ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.03. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.02. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****************

*************************

 

 ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

расписује

 

ДОПУНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

Иза тачке И јавног конкурса, број:02-014-119/19 од 1.3.2019. године  додаје се тачка 

 I а) која гласи: дипломирани правник одрађиваће приправнички у Општинској управи општине Власеница,  а техничар електроенергетике одрађиваће приправнички у Територијалној ватрогасној јединици општине Власеница.

 

У осталим тачкама јавни конкурс остаје непромијењен.

 

************

 

ЈУ ОШ”СВЕТИ САВА” ЗВОРНИК

 

расписује

 

 КОНКУРС

  за упражњена радна мјеста

 

                                 

1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, у Подручној школи Кула Град.

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да  имају одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 44/17 и 31/18).

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18). 

Кандидати  су дужни доставити  сљедећу документацију:

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају.

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

3)  Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

4) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, 

7) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10) Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

11) Увјерење о држављанству. 

                                                                     

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

Комисија  писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве  о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”   Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

Контакт телефон: 056/490-615

*************

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ЗВОРНИК

 

 расписује

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

                                  

1. Наставник демократије и људских права, 1 извршилац на неодређено вријеме, 6 часова у ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник.

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да  имају одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” 44/17 и 31/18).

 

 Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18). 

Кандидати  су дужни доставити  сљедећу документацију:

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају.

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

3)  Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

4) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, 

7) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

8) Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

9) Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10) Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

11) Увјерење о држављанству. 

 

                                                                    

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

Комисија  писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве  о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”   Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

Контакт телефон: 056/490-615

 

**************

ЈУ СШЦ “СРЕБРЕНИЦА”

расписује,

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник стручних предмета у струци Здравство (доктор медицине) – 20 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.12.2020. године;

2. Наставник стручних предмета у струци Здравство (доктор медицине) – 7 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

 

I  Услови конкурса:

1. Кандидати треба да испуњава опште и посебне услове утврђене општим прописом о раду, чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18), Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15)

• да је држављанин Републике Српске или БиХ,

• да је пунољетан,

• да је радно способан,

• да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, трговине људима, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

2. да имају одговарајући ниво образовања – има завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области, као и лица која имају одговарајућу степен стручне спреме и стручно звање у одређеној области како је дефинисано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) .

3. Кандидат који има завршен други циклус студија, обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области.

4. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18),  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

 

II  Потребна документација:

• својеручно потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, маил  и број телефона);

• извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• увјерење о држављанству;

          * љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима, као доказ радне способности, не старије од 6 мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

          * увјерења о неосуђиваности за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

• овјерена фотокопија дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање.

• додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена);

• увјерење или потврда, издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији у стручној спреми траженој конкурсом;

• увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, борца или ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

 

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно на које је кандидат конкурисао је 29.3.2019. године у 11 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 29.3.2019. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама Школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли Школе 29.3.2019. године до 10.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена  и неовјерена документација неће се разматрати.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Сребреница”, Ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

**************************

 

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БРАТУНАЦ

 

расписује се:

 

КОНКУРС

за попуну  радног  мјеста

 

1. Наставник математике,  пуна норма .............................   1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства - приправник, без радног искуства;

 

Поред  општих услова прописаних Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09; 86/10; 25/14 и 76/15)

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број  44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2)  Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3)  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4)  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности  школа ће  прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, контакт телефоном)  и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова огласа, потребно је доставити:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије   ратног војног инвалида;

6. Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Комисија ће у складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18) писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве  са доказима о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком “За конкурс” или лично  у секретаријат школе.

************

 

 

 

ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

   БРАТУНАЦ”

-Школски одбор-

 

расписује

 

 

КОНКУРС

за  избор директора Школе

 

За директора школе може бити изабрано лице које осим  општих услова утврђених  Законом о раду,  испуњава и  посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о условима и начину избора директора школе:

1. Да има завршен најмање први циклус студија у трајању  од најмање четири  године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2. Да има најмање 5 (пет) година  радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају  у школи  након стицања дипломе из тачке 1.

3. Да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

4. Да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом

5. Да има предложен програм рада и да се  својим радом  и способностима  истиче у организовању  васпитно-образовног рада школе

6. Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у  Школи

 

Кандидат који конкурише за директора школе, уз потписану пријаву, дужан је доставити сљедећу документацију: (овјерене копије  које се неће враћати кандидатима)

-  Краћу биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада

-  Увјерење о држављанству Републике Српске односно  Босне и Херцеговине

-  Извод из матичне књиге рођених  или овјерену копију личне карте

-  Диплому о завршеном образовању

-  Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада

-  Љекарско увјерење  (доставља изабрани кандидат, не старије од шест мјесеци)

-  Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну  казну затвора (за изабраног кандидата затражиће Школа по службеној дужности)

-  Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

 -  Потврду да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у Школи

-   Предложен програм рада директора  у наредном четворогодишњем периоду.

 

Избор директора се врши на период од 4 (четири) године.

Конкурс остаје отворен 15  (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама.

Школски одбор ће писменим путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

 

Пријаву са потребном документацијом и контакт телефоном,  у затвореној коверти, кандидати могу   доставити  лично код секретара Школе  или  поштом на адресу :

ЈУ “Средњошколски центар Братунац” са назнаком “пријава на конкурс за избор директора”, ул. Петра Кочића бр.1. 75420 Братунац

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана