ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.06 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.06 2018. године 08.06.2018 00:18 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*************

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРТНЕР

БАЊАЛУКА

Срђе Злопоглеђе 55;

тел/факс: 051 250 730; 051 250 731

расписује:

КОНКУРС

за посао персоналног асистента – пуно радно вријеме

Услови:

•        Пол: женски

•        Године старости: од 30 до 60 година

•        Основна или средња стручна спрема – III степен

•        Да је кандидат на евиденцији незапослених

•        Тражи се извршилац за општину Бањалука

Опис послова:

•        Асистенција и помоћ особама са инвалидитетом у свакодневним активностима:

-        Личне потребе – помоћ при устајању, облачењу, хигијенске потребе;

-        Помоћ у кући – припрема оброка, набавка, хигијена стана;

-        Асистенција при одласку доктору, на састанке и друге социјалне активности;

-        Други послови у зависности од потреба корисника.

Документација која се доставља:

1.       Биографија са контакт подацима,

2.       Копија родног листа,

3.       Копија личне карте,

4.       Копија свједочанства о завршеној школи,

5.  Увјерење о радној способности на пословима наведеним у опису.

Конкурс је отворен до 14.6.2018. године и све заинтересоване особе могу додатне информације добити на телефон 051/250-730 или 051/250-731.

Документацију можете послати поштом или донијети лично на сљедећу адресу:

Хуманитарна организација “Партнер”

ул. Срђе Злопоглеђе бр. 55

78 000 Бањалука

***********

ЈУ ОШ ПЕТАР КОЧИЋ”

Ситница 23

79283 СИТНИЦА 

  На основу члана 23. Статута јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Ситница, директор Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Ситница дана, 31.5.2018. године, је донио

    ОДЛУКУ

  о поништењу конкурса

 Поништава се конкурс број: 93/18 од 14.2.2018. године

- Наставник руског језика – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2018. године 8 часова наставе седмично.

Конкурс је био објављен у новинама “Глас Српске” дана 14.2.2018. године.

                                    

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу Рјешења просвјетног инспектора број:24.120/616-266-38-2/18 од 23.5.2018. год. сходно члану 113. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске број 44/17) директор ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница је донио

Одлуку о поништењу конкурса за радно мјесто наставник руског језика 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2018. год. 8 часова наставе седмично.

На основу наведеног донесена је одлука као у диспозитиву.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Гласу Српске”

 ******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ НЕМАЊА ВЛАТКОВИЋ” ШИПОВО

Ул. Омладинска 1

Тел. 050/371-407

 расписује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, у Централној школи, на одређено вријеме -  до повратка наставнице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом .........................................................................................1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду и  посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по  врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју и тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе 19.6.2018. године, са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Немања Влатковић” Шипово, Ул. Омладинска 1, 70270 Шипово, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

*************

ВИТАМИНКА” АД БАЊАЛУКА

Браће Пиштељића бр. 22

Објављује:

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

на неодређено вријеме уз пробни рад

1.       Возач виљушкара................................................................................... 1 извршилац

Поред општих услова за пријем у радни однос предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове:

-        КВ - III степен

-        Положен испит за возача виљушкара

-        Радно искуство 1 година (пожељно)

Уз пријаву је потребно доставити краћу биографију, доказ о стручној спреми и доказ о радном искуству.

Са кандидатима који испуњавају услове утврђене огласом обавиће се интервју. О обављању истог кандидати ће бити накнадно обавијештени путем телефона који доставе у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању наведених услова доставити на адресу “Витаминка” а.д. Бањалука, Браће Пиштељића бр. 22 (са назнаком: Пријава на оглас).

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

 *********

 ROUTING” ДОО БАЊАЛУКА

 Ул. I крајишког корпуса 16, 78 000 Бањалука

 електронска пошта: info@routingbl.com

Објављује

ОГЛАС

1.       Број извршилаца: 1

2.       Рад на: неодређено вријеме

3.       Оглас остаје отворен до: 20.6.2018. године

Опис радног мјеста:

1.       Дипломирани инжењер саобраћаја ................................ 1 извршилац

Услови:

1. Минимално 3 године радног искуства у струци

2. Лиценца за израду техничке документације

3. Возачка дозвола Б категорије,

4. Пожељно је познавање енглеског језика.

Уз пријаву треба приложити:

1. CV

Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе са назнаком “ПРИЈАВА НА ОГЛАС”.

*********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ПРЊАВОР

ШКОЛСКИ ОДБОР

ЈУ ОШ ПЕТАР КОЧИЋ” ШИБОВСКА

Адреса: 78433 Шибовска;

Телефон: 051/684-122

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Основне школе Петар Кочић Шибовска

I - Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ “Петар Кочић” из Шибовске расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Шибовска.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, министру и  Школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор ЈУ ОШ “Петар Кочић” се бира на период од 4 (четири) године.

Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ ОШ “Петар Кочић” Шибовска те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ “Петар Кочић” може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и са Измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању, и то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад

2) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

1) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове члана 177. Став 1. Закона о основном васпитању и образовању или услове из члана 5. став 2. Закона о Измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању,

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

VI - Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Петар Кочић” Шибовска, не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, нити могу бити на функцији у политичкој странци - члан 5.

Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС

VII - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидату су дужни приложити:

- Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из Матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

- Доказ, односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ о дужини радног искуства у просвјети (најмање пет година),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак,

- Приједлог програма рада за мандатни период,

- Препоруке ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

- Друге доказе о потврђивању знања и способности.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом. 

VIII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

            ЈУ Основна школа “Петар Кочић”, Шибовска бб, 78433 Шибовска, са назнаком за Јавни конкурс за

          избор и именовање директора основне школе.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Школски одбор неће узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

IX – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору и именовању директора ЈУ Основне школе “Петар Кочић”, у року од осам (8) дана од дана од дана приспијећа Рјешења Владе.

******************

ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА

“DENTINA INTERANTIONAL

БАЊАЛУКА

ОГЛАС

ЗУ Стоматолошка амбуланта “Дентина Интернатионал” у центру Бањалуке оглашава слободно радно мјесто:

- Стоматолошка сестра (један извршилац)

Услови:

- завршена средња медицинска школа (смјер: зубно-стоматолошки техничар, стоматолошка сестра, медицинска сестра - техничар)

- са или без радног искуства

- познавање неког од страних језика

- пожељно је да је кандидат настањен у Бањалуци

Врста радног ангажовања: на одређено

Своју биографију (ЦВ) са сликом можете послати на: dentina.int@outlook.com

Оглас важи од дана објављивања до попуне радног мјеста.

*********

DASH” СП БАЊАЛУКА

Краља Петра И Карађорђевића 27,

Бањалука

Телефон: 065-916-162

Расписује

ОГЛАС ЗА

Трговац (ж) ............................................................................ 1 извршилац

Рад на: Одређено вријеме

Мјесто рада: Бањалука

Опис радног мјеста

Трговац за рад у бутику одјеће

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

- трговац са или без радног искуства

Оглас је отворен 15 дана.

******

GM-DS” ДОО Бањалука

РАМИЋИ ББ, БАЊАЛУКА

Телефон: 065-522-155, 065-563-672

Расписује

ОГЛАС ЗА

- Трговац (ж) ............................................................................ 3 извршиоца

Рад на: Одређено вријеме

Мјесто рада: Бањалука

Опис радног мјеста

Трговац у продавници мјешовите робе

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

- трговац са или без радног искуства

Оглас је отворен 15 дана.

*****

INTER MCTДОО

Ул. Дунавска бб, Бањалука                                                      

Тел: 051/308-811, факс: 324-852                                  

е-mail: intermct@gmail.com

   ОГЛАС

  за пријем у радни однос 

Предузећу “INTER MCT” ДОО у Бањалуци потребни радници на радном мјесту

- Возач/достављач “Б” категорије - 2 извршиоца

Општи и посебни услови за пријем у радни однос: 

пожељно радно искуство за возаче / достављаче,

да посједују добру комуникацију

спремност за тимски рад

рад на одређено вријеме

Оглас остаје отворен до попуне наведених радних мјеста.

Пријаву и CV слати на е-mail: intermct@gmail.com  или на адресу: INTER MCT DOO Дунавска бб Бањалука© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица