Мање лу­та­ли­ца, ве­ћа без­бје­дност гра­ђа­на

Ани­та Јан­ко­вић-Ре­че­вић
Мање лу­та­ли­ца, ве­ћа без­бје­дност гра­ђа­на
Мање лу­та­ли­ца, ве­ћа без­бје­дност гра­ђа­на

Бањалу­ка - У ве­те­ри­нар­ским ам­бу­лан­та­ма у Српској ко­је спро­во­де бес­пла­тну сте­ри­ли­за­ци­ју вла­сни­чких и па­са лу­та­ли­ца ка­жу да вла­да ве­ли­ко ин­те­ре­со­вање вла­сни­ка за овим за­хва­том те по­зи­ва­ју све ко­ји ни­су при­ја­ви­ли сво­је љубим­це да то ура­де ра­ди трај­ног и сис­тем­ског рје­шења про­бле­ма на­пу­ште­них па­са и ве­ће без­бје­днос­ти гра­ђа­на.

Ис­ти­чу да Про­грам ма­со­вне сте­ри­ли­за­ци­је па­са лу­та­ли­ца и бес­пла­тне сте­ри­ли­за­ци­је вла­сни­чких па­са ко­ји је кре­ира­ла и фи­нан­си­ра­ла фон­да­ци­ја "Догс Труст", нај­ве­ћа ор­га­ни­за­ци­ја за до­бро­бит па­са у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји, осим што спре­ча­ва не­жељена ле­гла о ко­ји­ма се вла­сни­ци не мо­гу бри­ну­ти, смањују и ри­зик од по­је­ди­них обољења у ка­сни­јој до­би пса.

Про­грам се ре­али­зу­је на по­дру­чју Бањалу­ке, Ла­кта­ша, Гра­ди­шке, Ко­зар­ске Ду­би­це, При­је­до­ра, Мркоњић Гра­да, Па­ла, Со­ко­ца, Вла­се­ни­це, Звор­ни­ка, Сре­бре­ни­це и Бра­тун­ца.

Је­дан од пар­тне­ра ове бри­тан­ске фон­да­ци­је је бањалу­чка ам­бу­лан­та "Вет цен­тар" чи­ји вла­сник Бо­ран Га­јић ка­же да је циљ про­је­кта смањење бро­ја но­вих па­са лу­та­ли­ца и од­го­вор­но пос­ту­пање са љубим­ци­ма.

- Не пос­то­ји ни­је­дан здрав­стве­ни аспект због ко­јег не би тре­ба­ло ра­ди­ти сте­ри­ли­за­ци­ју или кас­тра­ци­ју па­са, а ко­ли­ко је ва­жан тај за­хват го­во­ре ста­тис­ти­чки по­да­ци да у иде­ал­ним усло­ви­ма за шест го­ди­на од је­дног па­ра па­са мо­же да нас­та­не и до 67.000 по­то­ма­ка - ре­као је Га­јић и до­дао да је оп­ти­ма­лан рок за сте­ри­ли­за­ци­ју пса изме­ђу пет и по и шест мје­се­ци ста­рос­ти. По­ја­снио је да ве­ћи­на про­бле­ма у ве­зи са на­пу­ште­ним пси­ма нес­та­је због не­од­го­вор­них вла­сни­ка јер људи чес­то ку­пе или удо­ме пса и на­кон не­ког вре­ме­на пус­те га на ули­цу, а та­да до­ла­зи до ма­со­вног раз­мно­жа­вања.

- Овај про­је­кат ће ду­го­ро­чно гле­да­но смањити број на­пу­ше­них жи­во­тиња. Фор­ми­рање Ре­гис­тра па­са је кљу­чно за трај­но рје­ша­вање овог про­бле­ма и на­да­мо да ће ус­ко­ро би­ти успос­тављен - ре­као је Га­јић.

До­дао је да се про­је­кат ре­али­зу­је од ма­ја у Бањалу­ци и да вла­да ве­ли­ко ин­те­ре­со­вање вла­сни­ка па­са.

- Већ са­да за­ка­зу­је­мо опе­ра­ци­је за март иду­ће го­ди­не, а се­дми­чно у про­сје­ку изве­де­мо де­сет за­хва­та - ре­као је Га­јић и до­дао да сте­ри­ли­за­ци­ја жен­ке у про­сје­ку ко­шта од 120 до 200 КМ, а ка­да се то­ме до­да­ју тро­шко­ви ос­та­лих тре­тма­на из про­гра­ма вла­сни­ци уште­де изме­ђу 250 и 350 ма­ра­ка.

На по­дру­чју Гра­ди­шке про­грам "Догс Трус­та" ре­али­зу­је ве­те­ри­нар­ска ам­бу­лан­та "Ву­квет", ко­ја је до са­да сте­ри­ли­са­ла или кас­три­ра­ла ви­ше од 200 па­са.

- Осим за вла­сни­ке па­са, ово је врло зна­чај­но и ло­кал­ним за­је­ди­ца­ма, јер ште­де но­вац бу­ду­ћи да би они мо­ра­ли фи­нан­си­ра­ти та­кве за­хва­те на­пу­ште­них па­са - ре­као је вла­сник ове ам­бу­лан­те Бо­рис Ку­кољ и до­дао да је зна­чај про­је­кта и ве­ћа без­бје­дност гра­ђа­на на ули­ца­ма.

У ве­те­ри­нар­ској ам­бу­лан­ти "Но­ва вет КК" из Омар­ске код При­је­до­ра ка­жу да је исељавање ста­но­вни­ка из се­ла ко­ји су ос­та­ви­ли псе узро­ко­вао по­ја­ву ве­ли­ког бро­ја лу­та­ли­ца, због че­га су они сво­је акти­внос­ти ус­мје­ри­ли упра­во на се­ла.

- По­сли­је за­хва­та пси про­во­де 24 ча­са у ам­бу­лан­ти на по­сма­трању, ка­да до­би­ја­ју анал­ге­ти­ке и ан­ти­би­оти­ке, а опо­ра­вак тра­је не­ко­ли­ко да­на - ре­кли су у овој ам­бу­лан­ти. Вла­сни­ци па­са ко­ји же­ле кас­три­ра­ти или сте­ри­ли­са­ти сво­је псе мо­гу се обра­ти­ти не­кој од ам­бу­лан­ти ко­је се укључе­не у овај про­је­кат, а спи­сак се на­ла­зи на сај­ту њњњ.дог­струст.ба.

Шта укључу­је бес­пла­тни па­кет

- сте­ри­ли­за­ци­ју или кас­тра­ци­ју

- ва­кци­ну про­тив бје­сни­ла 

- ан­ти­па­ра­зи­тни тре­тман 

- ми­кро­чип, те до­да­тно ушну мар­ки­цу за псе 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана