuje direktora Zadruge

 

II Opis poslova

Nadležnost, poslovi, obaveze i odgovornost direktora  Zadruge utvrđene su odredbama  člana  58-64 Zadružnih pravila Stambene zadruge “Proleter” sa p.o.

Kotor Varoš

 

III Mandat

Mandat direktora Zadruge je period od četiri godine.

 

IV Status

Aktom o imenovanju direktora Zadruge  uređuje  se radno-pravni status, a plata, ostala primanja i druge obaveza regulišu se menadžerskim ugovorom.

 

V Uslovi

1. da je stariji od 18 godina - izvod  iz matične knjige rođenih

2. da ima opštu zdravstvenu  sposobnost - ljekarsko uvjerenje

3. da ima visoku ili višu stručnu spremu tehničkog ili društvenog  smjera - diploma .

4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva  na istim ili sličnim poslovima –

   uvjerenje

5.  da  posjeduje stručne i organizatorske sposobnosti za rad - potvrda

6.  da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za povredu

     propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koji ga čini nepodobnim za

      obavljanje dužnosti direktora Zadruge-potvrda

7.  da se protiv njega ne vodi krivični postupak- potvrda

VI   Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova  .

       Dokaz/dokumenti/ dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VII  Prijave se mogu dostaviti lično  ili poštom na adresu:

              Stambena zadruga “Proleter”sa p.o. Kotor Varoš

              Sa naznakom : Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora SZ “Proleter”sa p.o.

                                        Kotor  Varoš

 

 

   Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

 

      Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u postupak izbora.

 © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica