U Te­hni­čkom re­montu Bra­tu­nac ugo­vo­re­ni po­slo­vi za na­re­dnu de­ce­ni­ju

U Te­hni­čkom re­montu Bra­tu­nac ugo­vo­re­ni po­slo­vi za na­re­dnu de­ce­ni­ju 18.10.2018 15:59 | Krsti­na Ćir­ko­vić

Bra­tu­nac - U no­vom po­go­nu pre­du­ze­ća "Te­hni­čki re­mont Bra­tu­nac" ju­če je pred­stavljena li­ni­ja za proi­zvodnju mu­ni­ci­je.

Pre­zen­ta­ci­ji je pri­sus­tvo­va­la i de­le­ga­ci­ja Mi­nis­tar­stva od­bra­ne Na­mi­bi­je, ko­ju je pre­dvo­dio za­mje­nik mi­nis­tra Bi­li Mva­nin­gan­te. De­le­ga­ci­ja iz ju­žne Afri­ke je sa ru­ko­vod­stvom ovog pre­du­ze­ća raz­go­va­ra­la o nas­tav­ku sa­radnje, za­po­če­te pri­je ne­ko­li­ko go­di­na.

- Za nas je ve­oma va­žno da se upo­zna­mo sa proi­zvo­dnim pro­gra­mi­ma u ovom pre­du­ze­ću i te­hno­lo­škim dos­ti­gnu­ći­ma, ko­je će­mo pre­ni­je­ti u na­šu zemlju - re­kao je Mva­nin­gan­te na­kon sas­tan­ka i obi­las­ka proi­zvo­dnih po­go­na bra­tu­na­čke fir­me.

Pred­stavljaju­ći no­vu li­ni­ju za proi­zvodnju mu­ni­ci­je ge­ne­ral­ni di­re­ktor pre­du­ze­ća "Te­hni­čki re­mont" Sla­ven­ko Ris­tić je oci­je­nio da je ri­ječ o je­dnom od naj­pro­fi­ta­bil­ni­jih proi­zvo­da ko­ji na svjet­skom trži­štu vri­je­di izme­đu 30 i 50 mi­li­ona evra.

- "Te­hni­čki re­mont" je osvo­jio tu te­hno­lo­gi­ju. Ova­kvu li­ni­ju pro­da­je­mo 30 od­sto jef­ti­ni­je od os­ta­lih, kli­jen­ti su za­do­voljni, a ugo­vo­ri­li smo po­slo­ve za na­re­dnih de­set go­di­na - is­ta­kao je Ris­tić.

On je na­veo da ovo pre­du­ze­će za­pošljava 250 ra­dni­ka i na­ja­vio otva­ranje no­vih ra­dnih mjes­ta za mla­de ljude iz Bra­tun­ca i dru­gih op­šti­na.

Go­vo­re­ći o ju­če­rašnjoj po­sje­ti de­le­ga­ci­je Na­mi­bi­je, on je is­ta­kao da je to je­dna u ni­zu po­sje­ta iz drža­ve ko­ja im je, ka­ko je re­kao, prva pru­ži­la pri­li­ku da po­ka­žu šta mo­gu u proi­zvo­dnom smi­slu.

- Tu šan­su smo is­ko­ris­ti­li to­kom na­še do­sa­dašnje sa­radnje, a re­zul­tat su no­vi ugo­vo­ri ko­je do­bi­ja­mo - re­kao je Ris­tić is­ti­ču­ći da je sa­radnja sa Na­mi­bi­jom i dru­gim drža­va­ma di­je­la ju­žne Afri­ke obe­ća­va­ju­ća i da "Te­hni­čki re­mont" Bra­tu­nac ne­će os­ta­ti bez po­sla u na­re­dnih de­set go­di­na.

De­le­ga­ci­ja Mi­nis­tar­stva od­bra­ne Na­mi­bi­je po­sje­ti­la je ju­če i Bi­jeljinu gdje je sa gra­do­na­čel­ni­kom Mi­ćom Mi­ći­ćem raz­go­va­ra­la o mo­gu­ćnos­ti­ma sa­radnje Bi­jeljine sa ne­kim od gra­do­va u toj zemlji, te otva­ranju no­vih ra­dnih mjes­ta kroz po­slo­vnu sa­radnju sa "Te­hni­čkim re­mon­tom" Bra­tu­nac u bi­jeljin­skom "El­va­ku".

Šef ka­bi­ne­ta gra­do­na­čel­ni­ka Bi­jeljine Mi­le Pej­čić je re­kao da su na sas­tan­ku upo­zna­ti o po­slo­vnim pre­go­vo­ri­ma sa "Te­hni­čkim re­mon­tom", te da je za grad zna­čaj­no sva­ko ra­dno mjes­to i za­drža­vanje mla­dih na ovim pros­to­ri­ma.

- Po­zna­to je da "Te­hni­čki re­mont", osim na­mjen­ske in­dus­tri­je, sa­da u okvi­ru "El­va­ka" ra­zvi­ja i ci­vil­ni pro­gram, odno­sno no­vu proi­zvodnju elek­tro­da i kon­tej­ne­ra - re­kao je Pej­čić, do­da­ju­ći da ove fir­me na­mje­ra­va­ju da za­po­sle ve­li­ki broj ljudi.

Mo­tor ra­zvo­ja

Sla­ven­ko Ris­tić je is­ta­kao da je voj­na in­dus­tri­ja bi­la pri­vre­dni mo­tor ra­zvo­ja čak i biv­še Ju­go­sla­vi­je.

- U posljednjih če­ti­ri do pet go­di­na us­pje­li smo da, kroz voj­nu, uđe­mo i u dru­ge se­gmen­te in­dus­tri­je - re­kao je Ris­tić.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica