ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.03. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.03. 2019. године 15.03.2019 00:37 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.02. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

*****************

 

 

ЈУ ГИМНАЗИЈА

Змај Јовина бр. 13

78 000 БАЊАЛУКА

 

 расписује

 

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

• Професор биологије, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна наставна норма

 

• Радни однос из тачке 1. конкурса ће засновати лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

       Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о критеријумима и процедури за пријем радника у радни однос у средњој школи  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

 

  Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона, потребно је доставити:

 

          1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

          2. Увјерење о држављанству,

          3. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

          4. Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

          5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи, просјек оцјена се може доказати овјереном копијом индекса,

6. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци,

          7. Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем затражити за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању),

          9. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

10. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види:

          - врста посла,

          - степен стручне спреме,       

          - дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом),

          11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску          заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса),

          12. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса),

          13. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса).

 

       Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

       Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 26.3.2019. године у 12.40 часова у просторијама ЈУ Гимназије Бањалука, Змај Јовина 13.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Документа доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

*******************

 

ЈУ ОШ “ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ” БАЊАЛУКА

Ул. Бранка Загорца бр. 1

78000 БАЊАЛУКА

Тел: 051/431-770

 

 

 расписује

КОНКУРС

   за пријем приправника са високом стручном спремом - дјеце погинулих бораца ВРС у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци.

   Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у ЈУ ОШ “Змај Јова Јовановић” Бањалука по “Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника - дјеце погинулих бораца”.

 

- Професор српског језика .............................................. 1 извршилац

- Приправник се прима у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и полагања стручног испита.

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доказује увјерењем о неосуђиваности; (Школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:   

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС;

6. Овјерену изјаву да кандидат раније није заснивао радни однос у свом звању и струци, односно да није одрадио приправнички стаж.

      Кандидати ће од стране комисије за пријем бити обавијештени о времену и мјесту тестирања и интервјуа.

      Сва документа која кандидат доставља уз пријаву морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана јавног објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе.

************

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊАЛУКА

Јеврејска 48

 

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме због замјене привремено одсутног радника до његовог повратка, а надуже до 14.6.2019. године, пуна норма.

Поред општих услова утврђених општим прописом о раду, кандидати који се пријављују треба да испуњавају посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању, да испуњавају услове у погледу врсте стручне спреме и то дипломирани инжењер електротехнике, смјер електронике и телекомуникација и да испуњавају друге услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци ван школе у трајању од најмање годину дана (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању) као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидати су дужни  доставити сљедећу документацију:

1. пријаву на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон и кратка биографија кандидата;

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање годину дана;

5.       извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

6.       увјерење о држављанству РС или БиХ;

7.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 25.3.2019. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

**********

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - “МИНУТИЦА”

БАЊАЛУКА

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја: Бањалука, Приједор, Градишка, Бијељина, Источно Ново Сарајево, Прњавор, Добој, Дервента, Лакташи, Нови Град, Козарска Дубица, Мркоњић Град, Брод, Челинац, Котор Варош, Костајница, Теслић и Кнежево

 

 

Потребне квалификације:

-        Минимално ССС

-        Радно искуство у трговини/малопродаји

-        Пожељно познавање рада на рачунару (“MS office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

•        Копија извода из матичне књиге рођених,

•        Копија увјерења о држављанству,

•        Копија дипломе о завршеној стручној спреми.

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем и-мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина” а.д. - “Минутица” Бањалука,

улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***************

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - “МИНУТИЦА”

БАЊАЛУКА

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

•        Бањалука - више извршилаца

 

Потребне квалификације:

-        Минимално ССС,

-        Радно искуство у трговини/малопродаји,

-        Пожељно познавање рада на рачунару (“МS office”).

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

•        Копија извода из матичне књиге рођених,

•        Копија увјерења о држављанству,

•        Копија дипломе о завршеној стручној спреми.

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем и-мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина” а.д. - “Минутица” Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

 

***********

 

“КОЗАРАПУТЕВИ” ДОО БАЊАЛУКА

Туњице б.б.

 

 

 

 

ОГЛАС

за пријем једног броја радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

 

Оглас за радна мјеста:

1.       Аутомеханичар - 2 извршиоца;

2.       Аутоелектричар - 2 извршиоца;

3.       Референт набавке/магационер - 1 извршилац;

 

     Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

      За мјесто под редним бројем 1 - средња стручна спрема, завршена школа за аутомеханичара;

За мјесто под редним бројем 2 - средња стручна спрема, завршена школа за аутоелектричара;

      За мјесто под редним бројем 3 - средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије, активан возач.

                                         

     Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бањалука.

     Са изабраним кандидатима ће се закључити уговор о раду на одређено вријеме. По истеку уговора постоји могућност закључења уговора о раду на неодређено вријеме.

     Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу “Козарапутеви” д.о.о. Бањалука, Туњице б.б. са назнаком “Пријава на оглас” или на е-mail адресу: kozaraputevi@fortisgroup.ba

     Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/366-160.

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***********

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                              

 

 

 објављује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

 

- виши стручни сарадник, 2 (два) извршиоца, на неодређено вријеме.

 

 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

 

1. да је држављанин БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

 

Посебни услови:

 

1. завршен правни факултет,

2. положен правосудни испит и

3. искуство у раду на правним пословима најмање три године.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

 

1. фотокопију личне карте или пасоша;

2. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

3. фотокопију увјерења о положеном правосудном испиту,

4. фотокопију увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на правним пословима издату од послодавца,

5. за испуњавање општих услова из тачака 4. и 5. сви кандидати дужни су доставити писмену изјаву овјерену од стране надлежног органа.

 

Избор кандидата вршиће се на основу документације приложене уз пријаве и на основу улазног интервјуа са кандидатима. Улазни интервју са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће комисија за спровођење јавног конкурса.

 

Радни однос ће се засновати након улазног интервјуа по овом конкурсу, а на основу коначне одлуке предсједнице суда.

 

Кандидат који буде изабран дужан је приликом ступања на рад доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерења о држављанству Босне и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о одговарајућој стручној спреми, увјерења о положеном правосудном испиту, увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на правним пословима издатих од послодавца, увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у суду.

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од 3 (три)мјесеца.

 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и њеб страници суда њњњ.окрузнисуд-бл.цом. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове, одбациће се закључком.

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 12.

*************

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                              

 

 објављује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

 

- судски асистент - дактилограф, 2 (два) извршиоца, на неодређено вријеме.

 

 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

 

1. да је држављанин БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса.

 

Посебни услови:

 

1. стручна спрема:

- IV степен стручне спреме, управна или економска школа, занимање: дактилограф администратор, биротехничар, правни техничар, управни техничар, административно-управни техничар, административни техничар, пословно-правни техничар, пословни техничар, економски техничар или

- друга стручна спрема IV степена и звање дактилографа прве “А” и “Б” класе или

- III степен стручне спреме, занимање дактилокореспондент,

2. радно искуство 6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима и

3. познавање рада на рачунару.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

 

1. фотокопију личне карте или пасоша;

2. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

3. фотокопију увјерења, потврде или дипломе за звање дактилографа прве “А” и “Б” класе за лица са другом стручном спремом IV степена, гдје је потребно звање дактилографа прве “А” и “Б” класе;

4. фотокопију увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издате од послодавца,

5. фотокопију увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару;

6. за испуњавање општих услова из тачака 4. и 5. сви кандидати дужни су доставити писмену изјаву овјерену од стране надлежног органа.

 

Комисија за спровођење јавног конкурса, са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, обавиће тестирање у складу са актима Суда и улазни интервју са кандидатима.

 

Радни однос ће се засновати након спроведеног поступка по овом конкурсу, на основу коначне одлуке предсједнице суда.

 

Кандидат који буде изабран дужан је приликом ступања на рад доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерења о држављанству Босне и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о одговарајућој стручној спреми, увјерења, потврде или дипломе за звање дактилографа прве “А” и “Б” класе за лица са другом стручном спремом IV степена, гдје је потребно звање дактилографа прве “А” и “Б” класе, увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од послодавца, увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару, увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у суду.

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од 3 (три)мјесеца.

 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и њеб страници суда www.okruznisud-bl.com. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове, одбациће се закључком.

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 12.

 *********

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

БАЊАЛУКА

 

 објављује

 

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

I - Назив и позиција радног мјеста

 

1. Руководилац Одсјека за опште, персоналне и друге послове подршке ................... број извршилаца 1 (један)

- радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

2. Приправник - дипл. правник………………….. број извршилаца 2 (два)

- приправник заснива радни однос на одређено вријеме на период од 2 године

 

3. Приправник - дипл. правник (волонтер)….… број извршилаца 2 ( два )

          - са приправником се закључује уговор о стручном оспособљавању и усавршавању на период од 2 године

 

4. Референт за унос података и управљање предметима-уписничар ….. број извршилаца 1 (један)

          - радни однос се заснива на одређено вријеме до повратка раднице са боловања

 

5. Тужилачки асистент - дактилограф…….. број извршилаца 1 (један)

-        радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

6. Тужилачки асистент - дактилограф…….. број извршилаца 1 (један)

- радни однос се заснива на одређено вријеме до завршетка пројекта у којем се реализује буџетска подршка за рад на предметима ратних злочина

 

7. Спремачица радног простора…………… број извршилаца 1 (један)

-        радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

II - Опис послова

 

Позиција 1. - Руководилац Одсјека за опште, персоналне и друге послове подршке прати позитивне законске прописе и учествује у припреми општих и других аката и материјала из дјелокруга рада тужилаштва, рјешава јединствене управне ствари у првом степену на основу података из службених евиденција, прави план рада одсјека, осигурава рационално кориштење материјалних и људских потенцијала одсјека, израђује нацрте рјешења у вези с радним односима запослених у тужилаштву, води библиотекарске послове тужилаштва, води уписник “П”, обавља и друге послове одређене по налогу главног тужиоца и секретара тужилаштва.

 

Позиција 2. и 3. - Приправници заснивају радни однос на одређено вријеме или закључују уговор о стручном оспособљавању и усавршавању ради стицања практичног искуства на свим пољима рада у тужилаштвима и стицања услова за полагање правосудног испита. Приправници се у одређеном периоду своје службе упућују на практичан рад у основне и окружне судове. Едукација тужилачких приправника одвија се у складу са Правилником о обављању приправничког стажа тужилачких приправника у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци и програмом почетне обуке, коју утврђује Центар за едукацију судија и тужилаца.

 

Позиција 4. - Уписничар региструје документа (поднеске) пристигле на већ постојеће предмете и документа која иницирају отварање новог предмета, односно фазе, издаје потврде о пријему, креира омот списа, врши припремање и преузимање предмета, улагање поднесака и доставница, давање списа на увид странкама уз претходно одобрење поступајућег тужиоца или главног тужиоца и других послова предвиђених Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштвима, обавља и друге послове по налогу главног тужиоца, секретара и шефа писарнице.

 

Позиција 5. и 6. - Тужилачки асистент - дактилограф обавља послове креирања тужилачких писмена по наредби тужиоца, регистровање пратећих прилога уз документ, регистровање свих радњи по наредби тужиоца те извршавање других задатака додијељених од стране тужиоца, у складу са Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштву.

 

Позиција 7. - Спремачица радног простора обавља све послове чишћења радних и других просторија, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека.

 

 

 III - Општи услови

 

1) да је држављанин РС или БиХ,

2) да је старији од 18 година,

3)      да има општу здравствену способност,

4)      да се против њега не води кривични поступак и

5)      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

 

IV - Посебни услови

 

За позицију 1: ВСС или ВШС дипломирани правник и најмање двије године радног искуства ­на истим или сличним пословима, познавање рада на рачунару

             

За позицију 2. и 3: ВСС дипломирани правник

 

За позицију 4: ССС-– IV степен стручне спреме са најмање шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима и са познавањем рада на рачунару;

 

За позицију 5. и 6: ССС - друштвеног смјера или дактилограф И-а или И-б класе са најмање шест мјесеци радног искуства на дактилографским пословима, познавање рада на рачунару.

 

За позицију 7: Осмогодишња школа

 

 

V - Потребна документа

 

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba, у дијелу “конкурси за упражњене позиције”, а може се добити и у Окружном јавном тужилаштву Бањалука, ул. Владике Платона б.б.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је прописима који регулишу радне односе прописано да запосленом престаје радни однос у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке, који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу у оригиналу или овјерене копије сљедећих докумената:

-        Лична карта или пасош,

-        Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

-        Диплома о завршеном студију за позицију 1, 2, 3, односно свједочанство о завршеној школи за позицију 4, 5, 6. и 7,

-  Увјерење или потврда о траженом радном искуству за позиције 1, 4, 5. и 6.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Изабрани кандидати дужни су у року 7 (седам) дана од дана пријема одлуке и обавјештења о избору доставити оригиналне или овјерене копије не старије од 6 (шест) мјесеци сљедећих докумената:

-        увјерење да се не води кривични поступак,

-        увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву,

-        увјерење о општој здравственој способности.

 

 

VI - Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова се могу доставити лично, путем поште на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, ул. Владике Платона б.б, 78000 Бања Лука, са назнаком: “Пријава на конкурс” или електронском пријавом путем њеб сајта Окружног јавног тужилаштва Бањалука са тачном назнаком радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем њеб сајта обавезан је у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве да дође у тужилаштво и пријаву потпише (лично или преко пуномоћника, који ће тада приложити и овјерену пуномоћ), те предати/доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

         

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Прије доношења одлуке о избору са пријављеним кандидатима, који испуњавају опште и посебне услове конкурса, обавиће се интервју за позиције под редним бројем 2, 3. и 7; интервју и тестирање провјером познавања рада на рачунару за позиције под редним бројем 1, 4, 5. и 6, с тим што ће се за позиције под редним бројем 5. и 6. обавити и провјера брзине и тачности куцања.

О времену и мјесту тестирања кандидати ће бити обавијештени накнадно, најдаље у року од 7 дана од затварања конкурса, писменим путем или телефонским путем, те је потребно у пријави обавезно навести и контакт телефон.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

         

*****************

 

СП “ЗЕЛЕНО НАРУЧИ”

Српска 101, БАЊАЛУКА

Телефон: 066-190-923

расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

 

 

 

- Кувар ……………………………………………………… 2 извршиоца

 

 

Мјесто рада Бањалука

Оглас отворен до 31.3.2019.

 

Кандидати заинтересовани за рад могу се пријавити на оглас путем наведених контаката: СП “Зелено наручи”, Српска 101, Бањалука, Телефон: 066-190-923

*******

“ЦИТАДЕЛА” СП

Краља Алфонса XIII број 2

Телефон: 051-226-805

расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

 

 

- Посластичар са искуством ……………………………………..2 извршиоца

 

Оглас остаје отворен до 31.3.2019. године.

 

 

Кандидати који испуњавају услове могу се пријавити на оглас путем телефона или доћи лично на адресу: “Цитадела” СП, Краља Алфонса XIII 2, Бањалука.

 **********

“БОНД” ДОО Агенција за обезбјеђење лица и имовине потражује

Тел. 051/300-845 и 051/347-260

 е-mail: sretobond@gmail.com

ОГЛАС

 

 

Због повећања обима послова “БОНД” д.о.о. Агенција за обезбјеђење лица и имовине потражује:

• 2 радника или приправника са средњом електротехничком школом, IV степен, смјер техничар телекомуникација или техничар електронике,

• 30 радника или приправника са било којом средњом стручном спремом, за послове физичког обезбјеђења,

• 8 радника за рад у мониторинг центру, ВСС или ССС,

• 4 радника на пословима противпожарне заштите, ССС, да посједују увјерење о положеном испиту за ватрогасца.

 

Сви кандидати морају бити држављани РС - БиХ, да нису кажњавани и да имају љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци.

Сви заинтересовани морају да се јаве у сједиште фирме у ул. Стевана Марковића бр. 16 Бањалука.

 

Тел. 051/300-845 и 051/347-260 или на е-mail: sretobond@gmail.com

 **************

DDC MLS ДОО

БРАЋЕ ПОДГОРНИКА ББ, 78000 БАЊАЛУКА

 

 

Оглас

за пријем у радни однос на позицију

 

- Администратор за обраду царинских докумената за њемачки језик

 

Број извршилаца: 30

 

Рад неодређено вријеме

 

Мјесто рада/регија: Бањалука

 

Опис радног мјеста:

Организовање плаћања, пореза и царина на пошиљке. Припрема и обрада документације о увозу и извозу у складу са царинским прописима, законима и процедурама.

Пратити пошиљке кроз процес царињења па све до клијентове дестинације.

Обрачун царине и трошкова пошиљке.

Бити у току са промјенама у законима или прописима о увозу и извозу читајићи актуелну литературу, развијати интеракцију са колегама.

Затражити или израдити потребну документацију о увозу, као што су царинске фактуре, потврде о поријеклу и документе о контроли терета.

Пратити стопе царина и пореза на робу која се увози, а на темељу савезних тарифа и трошкова.

Подносити захтјеве за тарифне концесије или поврат царине.

Припремати документацију за пошиљаоце који могу поднијети жалбу на царину.

Припремати документацију о усклађености.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Имате искуство у коришћењу Microsoft Office Tools (Word и Excel)

Имате искуство у читању и разумијевању документације написане на енглеском језику

Познајете њемачки језик

Посједујете минимално диплому о завршеној средњој стручној школи

Имате одличне комуникационе вјештине

Имате способност брзог прилагођавања међународном тиму

Можете радити у складу са високим стандардима компаније

Способни сте радити у ужурбаном окружењу

Разумијете повјерљивост података

Можете радити у двије смјене

 

Датум истека огласа: 5.4.2019.

 

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведени еmail: posao@ddcce.ba.

*************

DDC MLS ДОО

БРАЋЕ ПОДГОРНИКА ББ, 78000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем

у радни однос на позицију

-  Администратор за обраду царинских докумената за француски језик

 

Број извршилаца: 30

 

Рад на одређено вријеме

 

Мјесто рада/регија: Бањалука

 

Опис радног мјеста: 

Организовање плаћања, пореза и царина на пошиљке. Припрема и обрада документације о увозу и извозу у складу са царинским прописима, законима и процедурама.

Пратити пошиљке кроз процес царињења па све до клијентове дестинације.

Обрачун царине и трошкова пошиљке.

Бити у току са промјенама у законима или прописима о увозу и извозу читајићи актуелну литературу, развијати интеракцију са колегама.

Затражити или израдити потребну документацију о увозу, као што су царинске фактуре, потврде о поријеклу и документе о контроли терета.

Пратити стопе царина и пореза на робу која се увози, а на темељу савезних тарифа и трошкова.

Подносити захтјеве за тарифне концесије или поврат царине.

Припремати документацију за пошиљаоце који могу поднијети жалбу на царину.

Припремати документацију о усклађености.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Имате искуство у коришћењу Microsoft Office Tools (Word и Excel)

Имате искуство у читању и разумијевању документације написане на енглеском језику

Познајете француски језик

Посједујете минимално диплому о завршеној средњој стручној школи

Имате одличне комуникационе вјештине

Имате способност брзог прилагођавања међународном тиму

Можете радити у складу са високим стандардима компаније

Способни сте радити у ужурбаном окружењу

Разумијете повјерљивост података

Можете радити у двије смјене

 Датум истека огласа: 5.4.2019.

 

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведени еmail: posao@ddcce.ba.

 

***********

 

DDC MLS ДОО

БРАЋЕ ПОДГОРНИКА ББ, 78000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију 

 

- Администратор за обраду царинских докумената за италијански језик

 

 

Број извршилаца: 30

Рад на одређено вријеме

Мјесто рада/регија: Бањалука

 

 

Опис радног мјеста: 

Организовање плаћања, пореза и царина на пошиљке. Припрема и обрада документације о увозу и извозу у складу са царинским прописима, законима и процедурама.

Пратити пошиљке кроз процес царињења па све до клијентове дестинације.

Обрачун царине и трошкова пошиљке.

Бити у току са промјенама у законима или прописима о увозу и извозу читајићи актуелну литературу, развијати интеракцију са колегама.

Затражити или израдити потребну документацију о увозу, као што су царинске фактуре, потврде о поријеклу и документе о контроли терета.

Пратити стопе царина и пореза на робу која се увози, а на темељу савезних тарифа и трошкова.

Подносити захтјеве за тарифне концесије или поврат царине.

Припремати документацију за пошиљаоце који могу поднијети жалбу на царину.

Припремати документацију о усклађености.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Имате искуство у коришћењу Microsoft Office Tools (Word и Excel)

Имате искуство у читању и разумијевању документације написане на енглеском језику

Познајете италијански језик

Посједујете минимално диплому о завршеној средњој стручној школи

Имате одличне комуникационе вјештине

Имате способност брзог прилагођавања међународном тиму

Можете радити у складу са високим стандардима компаније

Способни сте радити у ужурбаном окружењу

Разумијете повјерљивост података

Можете радити у двије смјене

 Датум истека огласа: 5.04.2019.

 

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведени еmail: posao@ddcce.ba.

 

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА а.д.

БАЊАЛУКА

Браће Подгорника бр. 8

 

  КОНКУРС

 за пријем радника у радни однос

 

- Комерцијалиста ---------------------- 1 извршилац

 

Услови:

- VII или VI степен стручне спреме (ВСС / ВШС),

- познавање рада на рачунару;

- познавање енглеског језика;

- возачка дозвола Б категорије;

- комуникативност, одговорност и самоиницијативност;

- изразите преговарачке и организационе способности;

- пожељно радно искуство у комерцијалним пословима.

 

 

Конкурс остаје отворен петнаест (15) дана од објављивања у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com, те 30 дана на порталу posao.banjaluka.com.

Пријаве на оглас за личну личну опрему и слање поште на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на еmail: mirjana.lazic@jel.livar.si

 

**************

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Бањалука, Ђуре Јакшића 14

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

• Наставник енглеског језика на одређено вријеме - до повратка радника са боловања, пуна норма, 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене важећем Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица која испуњавају услове из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

- да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

- да је радно способан ( што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем).

 

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

• Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

• Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида;

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати ће се накнадно обавијестити о датуму и времену тестирања и интервјуа.

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком “за Конкурс”.

 

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

***************

ЈУ ОШ ,”ЈОВАН ЦВИЈИЋ” БАЊАЛУКА

Ђуре Јакшића 14, 78 000 Бањалука

ПОНОВНИ  КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

• Наставник енглеског језика на одређено вријеме - до повратка радника са боловања, непуна норма – 8 часова, 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене важећим Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица која испуњавају услове из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

- да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

- да је радно способан ( што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем).

 

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

• Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

• Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије инвалида;

 

Уколико се не пријаве кандидати са стручним испитом, примиће се радник без стручног.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати ће се накнадно обавијестити о датуму и времену тестирања и интервјуа.

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком “за Конкурс”.

 

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

***********

“РАПИЋ” ДОО

 ГРАДИШКА

 

 расписује 

ОГЛАС

за радно мјесто:

 

- Помоћни радник у производњи

 

Услови:

Средња стручна спрема или завршена основна школа;

Способност за рад у тиму и динамичном окружењу;

Радно искуство је пожељно;

Прецизност, окретност и брзина у раду;

Физичка спретност;

Флексибилност у послу и одговорност у извршавању радних задатака.

 

Опис радног мјеста:

• Обављање мање сложених послова везаних за припрему сировина и манипулација истим у производном погону;

• Обављање послова везаних за паковање и складиштење готовог производа у производном погону;

• Контрола рада опреме и машина;

• Вођење прописаних евиденција у производњи;

• Чишћење и дезинфекција радне опреме и радне околине;

• Обављање свих осталих послова према налогу надређеног.

 

Нудимо:

Сигуран посао и примања;

Могућност напредовања;

Рад у предузећу који је лидер на тржишту БиХ у продаји сточне хране;

Позитивну радну атмосферу и рад у изразито младом, здравом и професионалном окружењу.

Уколико посједујете све што нам је потребно, пошаљите свој ЦВ заједно са документима којима се доказује испуњавање наведених услова на:

• е- mail  адресу: info@rapic.ba или

• поштом на адресу: “РАПИЋ” д.о.о. Градишка, Пут српске војске 69, 78 400 Градишка (са назнаком “Пријава на оглас”)

Број позиција: 2

Регија: Градишка

 

Пријаве се могу доставити до 21.3.2019. године. Само они кандидати који буду изабрани у ужи круг биће позвани на разговор.

******************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ 78405

тел:051/899 010, 899 011, 899 012

е-mail: os037@skolers.org

  расписује:

           ЈАВНИ КОНКУРС

  за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор  историје - 1 извршилац 4 часа (непуна норма), лице са радним искуством и положеним  стручним испитом  на одређено вријеме  до краја школске године (31.8.2019.). Рад по распореду  часова  уторак и петак

2. Професор хемије - 1 извршилац   6  часова (непуна норма) лице са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до повратка радника с породиљског одсуства. Рад по распореду  часова уторак и петак .

Општи и посебни услови за пријем у радни однос :

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених и овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу  а прије  заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава што доказује увјерењем о неосуђиваности (школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Посебни услови:

- за наставника под редним бројем 1.- да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор историје  или еквивалент, односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

- за наставника под редним бројем 2. да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор хемије или еквивалент, односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном  раду;

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеном стручном испиту

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурс на основу члана 104.  Став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која  су стекла  радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица  која су по прописима  важећим до ступања на снагу Закона о основном  васпитању и образовању,  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве  кандидата на јавни конкурс  неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју и тест.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити   25.3.2019. године са почетком у  12  часова у просторијама  школе.

Кандидати се неће позивати  посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту  или  интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам)  дана  од дана објављивања у дневном  листу “Глас Српске”.

Пријаве са документацијом  достављају се на адресу школе: ОШ “, Младен Стојановић” Г. Подградци  78405 Горњи Подградци.           

******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                               

ЈУ ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ”                                                                                                                                                                                                                              

78 434 НАСЕОБИНА ЛИШЊА                                                                                                                                

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

- Професор разредне наставе – 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом– рад на одређено вријеме, до краја наставе у школској 2018/2019 години

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи .

 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, и списком приложене документације  којом се доказује испуњеност услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу овјерену документацију:

 

1.   Да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2.  Да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3.  Да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4.  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем,

5.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7.   Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

9.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

12.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Кандидати су дужни лично или путем поште доставити овјерене копије свих докумената. Достављена документација неће бити враћена кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу:

 ЈУ ОШ “Меша Селимовић”, Насеобина Лишња, 78 434 са назнаком “За Конкурс”.

 

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидате који се пријављују на радно мјесто, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, комисија ће писаним путем обавијестити о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

*************

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЖИВИНИЦЕ - КНЕЖЕВО

Живинице бб.

Тел: 051/597-123

 

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

1. Наставник/професор за наставни предмет српски језик 13 часова..... 1 извршилац на неодређено са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1) да је држављанин РС или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију наведену за опште услове потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. овог закона.

 

Комисија за пријем писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве

неће се разматрати.

 

Напомена: Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Живинице бб, 78230 Кнежево доставити  овјерене копије свих  докумената са назнаком “пријава на конкурс”  коју школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

Контакт телефон: 051/597-123-школа.  

**********

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СИТНИЦА

Ситница бр.23 - Општина Рибник

Тел: 050/421-026

е-mail: os050@skolers.org

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

- Библиотекар школе - 1 извршилац, радна норма износи 21,67  % , на одређено радно вријеме, 8  %  до повратка радника са породиљског одсуства, а 13,67  % до повратка радника са функције. Потребно радно искуство (минимално 1 година)  и положен стручни испит.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи, кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104 и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су

 

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова , потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета ,

3) увјерење о положеном стручном испиту

4)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8  (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за радно мјесто библиотекара школе”, на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница, Ситница 23, број поште 79283 Ситница.

__________________________________________________________________________

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СИТНИЦА

Ситница бр.23 - Општина РИБНИК

Тел: 050/421-026

е-mail: ос050@skolers.org.орг

 

 

На основу члана 113. Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17) ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница расписује

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСА БРОЈ 130/19,

датум 4.3.2019. године

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Наставник информатике, приправник -1 извршилац, на одређено радно вријеме до краја другог полугодишта школске 2019/2020. године.

 

У конкурсу је наведено до краја другог полугодишта 2018/2019. год. и исправља се ријечима до краја другог полугодишта 2019/2020 године као што је наведено у исправци.

 ****************

“ПРОЛЕТЕР” СА П.О. КОТОР ВАРОШ

 Управни одбор Стамбене задруге “Пролетер” са п.о. Котор Варош

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор и именовање директора Стамбене задруге “Пролетер” са п.о. Котор Варош

 

I Основ

Управни одбор Стамбене задруге “Пролетер” са п.о. именује директора Задруге

 

II Опис послова

Надлежност, послови, обавезе и одговорност директора  Задруге утврђене су одредбама  члана  58-64 Задружних правила Стамбене задруге “Пролетер” са п.о.

Котор Варош

 

III Мандат

Мандат директора Задруге је период од четири године.

 

IV Статус

Актом о именовању директора Задруге  уређује  се радно-правни статус, а плата, остала примања и друге обавеза регулишу се менаџерским уговором.

 

В Услови

1. да је старији од 18 година - извод  из матичне књиге рођених

2. да има општу здравствену  способност - љекарско увјерење

3. да има високу или вишу стручну спрему техничког или друштвеног  смјера - диплома .

4. да има најмање три године радног искуства  на истим или сличним пословима –

   увјерење

5.  да  посједује стручне и организаторске способности за рад - потврда

6.  да није осуђиван за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду

     прописа о привредном или финансијском пословању који га чини неподобним за

      обављање дужности директора Задруге-потврда

7.  да се против њега не води кривични поступак- потврда

VI   Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању услова  .

       Доказ/документи/ достављају се у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VII  Пријаве се могу доставити лично  или поштом на адресу:

              Стамбена задруга “Пролетер”са п.о. Котор Варош

              Са назнаком : Јавни конкурс за избор и именовање директора СЗ “Пролетер”са п.о.

                                        Котор  Варош

 

 

   Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

 

      Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се узети у поступак избора.

 © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица