ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.11. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.11. 2018. године 09.11.2018 00:05 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 07.11. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************************

**************

ЈУ ГИМНАЗИЈА ГРАДИШКА

расписује

КОНКУРС

Опис радног мјеста

1. Професор православне вјеронауке, 3 часа наставе (непуна норма) -  један извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова, прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Општи услови за пријем у радни однос:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, у којој је наведено стручно звање у одређеној области

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање годину дана.

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке о:

- врсти посла

- степену стручне спреме

- дужини оствареног радног стажа по врстама посла

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, ако испуњавају остале услове прописане законом.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју и тестирање утврђени Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ће се обавити у петак, 16.11.2018. године, у 12 часова у просторијама школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком - за конкурс се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу: ЈУ Гимназија, Петра Мисимовића 3а, 78 400 Градишка.

**************

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ

ЈУ ОШ "ДРИНИЋ"

Центар 13; 79290 Дринић

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме

Опис радног мјеста

1. За наставника/професора енглеског језика, 8 часова............. 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз потписану пријаву, са кратком биографијом, доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. Да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјеце, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9 Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Посебни услови су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично (ковертирано) или поштом на адресу школе са назнаком "за конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појави на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у средствима јавног информисања ("Глас Српске").

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке.

****************

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" КНЕЖЕВО

Ул. Дујка Комљеновића бб.

Тел. бр. 051-591-433

 расписује:

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста са радним искуством

а) наставника за наставни предмет:

1. Психологија.............................. 2 часа, на одређено вријеме до 28.12.2018. године.

Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос у школи су:

1) просјек оцјена током студирања,

2) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица, коју води Завод за запошљавање, након стицања одговарајуће стручне спреме,

3) резултати остварени на интервјуу и тесту,

4) радни стаж кандидата

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђивањости из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и горе наведену документацију потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе дана 19.11.2018. године са почетком у 11.30 часова.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", Дујка Комљеновића бб, Кнежево.

*************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СИТНИЦА

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник енглеског језика - 1 извршилац, на одређено радно вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом. Радна норма износи 20 часова седмично (83,34%).

2. Секретар школе - 1 извршилац, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом. Радна норма износи 100%.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета (односи се на наставника),

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс за радно мјесто наставника енглеског језика, односно секретара школе" на адресу: ЈУ ОШ "Петар Кочић" Ситница, Ситница 23, број поште 79283 Ситница.

**************

СО КОМЕРЦ ПЛУС ДОО БАЊАЛУКА

због проширења посла, оглашава позицију за:

Технолог прехрамбене струке - 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

- стручна спрема ВСС, технолошки факултет - прехрамбени смјер

- радно искуство: није неопходно

- познавање енглеског језика (читање и писање)

- познавање рада на рачунару (MS Office)

- посједовање организационих способности и способности за тимски рад

- развијене комуникационе вјештине

- посједовање возачке дозволе Б категорије

Рок пријаве: до 14.11.2018.

Молбу и CV, са назнаком "за конкурс-технолог", доставити путем е-mailа на so-komerc@blic.net

или на адресу:

СО КОМЕРЦ ПЛУС д.о.о.

Ненада Костића бб

78 000 Бањалука

**********

СО КОМЕРЦ ПЛУС ДОО БАЊАЛУКА

због проширења посла, оглашава позицију за:

Возач теретних моторних возила - 2 извршиоца

Услови:

- КВ возач теретних моторних возила "Ц" и "Е" категорије

- Лиценца за возаче

- Радно искуство најмање годину дана

Рок за пријаву: до 14.11.2018.

Молбу и ЦВ, са назнаком "за конкурс - возач теретних моторних возила", доставити путем е-mailа на

so-komerc@blic.net или на адресу:

СО КОМЕРЦ ПЛУС д.о.о.

Ненада Костића бб

78 000 Бањалука

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА "СВЕТИ ВРАЧЕВИ" ЧЕЛИНАЦ

Улица Видовданска број 5

објављује

ОГЛАС

за пријем радника на одређено вријеме

 

1. Зубни техничар .......... 1 извршилац на одређено вријеме, због замјене привремено одсутног радника, до његовог повратка са боловања.

Општи услови:

1. Да је држављанин РС/БиХ,

2. Да је пунољетан,

3. Да је здравствено способан,

4. Да нису кажњавани, односно осуђивани за кривична дјела и

да се против њих не води кривични поступак

Посебни услови:

1. Зубни техничар

Услови: - ССС - зубни техничар

- Положен стручни испит

 - Једна година радног искуства

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу (оригинална документа не смију бити старија од шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то сљедећа документа:

- Увјерење о држављанству РС/БиХ,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о некажњавању,

- Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,

- Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

- Свједочанство о завршеној школи за зубног техничара - ССС,

 - Доказ о радном искуству.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објаве у "Гласу Српске" и на Бироу рада Челинац.

Пријаве са доказима слати на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља "Свети врачеви" Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац - Комисији за пријем радника.

Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

          *************                                 

ЈУ ЦСШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СРБАЦ                                        

Адреса: Данка Митрова 5

КОНКУРС

за пријем радника

1) Професор ликовне културе (5 часова), са радним искуством на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

2) Професор машинске групе предмета (пуна норма), са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

Поред услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним техничким и средњим стручним школама.

Пријем радника врши се у складу с Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Потребна документа:

1. пријава на конкурс потписана од стране кандидата који се пријављује

2. извод из матичне књиге рођених

3. увјерење о држављанству

4. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци, прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити овјерене фотокопије приложених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју 20.11.2018. у 13 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: ЈУ Центар средњих школа "Петар Кочић" Србац, Улица Данка Митрова 5, 78420 Србац.

Контакт телефон 051-740-135.

**************

ЈУ ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" БИСТРИЦА,

БАЊАЛУКА

Бистрица бб.

расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1. Наставник/професор математике - непуна норма - 16 часова - 1 извршилац на неодређено вријеме.

- За наведено радно мјесто тражи се приправник.

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

5. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану, са тачно назначеном адресом како би комисија доставила обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи),

6. Увјерење о држављанству,

7. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

8. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа "Мирослав Антић" Бистрица, Бањалука, Бистрица бб, са назнаком ,, за конкурс ", у року од 8 дана од дана објављивања.

********

"TRGOPROMEX" ДОО

расписује

КОНКУРС

за позицију

1. Трговац у продаји..................................................5 извршилаца

регија Бањалука

Потребне квалификације

- најмање ССС

- обавезно радно искуство на истим или сличним пословима

- возачка дозвола Б категорије

- спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 2. Економски техничар...........................................3 извршиоца

регија Бањалука

Потребне квалификације

- најмање ССС

- возачка дозвола Б категорије

- спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

3. Складиштар..........................................................3 извршиоца

регија Бањалука

Потребне квалификације

- најмање ССС

- возачка дозвола Б категорије

- спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима, пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41, Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

*******

         

BAWARIAMED д.о.о.

Јована Бијелића 19а

78000 Бањалука

Телефон: 051-389-530, 051-389-532

расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

Медицински техничар/фармацеутски техничар

на пословима координатора велепродаје складишта медицинске робе, улаз, излаз, фактурисање………………………. 1 извршилац

Услови:

- медицинска школа, смјер медицински или фармацеутски техничар

- мушкарац

- са или без радног искуства.

Оглас остаје отворен до 16.11.2018. године.

Кандидати се могу пријавити на оглас путем и-мејл адресе: racunovodstvo@bawariamed.net

   *******************

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Дипломирани инжењер машинства, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма,                                                               – 1 извршилац.

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбом члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању,  услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности (да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Дана, 20.11.2018. године (уторак) са почетком у 9 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

                      ********************                                                                                                                                                                                                 

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ" НОВА ТОПОЛА

Бањалучки пут 108

О Д Л У К А

о поништењу дијела  јавног конкурса

ЈУ ОШ "Петар Кочић" Нова Топола, поништава дио  јавног  конкурса објављеног  у дневном листу "Глас Српске" дана 24. октобра  2018. године, и то тачку 2. која гласи:

"2. Наставник/професор физике – на неодређено вријеме -1 извршилац – 8 часова седмично, приправник"

*************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

Бањалучки пут 108,

 78418 НОВА ТОПОЛА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник/професор физике – на неодређено вријеме, пола радног времена, приправник, 1 извршилац;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Потребна документа:

Уз потписану  пријаву, адресу пребивалишта и број телефона, те списак документације која се доставља, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих  и посебних услова и то:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ "Петар Кочић" Нова Топола, 78418 Нова Топола.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД  БАЊАЛУКА

ЈУ ОШ " ЈОВАН ДУЧИЋ " ЗАЛУЖАНИ

расписује

КОНКУРС

за попуну сљедећих упражњених  радних  мјеста

1. Професор физичког васпитања - 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2019. године - 13 часова редовне наставе;

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

– да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

– да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

– да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став 6) Закона  о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем  за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана 22.11.2018. године у 12  часова. Уколико кандидати не дођу на тестирање и интервју, сматраће се да су одустали од конкурса.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Јован Дучић" Залужани, Ненада Костића бр. 7, 78214 Залужани, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

*********

ЈУ ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"

БАЊАЛУКА

Суботичка 28

расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

1. Наставник/професор њемачког језика – 18 часова -1  извршилац – приправник –неодређено радно вријеме

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. став. 1,3. и став 6.  Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

 Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или маљолетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану, на којој треба написати и е-меил адресу кандидата, како  би комисија доставила обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи),

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених ,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Комисија ће писаним путем (путем мејла) обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа "Ђура Јакшић" Бањалука, Суботичка 28, са назнаком "за конкурс" у року од 8 дана од дана објављивања.

 ***************

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

 ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" КНЕЖЕВО

       Д. Комљеновића бб Кнежево

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

Одређено вријеме до 31.8.2019. године

1. Наставник разредне наставе са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу)   за рад у ПО ................................................ 1 извршилац  

   Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана  104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте  и степена  стручне спреме  у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава - школа ће службеним  путем за изабраног кандидата затражити, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то: 

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену  након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,                  

г)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                     

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,                                                                                                                                                       ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;                                                                                                                          з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату  из категорије борца;

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;     

Кандидати су дужни доставити овјерене  копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Након закључења јавног конкурса комисија разматра достављене пријаве и прегледа документацију.

Комисија провјерава благовременост и потпуност пријава, те евидентира сваки достављени документ и констатује  да ли кандидат формалноправно задовољава услове тражене  јавним конкурсом.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Комисија писменим путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве  о датуму и мјесту спровођења  тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске". Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе:                                                  

ЈУ - Основна школа "Доситеј Обрадовић" Кнежево, ул. Дујка Комљеновића бб.                                                           

**********************

"KALDERA COMPANY" ДОО

Кобатовци бб, Лакташи

објављује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

I -     Дипломирани инжињер  електротехнике (смјер енергетика) -  један извршилац

II –   Електормонтер – два извршиоца

III –  Електричар – два извршиоца

IV –  Грађевински радник – један извршилац

V –   Оператер на CNC машинама – три извршиоца

VI -   Помоћни радник – четири извршиоца

VII –  Заваривач – два извршиоца

VIII – Лакирер – један извршилац

IX -    Бравар – монтер – један извршилац

X -     Складиштар – један извршилац

XI -    Портир – један извршилац

XII –   Аутомеханичар – један извршилац

XIII –  Возач аутобуса – један извршилац

Општи и  посебни услови:

Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове и то:

I -  за радно мјесто дипломирани инжењер  електротехнике (смјер енергетика)

11.     VII степен стручне спреме

12.     са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова;

13.     познавање рад на рачунару: MS Office,

14.     познавање страног језика – енглеског и/или њемачког језика;

15.     пожељно да има положен стручни испит

16.     возачка дозвола "Б" категорије

II – за радно мјесто електромонтер:

-  III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

III – за радно мјесто електричар:

-   III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

IV -  за радно мјесто грађевински радник:

-   III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

V – за радно мјесто мјесто оператер на ЦНЦ машинама:

-  IV -  степен средње стручне спреме

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

-  познавање рада на рачунару,

-  знање страног језика – енглеског и/или њемачког,

VI– за радно мјесто помоћни радник:

-  НК радник – основна школа,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

VII – за радно мјесто заваривач:

-  III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

-  опис радних задатака -  заваривање CO2 поступком (MIG)  и Аргоном (TIG),

VIII – за радно мјесто лакирер:

-   III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

IX – за радно мјесто бравар-монтер:

-  III или IV – степен средње стручне спреме ,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

X – за радно мјесто складиштар:

-  IV  степен стручне спреме - електро струке,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

-  познавање рада на рачунару: MS Office,

-  возачка дозвола "Б" категорије.

XI - за радно мјесто портир:

-  III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

XII – за радно мјесто аутомеханичар

-  III или IV – степен средње стручне спреме ,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

XIII – за радно мјесто возач аутобуса

-  III или IV – степен средње стручне спреме ,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

-  возачка дозвола  "Д"  категорије

Сви кандидати  који  испуњавају  опште и посебне услове подлијежу јавном  тестирању, које подразумијева разговор/интервју са члановима Конкурсне комисије.                                                                                         О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће обавијештени писаним путем.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу:

"Kaldera company " д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, 78250 Лакташи или е-mail адресу: info@kalderacompany.com

Конкурс је отворен до попуне радних мјеста.

********

ПУ "ВЕСЕЛА ПЧЕЛИЦА"

АНКЕ ДРАКУЛИЋ 34, Бањалука

Телефон: 063/838 -381, 063/790-251

расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

Васпитач предшколске установе............................................1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 15.11.2018. године.

*********

ЈУ ГИМНАЗИЈА

Змај Јовина бр. 13, 78 000 БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Професор биологије, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања,  пуна наставна норма 

2.       Професор француског језика, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања,  непуна наставна норма – 8 наставних часова 

3.       Радни однос из тачке 1 и тачке 2. конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

             Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних

законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о критеријумима  и процедури  за пријем радника у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

   Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона, потребно је доставити:

          1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

          2.    Увјерење о држављанству,

          3. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем        трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у     одређеној области или еквивалент,

          б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

          4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење           високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не           постоје подаци о просјеку оцјена односно уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак  дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

5.  Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци,

          6.  Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним  путем затражити за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа)

            7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се

               пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)     

          8. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање за           подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

9. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

          - врста посла,

          - степен стручне спреме,       

          - дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме ( уколико је кандидат радио са непуним радним временом )

          10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску          заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса),

          11. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидата који имају утврђену ову врсту статуса ),

          12. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса).

              Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

            Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1.  конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 19.11.2018. године у 12.40 часова, а            тестирање и интервју са кандидатима из тачке 2. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 20.11.2018. године у 12.40 часова у просторијама  ЈУ Гимназије Бањалука, Змај Јовина 13. 

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Змај Јовина бр. 13, 78 000 Бањалука.

**********

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ "РАДЕ МАРИЈАНАЦ" СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице

 расписује

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

1 Професор/наставник биологије, 8 (осам) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, односно до повратка радника са функције – без радног искуства, приправник

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању . испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

1. Да је држављанин РС или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. Да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњености општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

6. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа „Раде Маријанац", Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 19.11.2018. године (понедјељак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*********

ЗУ АПОТЕКА "BIO-PHARAMCY"

ДРАГОЧАЈ ББ

БАЊА ЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065-433-789

расписује

ОГЛАС

Магистар фармације са лиценцом  .................... 1 извршилац

Мјесто рада: Драгочај, Бањалука

Радни однос се заснива на неодређено.

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- магистар фармације,

- посједовање лиценце за рад у апотекарској установи.

Оглас остаје отворен до 5.12.2018. године.

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведени контакт телефон.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица