ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.10. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.10. 2018. године 12.10.2018 01:13 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.10. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

**************

ELAS METALEXPERT EXPORT-IMPORT DOO

 објављује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста:

- Руководилац одржавања                     (1 извршилац)

Опис задужења

       Израђује и прати реализацију планова за одржавање (мјесечни/годишњи)

       Води рачуна о редовном и корективном одржавању простора, објеката, машина, уређаја, транспортних средстава и МИК опреме (опрема за мјерење, испитивање и контролисање)

       Припрема и учествује у активностима набавке нове опреме (тражење понуда за дијелове, уређаје, сервисе и остале активности)

       Израда, дистрибуција и надзор радних упутстава (РУ) о поступцима одржавања простора, објеката, машина и сл. у потребним временским интервалима (дневно, седмично, мјесечно)

       Анализа рентабилности уређаја и осталих активности на захтјев директора

       Организује сервис машина

       Надгледа тестирање рада набављених машина и дијелова машина, као и поправку машина

       Обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца који су у домену наведеног радног мјеста

Услови које је потребно испуњавати:

Стручна спрема

- VI или VII степен, ВШС или ВСС технички факултет, пожељно машински факултет

Радно искуство

-  обавезно радно искуство минимално 5 година на истим или сличним пословима

Рад на рачунару

- напредно познавање рада у Office пакету

Други захтјеви

- возачка дозвола Б категорије

Нудимо вам:

• Могућност пријема у стални радни однос након успјешно обављеног пробног рада у трајању од 6 мјесеци

• Конкурентну зараду

• Професионално усавршавање

• Стимулативно радно окружење

• Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос, те изградњу каријере

Уколико сматрате да испуњавате тражене услове и желите постати дио нашег тима, молимо вас да пошаљете вашу биографију и пропратно писмо електронским путем на е-mail:konkursi@elas.biz

или их доставите лично/поштом на адресу:

ELAS metalexport export-import d.о.о.

 Бранка Поповића 61Б

78000 Бањалука.

Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација не подлијеже враћању.

Трајање огласа: 30 дана

ELAS METALEXPERT EXPORT-IMPORT DOO

Бранка Поповића 61Б

78000 Бањалука

објављује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста:

- Складиштар                                  (1 извршилац)

Опис задужења

• Попис материјала/робе

• Паковање и издавање/отпрема робе са вођењем пропратне документације

• Утовар/истовар материјала/робе приликом пријема и отпреме

• Обрада и архивирање магацинске документације

• Сортирање материјала/робе

• Одржавање складишног простора

• Вођење складишних књига

• Прикупљање требовања по појединим секторима/одјељењима, те сумирање на заједнички захтјев за набавку који се обрађује на дневном нивоу

• Вођење записника о евентуалним неправилностима (одступање у квалитету/ квантитету)

• Рад у информационом систему

Услови које је потребно испуњавати:

Стручна спрема

- III или IV степен, средња стручна школа економског, машинског или електро усмјерења

Радно искуство

-  пожељно радно искуство на истим или сличним пословима

Рад на рачунару

- познавање рада у Office пакету

Други захтјеви

- обавезно познавање управљања виљушкаром

Нудимо вам:

• Могућност пријема у стални радни однос након успјешно обављеног пробног рада у трајању од 6 мјесеци

• Конкурентну зараду

• Стимулативно радно окружење

Уколико сматрате да испуњавате тражене услове и желите постати дио нашег тима, молимо вас да пошаљете вашу биографију и пропратно писмо електронским путем на е-mail:конкурси@elas.biz

или их доставите лично/поштом на адресу:

ELAS metalexport export-import d.о.о.

Бранка Поповића 61Б

78000 Бањалука.

Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација не подлијеже враћању.

Трајање огласа: 30 дана

ELAS METALEXPERT EXPORT-IMPORT DOO

објављује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста:

- Радник на изради палета                (1 извршилац)

Опис задужења

Израда дрвене амбалаже и палета за паковање и транспорт готових производа

Услови које је потребно испуњавати:

Стручна спрема

- трогодишња стручна школа (столар)

Радно искуство

- неопходно радно искуство на истим или сличним пословима

Други захтјеви

- возачка дозвола Б категорије

Нудимо вам:

• Могућност пријема у стални радни однос након успјешно обављеног пробног рада у трајању од 6 мјесеци

• Конкурентну зараду

• Стимулативно радно окружење

Уколико сматрате да испуњавате тражене услове и желите постати дио нашег тима, молимо вас да пошаљете вашу биографију и пропратно писмо електронским путем на е-mail:конкурси@elas.biz

или их доставите лично/поштом на адресу: ELAS metalexport export-import d.о.о.

Бранка Поповића 61Б

78000 Бањалука.

Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација не подлијеже враћању.

Трајање огласа: 30 дана

*******

     

ELAS METALEXPERT EXPORT-IMPORT DOO

објављује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста:

 

- Конструктор - пројектант

Мјесто рада: Бањалука (1 извршилац)

Опис посла:

 Моделирање производа на основу дефинисаног пројектног задатка

 Комуникација са осталим сарадницима с циљем рјешења техничких захтјева на производу

 Израда комплетне техничке документације за нове производе

 Праћење израде узорка у производном погону

 Контролисање, допуњавање и комплетирање и измјене постојеће техничке документације по потреби

Услови које је потребно испуњавати:

• Машински факултет (VII степен)

• Одлично познавање машинских програма за цртање (Solid Works, AutoCAT и др)

• Креативност и проницљивост

• Познавање енглеског језика

Пожељно је:

• Претходно радно искуство на истим или сличним пословима

Нудимо вам:

 • Могућност пријема у стални радни однос након успјешно обављеног пробног рада у трајању од 6 мјесеци

 • Конкурентну зараду

 • Професионално усавршавање

 • Стимулативно радно окружење

 • Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос, те изградњу каријере

Уколико сматрате да испуњавате тражене услове и желите постати дио нашег тима, молимо вас да пошаљете вашу биографију и пропратно писмо електронским путем на и-мејл: конкурси@elas.biz

или их доставите лично/поштом на адресу:

Елас Металеџперт export-import d.о.о.

Бранка Поповића 61Б

78000 Бањалука.

Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација не подлијеже враћању.

Трајање огласа: 30 дана

*******

ELAS METALEXPERT EXPORT-IMPORT DОО

објављује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста:

- Оператер на завршном димензионисању (пеглању)

(Мјесто рада: Бањалука, 2 извршиоца)

Опис задужења

  Преглед заварених/избрушених позиција (равност, кружност, дијагонале), те упоређивање измјерене вриједности са подацима из техничке документације

  Позиције чије димензије одступају доводи на захтијевани геометријски облик користећи одговарајућа средства за рад

Услови које је потребно испуњавати:

Стручна спрема

- трогодишња стручна школа (бравар)

Радно искуство

- неопходно радно искуство на истим или сличним пословима (рад са мјерном опремом и браварским алатом)

Нудимо вам:

• Могућност пријема у стални радни однос након успјешно обављеног пробног рада у трајању од 6 мјесеци

• Конкурентну зараду

• Стимулативно радно окружење

Уколико сматрате да испуњавате тражене услове и желите постати дио нашег тима, молимо вас да пошаљете вашу биографију и пропратно писмо електронским путем на и-мејл:

конкурси@elas.biz

или их доставите лично/поштом на адресу:

ELAS metalexport export.import d.о.о.

Бранка Поповића 61Б

78000 Бањалука

Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација не подлијеже враћању.

Трајање огласа: 30 дана

*******

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ

ЧЕЛИНАЦ

Ул. Војводе Мишића 36

 доноси

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

Поништава се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у ЈУ Средњошколском центру Челинац из Челинца, дипломирани инжењер машинства - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, пуна норма - 1 извршилац, који је објављен у дневном лису “Глас Српске” дана 26.9.2018. године.

********

                                                                        

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

МАСЛОВАРЕ

Масловаре бб

расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1)      Професор разредне наставе - 1 извршилац, ПО Гарићи, до повратка радника са породиљског одсуствовања, а најдуже до  29.12.2018. године,

2)      Професор енглеског језика - 1 извршилац, ПО Ободник и ПО Гарићи, укупно 6 часова редовне наставе, 4 часа ПО Ободник и 2 часа ПО Гарићи, до повратка радника са породиљског одсуствовања, а најдуже до 2.5.2019. године и

3)      Професор физике - 1 извршилац, 8 часова редовне наставе, на одређено радно вријеме до краја школске године.

За наведена радна мјеста потребно је искуство и положен стручни испит.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду  и чланом 104. ст. 1, 4, 5. и 6. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у “Службеном гласнику РС” број: 18/16.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. ст. 6 Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву кандидати су дужни приложити:

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

-        Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење да се ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела стручног испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи,

-        Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

-        Увјерење о држављанству,

-        Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити  увјерење о неосуђивању)

-        Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања уговора о раду кандидат који буде примљен у радни однос

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

-        Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве комисија писаним путем обавјештава о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Масловаре, 78 223 Масловаре.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

******

“ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ”ДОО БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I

“Интегра инжењеринг” д.о.о. Бањалука прима у радни однос на одређено вријеме:

1.       ИТ администратор.................................. 1 извршилац

II Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да има општу здравствену способност.

III Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1.       ВСС или ССС техничког смјера

2.       Познавање и разумијевање рада Windows Srver окружења

3.       Администрација система исписа (Xsoft или слична платформа)

4.       Администрација система видео-надзора

5.       Одржавање перформанси система на високом нивоу

6.       Примјена корпоративних ИКТ политика

7.       Вјештине пословне комуникације

8.       Рад у тиму

9.       Знање енглеског језика

10.     Возачка дозвола “Б” категорије (активан возач)

IV Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1.       диплома о завршеном образовању,

2.       возачка дозвола “Б” категорије

В Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15.10.2018. године.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

“Интегра инжењеринг” д.о.о. Бањалука, Трг Републике Српске 8/ЏIII, 78 000 Бањалука,

еmail: milica.trninic@integragrupa.com

zeljka.kajkut@integragrupa.com

Контакт телефон: 051/337-453 - Милица Трнинић, Жељка Кајкут.

*******

“ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ”ДОО БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I

“Интегра инжењеринг” д.о.о. Бањалука прима у радни однос на одређено вријеме:

1.       Техничар/монтер.................................. 2 извршиоца

II Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да има општу здравствену способност.

III Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1.       ССС/КВ електро или машинске струке

2.       Спретност и искуство у раду са алатом, опремом и инструментима

3.       Каблирање

4.       Израда конектора и мјерења

5.       Монтажа видио-надзорних система

6.       Монтажа бежичних комуникацијских система

7.       Спремност за тимски рад и рад на терену

8.       Спремност на прековремени рад

9.       Спремност на рад на висини

10.     Спремност на путовања

11.     Одлична писана и говорна комуникација

12.     Самосталност у креирању рјешења

13.     Способност брзе дијагностике и рјешавања техничких проблема

14.     Возачка дозвола “Б” категорије (активан возач)

ИВ Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1.       диплома о завршеном образовању,

2.       возачка дозвола “Б” категорије

V Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15.10.2018. године.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

“Интегра инжењеринг” д.о.о. Бањалука, Трг Републике Српске 8/ЏIII, 78 000 Бањалука,

еmail: milica.trninic @integragrupa.com.

zeljka.kajkut@integragrupa.com

Контакт телефон: 051/337-453 - Милица Трнинић, Жељка Кајкут.

***********

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” МРКОЊИЋ ГРАД

расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Професор разредне наставе - 2 извршиоца за водитеља продуженог боравка, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме - до краја наставног процеса у школској 2018/19. години

2. Професор разредне наставе - 1 извршилац, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме - до повратка раника са боловања.

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фото копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе, које не може бити старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Комисија за пријем радника ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити лично или на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Петар Кочић”

Симе Шолаје 89

70260 Мркоњић Град

*********

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЖИВИНИЦЕ - КНЕЖЕВО

Кнежево, Живинице бб

Школски одбор ЈУ ОШ “Вук Караџић”Живинице - Кнежево

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I - Опис послова:

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе.

За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

II - Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка из претходне алинеје.

Мандат директора траје 4 (четири) године од дана ступања на дужност.

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава:

III - Општи услови:

- има општу здравствену способност за рад,

- је старији од 18 година,

- је држављанин БиХ - РС.

IV - Посебни услови:

- има завршен први циклус одговарајућег студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању.

- да има најмање пет година радног искуства у као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да има предложен програма рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

V - Потребна документација:

Као доказ о испуњавању услова кандидати су дужни доставити:

- пријаву,

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

- увјерење да су држављани БиХ и РС,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплому о завршеној стручној спреми,

- потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће прибавити службеним путем за све кандидате који су доставили потпуну документацију),

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

- овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава БиХ.

Документа се достављају у оригиналу или овјереној копији.

VI - Рок за учешће на конкурсу, начин достављања пријаве и обавјештење о резултатима конкурса

Рок за подношење пријава је петнаест дана од дана објављивања конкурса.

Кандидати који буду учествовали на конкурсу биће писмено обавијештени о резултатима конкурса у року од осам дана од дана доношења рјешења Владе Републике Српске о избору и именовању директора.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Живинице бб, 78230 Кнежево. Достављену документацију школа неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен петнаест дана од дана објављивања.

 **********

СП “ШМИНКЕРИЦА БЏ ЧЕДА”

Бана др Тодора Лазаревића 29, Бањалука

Телефон: 066-661-333

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

Козметичар .........................................................1 извршилац

Пожељно радно искуство.

Кандидати заинтересовани за рад могу се пријавити на оглас путем телефона 066-661-333.

Оглас је отворен 30 дана.

********

DDC MLS д.о.о. пословна јединица Бањалука

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

Оператер за холандски језик

Број извршилаца: 10

Опис радног мјеста

Главне одговорности:

• Оператер треба уносити податке на алфанумеричкој тастатури које проналази на изворном документу и исте уписивати директно у компјутерски програм намијењен за ту сврху или да верифицира претходно унесене податке.

• Потребно је да проналази грешке на већ унесеним подацима и да направи одговарајуће исправке.

• Директно одговарају за свој рад супервизору.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Од Вас тражимо:

• Минимално диплому о завршеној средњој школи

• Познавање холандског или њемачког језика у читању и писању, као и добро познавање граматике (минимум ниво Б2)

• Читање и писање холандског језика је важније од вјештине изговора

• Познавање рада на рачунару, као и познавање Microsoft Office пакета

• Добро познавање пословне терминологије, процедуре и праксе

• Добро познавање операција и кориштења алфанумеричке тастатуре

• Могућност успоређивања унесених података

• Идентифицирање и исправљање грешки на претходно унесеним подацима

Важне интерперсоналне вјештине:

• Спремност на тимски рад

• Посједовање иницијативе

• Истраживачки дух

• Сналажљивост

• Висока тачност и прецизност

• Поузданост

• Могућност и спремност на рад по већ утврђеним високим стандардима компаније

Нудимо Вам:

• Одлично радно окружење у модерном амбијенту

• Прилику да радите у интернационалној компанији

• Добре примарне и секундарне услове

• Могућност напредовања у складу са постигнутим резултатима

Своје пријаве и биографије можете слати на mail: posao@ddcce.ba

Отворено до: 31.10.2018.

*********

DDS MLS д.о.о. пословна јединица Бањалука

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

Оператер за мађарски језик

Број извршилаца: 10

Опис радног мјеста

Главне одговорности:

• Оператер треба уносити податке на алфанумеричкој тастатури које проналази на изворном документу и исте уписивати директно у компјутерски програм намијењен за ту сврху или да верифицира претходно унесене податке.

• Потребно је да проналази грешке на већ унесеним подацима и да направи одговарајуће исправке.

• Директно одговарају за свој рад супервизору.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Од Вас тражимо:

• Минимално диплому о завршеној средњој школи

• Познавање мађарског језика у читању и писању, као и добро познавање граматике (минимум ниво Б2)

• Читање и писање мађарског језика је важније од вјештине изговора

• Поред мађарског језика, кандидат мора бити у стању читати и писати документе на енглеском језику

• Познавање рада на рачунару као и познавање Microsoft Office пакета

• Добро познавање пословне терминологије, процедуре и праксе

• Добро познавање операција и кориштења алфанумеричке тастатуре

• Могућност успоређивања унесених података

• Идентифицирање и исправљање грешки на претходно унесеним подацима

Важне интерперсоналне вјештине:

• Спремност на тимски рад

• Посједовање иницијативе

• Истраживачки дух

• Висока тачност и прецизност

• Поузданост

• Могућност и спремност на рад по већ утврђеним високим стандардима компаније

Нудимо Вам:

• Одлично радно окружење у модерном амбијенту

• Прилику да радите у интернационалној компанији

• Добре примарне и секундарне услове

Своје пријаве и биографије можете слати на mail: posao@ddcce.ba.ба

Отворено до: 31.10.2018.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ГРАДИШКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДУБРАВЕ

78411 ДУБРАВЕ - ГРАДИШКА

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме

- Професор/наставник математике - пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, односно до 31.12.2018. године - 1 извршилац.

Уколико за наведено радно мјеста не буде пријављен кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају услове предвиђене чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, чланом 3. став н). Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању - лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

• Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

1. Увјерење о држављанству РС или Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

• Посебни услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву, су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Кандидати који буду доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа биће обавијештени писаним путем од стране Комисије за пријем радника.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачну адресу становања и контакт телефона (по могућности број мобилног телефона).

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, препоручено или директно у школу.

Адреса је: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Дубраве

Дубраве б.б. 78411 Дубраве, Градишка, са назнаком - “пријава на оглас, не отварати”

 *********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИЛУТИН БОЈИЋ”

ПОТКОЗАРЈЕ - БАЊАЛУКА

 расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1. Наставник/професор информатике - 1 извршилац - 8 часова на одређено вријеме до краја школске 2018/19. године, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2. Наставник/професор музичке културе - 1 извршилац - 10 часова на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

3. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. став. 1, 3. и став 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или маљолетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт-телефоном и списком приложене документације,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Увјерење о положеном стручном испиту.

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Милутин Бојић” Поткозарје 78 216, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

БАЊАЛУКА, Саве Ковачевића бб

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник/професор разредне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са трудничког боловања са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Права учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт-телефоном и списком приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

-  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе у уторак, 23.10.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Бањалука, Саве Ковачевића бб, 78000 Бањалука, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

******

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БАЊАЛУКА

Краља Алфонса ЏIII бр. 34

расписује:

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

1) Професор књиговодства - 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања - пуна норма.

Услови: дипломирани економиста.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

-  Извод из матичне књиге рођених;

-  Увјерење о држављанству;

-  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2) степен стручне спреме;

3) дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

-  Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и увјерење о неосуђиваности доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 23.10.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Економска школа Бањалука, Краља Алфонса XIII/34, Бањалука.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 ___________________________________________________

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БАЊАЛУКА

Краља Алфонса XIII бр. 34

расписује:

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

1)      Професор православне вјеронауке – 1 извршилац, на неодређено вријеме –  8 часова.

Услови: дипломирани теолог.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2)  степен стручне спреме;

3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

-        Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

-        Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и увјерење о неосуђиваности доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 23.10.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Економска школа Бањалука, Краља Алфонса XIII/34, Бањалука.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

************

CHARVAT HIDRAULIKA DOO

Бранка Поповића 122

78000 Бањалука

Е-mail:charvat@charvat.ba

ОГЛАС

за пријем радника на одређено вријеме

1. Комерцијалиста за територију Босне и Херцеговине на пуно радно вријеме од 40 часова

Оглас остаје отворен 14 дана.

*********

ЈУ ОШ “ВУК С. КАРАЏИЋ”

78404 Турјак, Градишка

расписује се

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор разредне наставе - 1 извршилац, приправник (до повратка радника са породиљског боловања)

2. Професор разредне наставе - 1 извршилац,  са положеним стручним испитом , на одређено вријеме  до 27.3.2019. - пола норме за јутарње чување.

3. Професор њемачког језика , са положеним стручним испитом - 8 часова, на одређено вријеме до 15.1.2019. године.

                  Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и Босне и Херцеговине),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 12. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању,

Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи, а у складу са Одлуком Уставног суда РС, број У-83/14 од 24.2.2016. године.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 22. октобра 2018. године  са почетком у 10 часова у просторијама школе (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи).

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук С. Караџић” 78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

Увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетном лицем школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема.

**********

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” ПОТОЧАНИ

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани

I Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна  школа „Милош Црњански” Поточани, општина Прњавор, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна  школа “Милош Црњански” Поточани, општина Прњавор.

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад је одговоран Влади, школском одбору и министру.

III Мандат

Директор Јавне установе Основна  школа “Милош Црњански” Поточани, општина Прњавор,  се бира на период од 4 (четири) године.

Мандат  из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада  остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ ОШ

“Милош Црњански” Поточани, те Правилником о раду.

Услови за учешће  на конкурсу

за директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански” Поточани може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и са Измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година,

2. Посебни услови

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове из члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању или услове  из члана 5. став 2. Закона о Измјенама и допунама Закона о основном  васпитању и образовању,

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дијела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V Потребна документација

Као доказ о испуњености општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

- Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњености општих и посебних услова тражених конкурсом.

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак,

- Увјерење  да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Доказ (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или  поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани бб, Поточани 78435,  са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански”  Поточани.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на  лични захтјев.

VII Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна  школа “Милош Црњански” Поточани, општина Прњавор у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

********

ЈУ ОШ “СВ. ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ПИСКАВИЦА

Пискавица бб; 78217 Пискавица - Бањалука

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор њемачког језика и књижевности – један извршилац, шест часова редовне наставе на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године.

За наведено радно мјесто тражи се кандидат са радним искуством/положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.       Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио  разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.       Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење општинског/ градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

          Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица; Пискавица бб; 78217 Пискавица - Бањалука са назнаком “за конкурс”.

          ************                 ____________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ПРЊАВОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Дефектолог – 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

          За наведено радно мјесто уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи  и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

9. Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војно инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се тестирање и интервју  у понедељак,  22.10.2018. године са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ “Никола Тесла” Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од  7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

*************

ЈАВНА УСТАНОВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ОСНОВНА ШКОЛА

“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

ПОТОЧАНИ 78435

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања особа са радним искуством и положеним стручним испитом, најдуже до 31.12.2018.. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним  профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Да је држављанин РС или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.  Да је пунољетан, а то се доказује Изводом из матичне књиге рођених ( или копијом личне карте),

3.  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4.  Да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља  над дјететом или малољетним  лицем, злоупотреба опојних средстава Увјерење о неосуђиваности, у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном  васпитању и образовању, Школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по  прописаним критеријумима.

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

13. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

14. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу  са Правилником о полагању стручног испита у школи.

Пријава са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ ОШ “Милош Црњански” Поточани 78435” са назнаком “за конкурс”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервуја.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

СРБАЦ

 расписује:

КОНКУРС

 

за пријем радника у радни однос

1. Наставник техничког образовања, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме школска 2018/2019 година, 8 наставних часова;

2. Наставник физичког васпитања, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2018/2019 година, 2 наставна часа;

3. Наставник биологије, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна норма;

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

а) да је држављанин РС и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Дана, 22.10.2018. године, у 14 часова у просторијама ЈУ ОШ “Јован Јовановић Змај” Србац, ул. Моме Видовића бр.14, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Јован Јовановић Змај”, ул. Моме Видовића бр.14, 78 420 Србац, Република Српска.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 *********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ

ЧЕЛИНАЦ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1)      Професор физике, на одређено вријеме - 6 наставних часова седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом                                                               - 1 извршилац.

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбом члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању  испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни да приложе:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-  инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено–отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности (да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Дана, 22.10.2018. године (понедјељак), са почетком у 9 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***********

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

 Сенат Универзитета расписује

КОНКУРС

I За избор наставника:

За уже научне области:

1. Историја и теорија филма и театра (студије позоришта – театрологија, студије филма, радија и телевизије) (наставни предмети: Историја српске драме и позоришта 1-6; Историја српске драме и позоришта 1-4; Историја драме и позоришта 1 и 2; Српска књижевност 20. вијека 1 и 2 (изборни); Методологија израде научног/умјетничког рада; Средњи вијек и школско позориште; Савремена српска драма) - 1 извршилац

2. Етномузикологија (наставни предмети: Етномузикологија 1-8; Етномузикологија И-II; Етнокореологија 1-8; Етнокореологија И-II; Традиционално пјевање 1-4; Традиционални инструменти 1-4; Традиционална музика свијета 1-2; Музички фолклор 1-2, Примијењена етнологија 1-6) -1 извршилац

3. Електроенергетика - 1 извршилац

4. Термотехника - 1 извршилац

5. Хирургија* - 5 извршилаца

6. Социјална медицина* -1 извршилац

7. Физикална медицина и рехабилитација* - 1 извршилац

8. Пословно (трговинско) право и право друштава* (наставни предмет: Пословно право) – 1 извршилац

9. Органска хемија - 2 извршиоца

10.     Новинарство -1 извршилац

11.     Методика разредне наставе (наставни предмети: Корективна гимнастика; Методичке основе наставе физичког васпитања; Методика наставе физичког васпитања, Методика физичког васпитања)  - 1 извршилац

12.     Психологија личности - 1 извршилац

13.     Дидактика - 1 извршилац

14.     Специфични језици - српски језик - 1 извршилац

15.     Специфичне књижевности – англоамеричка књижевност -1 извршилац

16.     Специфични језици - српски језик (наставни предмети: Историјска фонетика српског језика; Историјска морфологија српскога језика 1, Историјска морфологија српскога језика 2, Српско-словеначке језичке паралеле; Историја српског језика 1; Историја српског језика 2; Историја српског књижевног језика; Српски језик 1; Српски језик 2; Дјечије језичко стваралаштво) - 1 извршилац

17.     Планирање газдовања шумама - 1 извршилац

18.     Силвиекологија - 1 извршилац

II За избор сарадника:

За уже научне области:

1. Рачунарске науке - 1 извршилац

2. Помоћне историјске науке (наставни предмети: Археологија; Музеологија) - 1 извршилац

3. Специфичне књижевности - руска књижевност - 1 извршилац

4. Специфични језици - њемачки језик (наставни предмети: Савремени њемачки језик 1; Савремени њемачки језик 2; Савремени њемачки језик 3; Савремени њемачки језик 4) - 1 извршилац

5. Специфични језици - српски језик (наставни предмети: Фонологија и акцентологија српског језика; Фонетика српског језика; Синтакса српског језика 2, Српски језик 1; Српски језик 2; Српски језик 3; Српски језик 4) - 1 извршилац

6. Специфичне књижевности - српска књижевност (наставни предмети: Српска књижевност од барока до класицизма, Српска књижевност романтизма; Српска књижевност 19. вијека 1; Академско писање, Иманентне поетике; Српска народна књижевност 2, Српска књижевност предромантизма, Српска књижевност реализма; Српска народна књижевност, Српска књижевност средњег доба; Српска књижевност 19. вијека 2; Усмени текст у контексту) -1 извршилац

7.       Специфични језици - енглески језик (наставни предмети: Увод у англистику; Савремени енглески језик 2; Савремени енглески језик 3; Савремени енглески језик 4; Савремени енглески језик 5; Синтакса енглеског језика 1) - 1 извршилац

8.       Специфични језици - италијански језик (наставни предмети: Савремени италијански језик 5; Савремени италијански језик 6; Методика наставе италијанског језика 1; Методика наставе италијанског језика 2; Методика наставе италијанског језика 3; Италијански језик 1; Италијански језик 2) -1 извршилац

Општи услови:

1.1     Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или Босне и Херцеговине;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2  Кандидати за избор под римским бројем И и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању.

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем И:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији

Под римским бројем II:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Напомена:

- Уговор о раду и уговор о допунском раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа:

* За радна мјеста за избор наставника под редним бројевима “5. Хирургија – 5 извршилаца”, “ 6. Социјална медицина - 1 извршилац”, “7. Физикална медицина и рехабилитација - 1 извршилац” и “8. Пословно (трговинско) право и право друштава (наставни предмет: Пословно право)”, са изабраним кандидатима закључиће се уговор о допунском раду.

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

За избор наставника:

- Под редним бројевима 1. и 2. Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-  Под редним бројем 3. Електротехничком факултету, Патре 5, 78000 Бањалука

- Под редним бројем 4. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78000 Бањалука

- Под редним бројевима 5, 6. и 7. Медицинским факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 8. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 9. Природно-математичком факултету, Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 10. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 11, 12. и 13. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 14, 15. и 16. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 17. и 18. Шумарском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 75а, 78 000 Бањалука

За избор сарадника:

- Под редним бројем 1. Електротехничком факултету, Патре 5, 78000 Бањалука

- Под редним бројем 2. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 3, 4, 5, 6, 7. и 8. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

**********

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊАЛУКА

Јеврејска 48

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор православне вјеронауке, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, непуна норма - 8 часова наставе

Поред општих услова утврђених општим прописом о раду кандидат који се пријављују треба да испуњава посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању да има завршен теолошки факултет, звање дипломирани теолог, VII степен и да испуњава друге посебне услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци ван школе у трајању од најмање годину дана (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању) као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. пријаву на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон и кратка биографија кандидата,

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање годину дана;

5.       извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

6.       увјерење о држављанству РС или Босне и Херцеговине;

7.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

9.       увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 22.10.2018 године (понедјељак), у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

*************

ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

78405 Горњи Подградци

  расписује  

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме (пуна норма), са искуством и положеним стручним испитом за рад у ПО Бистрица до повратка радника са породиљског боловања.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. став 1, 3, 6. и члана 177. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања  на конкурс су:

1. Да је држављанин РС и БиХ (што доказује Увјерењем о држављанству)

2. Да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених и копијом личне карте)

3. Да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и  кога прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа),

4. Да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем злоупотребе опојних средстава (што доказује Увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити за изабраног кандидата службеним путем а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

 Уз пријаву на конкурс својеручно потписану и кратку биографију, поред адресе, броја телефона и документације горе наведене, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријуму прописаним Правилником о процедури пријема  критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата  основној школи.

А то је сљедећа документација:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних  академских студија у одређеној области;

2.       Увјерење о положеном стручном испиту

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица; која траже запослење,

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

У складу са чланом 113. Став 5. Закона о основном васпитању и образовању, право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на тест и интервју.

Комисија ће писаним путем обавјештавати кандидате који су доставили потпуне и благовремен пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе:

ОШ “Младен Стојановић” Горњи Подградци, 78405 Горњи Подградци,

са назнаком “ЗА КОНКУРС”.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица